Styrelsesvedtægt for Esbjerg Kommune

Kapitel I

§ 1

Esbjerg Byråd består af 31 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og anden viceborgmester, jfr. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende benævnt styrelsesloven).

§ 2

De nærmere regler for forberedelse, indkaldelse og afholdelse af byrådets møder fastsættes i byrådets forretningsorden, jfr. styrelseslovens § 2.

Stk. 2. Ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15, stk. 2, 1. pkt., indkalder borgmesteren stedfortræderen, selv om hindringen forventes at vare mindre end 1 måned.

Kapitel II

Borgmesteren

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jfr. styrelseslovens §§ 8 og 30.

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, som fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område, indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition, herunder at de ekspederes uden unødvendig forsinkelse, og kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes eller indtægt oppebæres uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for byrådet.

Kapitel III

Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for disses virksomhed m.v.

§ 6 Der nedsættes følgende udvalg:

 1. Økonomiudvalg.
 2. Teknik & Byggeudvalg.
 3. Plan & Miljøudvalg.
 4. Sundhed & Omsorgsudvalg.
 5. Kultur & Fritidsudvalg.
 6. Børn & Familieudvalg.
 7. Social & Arbejdsmarkedsudvalg.

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 8

Borgmesteren samt formændene for de stående udvalg vælges af byrådet på det konstituerende møde under èt ved forholdstalsvalg, idet det tilkommer den gruppe, der opnår den største kvotient ved valget, at udpege borgmesteren, jfr. styrelseslovens § 65, stk. 5, og i øvrigt således, at samme gruppeanmeldelse gælder ved de efterfølgende valg til stående udvalg og Økonomiudvalg, jfr. styrelseslovens § 65, stk. 2-4.

Stk.2. Valgene har virkning for byrådets funktionsperiode.

§ 9

Hvis et stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jfr. styrelseslovens §§ 18, 21, stk. 2 og 31 a.

§ 10

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, ikke overskrides. Udvalgene foretager indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

 

Kapitel IV

Økonomiudvalget

§ 11

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, formændene for de 6 stående udvalg samt 2 af byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for samordning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger, bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver og fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 6. Udvalget varetager tilsynsopgaven vedrørende støttet boligbyggeri.

Stk. 7. Udvalget varetager kommunens relationer til lokale erhvervs- og turistorganisationer vedrørende forhold, der ikke ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.

Stk. 8. Udvalget varetager byrådets relationer til de af byrådet godkendte lokalråd, fællesråd, landsbyråd og andre tilsvarende eksterne organer.

Stk. 9. Udvalget varetager byrådets internationale relationer.

Stk.10. Udvalget har ansvaret for kommunens arkivalier.

Stk.11. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jfr. styrelseslovens § 42.

Stk.12. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udval-gets område.

Stk. 13. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.
 

§ 12

Udvalget fastsætter regler om:

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol,
 • forsikring af kommunens værdier,
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

§ 13

Udvalget fører tilsyn med,

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden byrådets samtykke,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jfr. styrelseslovens § 67.

Kapitel V

Stående udvalg

§ 14

Teknik & Byggeudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det teknik- og byggeområdet, affaldsområdet samt af den kommunale lufthavn, herunder opgaver vedrørende

 • veje, stier og fortove,
 • parker, anlæg, skove, naturområder og øvrige grønne områder,
 • offentlige toiletter,
 • kollektiv trafik,
 • hyre-, rute- og fragtbilkørsel,
 • offentlig belysning,
 • kirkegårde,
 • vandløb,
 • affaldshåndtering
 • byggeopgaver inden for udvalgets område,
 • drift og almindelig indvendig vedligeholdelse vedr. de til udvalgets virksomhed knyttede bygninger,
 • drift og vedligeholdelse af ejendomme i øvrigt inden for udvalgets område, herunder kolonihaver, landbrugsarealer, beboelsesejendomme og erhvervsbygninger,
 • vedligeholdelse af alle kommunen tilhørende ejendomme, jorder og bygninger i det omfang, hvori disse beføjelser ikke – helt eller delvist – ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg,
 • udvendig vedligeholdelse, vedligeholdelse af tekniske installationer samt opretning inden for øvrige udvalgs områder (bortset fra idrætsanlæg og tekniske produktionsanlæg),
 • gennemførelse af byggerier efter godkendt byggeprogram i fagudvalgene (bortset fra tekniske produktionsanlæg),
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 3. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget samt om navne til gader, veje og pladser og om takster inden for udvalgets område.

 

§ 15

Plan & Miljøudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det arealanvendelses - og det miljømæssige område, herunder

 • kommune- og lokalplanområdet,
 • bygge- og boligforhold (ekskl. støttet boligbyggeri), herunder myndighedsudøvelse inden for disse områder,
 • administration vedr. de til fordel for kommunen pålagte servitutter og deklarationer,
 • miljøbeskyttelse, herunder grundvandsbeskyttelse,
 • klima og bæredygtighed.

Stk. 3. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet vedrørende kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

§ 16

Sundhed & Omsorgsudvalget består af 5 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sundheds- og omsorgsmæssige område bortset fra afgørelser, der ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sundheds- og omsorgsmæssige område bortset fra opgaver, der ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder opgaver vedrørende

 • drift af områdecentre,
 • praktisk hjælp og personlig pleje til ældre, syge og handicappede,
 • produktion af mad til plejehjemsbeboere og hjemmeboende,
 • genoptræning og forebyggelse,
 • rehabilitering af ældre, syge og handicappede,
 • udmøntning af sundhedspolitik,
 • samspil med regionen, sygehusvæsenet og de praktiserende læger,
 • kommunal medfinansiering,
 • administration af kommunens beboelsesejendomme og almene boliger,
 • disponering af kommunale lokaler til formål, der falder ind under udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udvalgets område. For beboelsesejendomme og almene boliger varetager udvalget tillige udvendig vedligeholdelse.

Stk. 5. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

§ 17

Kultur & Fritidsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for kultur- og fritidsområdet, herunder

 • folkeoplysning,
 • ungdomsskole,
 • kulturskole,
 • skolefritidsordninger (SFO),
 • fritids- og ungdomsklubber,
 • fritidstilbud for børn og unge,
 • SSP og forebyggelse,
 • biblioteksvæsen,
 • Byhistorisk Arkiv,
 • museer,
 • teatervirksomhed,
 • natur- og kulturformidling,
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • disponering af kommunale lokaler til formål, der falder ind under udvalgets område,
 • drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg m.v. og visse fritidsbygninger.

Stk. 3. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

§ 18

Børn & Familieudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale og det sundhedsmæssige område bortset fra afgørelser, der hører under Børn og Ungeudvalgets lovmæssige kompetence samt afgørelser, der ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver inden for børne- og familieområdet i det omfang, hvori disse opgaver ikke ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder

 • folkeskole,
 • dagpleje,
 • daginstitutioner,
 • private dagpasningsordninger,
 • specialundervisning for voksne,
 • tandpleje,
 • sundhedspleje i forhold til børn og unge,
 • familierådgivning,
 • dag- og døgntilbud i forhold til børn og unge efter social- og sundhedslovgivningen,
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område.

Stk. 4. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 5. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

§ 19

Social & Arbejdsmarkedsudvalget består af 7 medlemmer.

Stk. 2. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale område og arbejdsmarkedsområdet bortset fra afgørelser, der ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det sociale område og kommunens arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige  bortset fra opgaver, der ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg, herunder

 • opgaver, der specielt retter sig mod borgere med særlige sociale problemstillinger, såvel psykiske som fysiske, hvor opgaverne ikke ved denne styrelsesvedtægt er henlagt til andre udvalg,
 • samarbejde med offentlige myndigheder samt private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
 • pension,
 • individuel boligstøtte.

Stk. 4. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens integrationsindsats.

Stk. 5. Udvalget varetager drift og almindelig indvendig vedligeholdelse af bygninger, definerer ønsker og behov og sikrer afsættelse af anlægsbeløb vedrørende byggeopgaver inden for udvalgets område.

Stk. 6. Udvalget varetager drift og vedligeholdelse af anlæg og arealer inden for udvalgets område.

Stk. 7. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om kommunens planlægningsopgaver inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

 

Kapitel VI

Borgerrådgiver

§ 20

Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå byrådet med dettes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

 

Kapitel VII

Vederlag mv.

§ 21

Formanden for Teknik & Byggeudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Plan & Miljøudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgmeste-rens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Sundhed & Omsorgsudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Kultur & Fritidsudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgme-sterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Børn & Familieudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgme-sterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Social & Arbejdsmarkedsudvalget oppebærer vederlag svarende til 25 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Børn og Ungeudvalget oppebærer vederlag svarende til 10 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. De i stk. 1-7 nævnte vederlag ophører med udgangen af den måned, hvor formanden fra-træder hvervet eller i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage hvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption, hvor stedfortræder af denne grund er indkaldt, jfr. styrelseslovens § 15, stk. 2, er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.
 

§ 22

Når et medlem af et stående udvalg m.v. på grund af formandens sygdom, ferie eller fravær af anden årsag af udvalget er konstitueret som formand i en periode på mindst 2 uger, modtager medlemmet i funktionsperioden vederlag efter samme regler som formanden, jfr.§20, stk. 1-7.

 Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst oppebæres i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Kapitel VIII

Ændringer i styrelsesvedtægten

§ 23

Denne styrelsesvedtægt træder i kraft den 1. januar 2018.

Stk. 2. Forslag til ændringer i styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Den kommunale tilsynsmyndighed – Statsforvaltningen – underrettes om vedtagne styrelsesvedtægter og efterfølgende ændringer i vedtægten.

Vedtaget i byrådet den 18. december 2017 efter forudgående behandling den 4. december 2017.

Kontakt

Fællesforvaltning
Byrådssekretariat
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
byraadssekr@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune