Spørg byrådet

Forud for alle byrådets møder er det muligt at få svar på sine spørgsmål til byrådet.

Har du et spørgsmål til byrådet skal du sende det til

Byrådssekretariatet
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg

eller

mail: byraadssekr@esbjergkommune.dk
senest 2 uger før det byrådsmøde, du ønsker svar i.
Mærk spørgsmålet ”Spørgetid”.

Spørgsmålene skal være korte og skal kunne forelægges af dig selv eller borgmesteren inden for højst 3 minutter.
Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og skal være af almen interesse.

Du skal altid skrive dit navn og adresse.

 


 

Reglement for spørgetid i Esbjerg Byråd

1. Forud for byrådets ordinære, offentlige møder afholdes spørgetid af op til en halv times varighed. Spørgsmål skal være skriftlige og skal være Byrådssekretariatet i hænde senest 2 uger før den spørgetid, hvori spørgsmålene ønskes besvaret.

2. Enhver kan til spørgetiden fremsende spørgsmål til byrådet, idet spørgeren skal angive sit navn og sin adresse, og spørgsmålene skal mærkes "Spørgetid".

3. Borgmesteren sørger for, at rettidigt indleverede spørgsmål fremsendes til byrådets medlemmer sammen med byrådsdagsordenen. For det tilfælde, at borgmesteren vurderer, at antallet af indkomne spørgsmål må antages at umuliggøre behandling af samtlige indkomne spørgsmål inden for den under punkt 1 anførte frist, udskyder borgmesteren i nødvendigt omfang spørgsmål til byrådets næstkommende ordinære mødedato, idet spørgeren skriftligt underrettes herom.

4. Spørgsmålene skal være korte og skal kunne forelægges af spørgeren selv eller borgmesteren inden for højst 3 minutter. Spørgsmålene skal vedrøre kommunale forhold og skal være af almen interesse. Spørgsmål, der indeholder angreb på borgere eller indeholder eller forudsætter røbelse af fortrolige forhold, skal afvises af borgmesteren straks ved spørgsmålenes modtagelse, og spørgeren skal have skriftlig underretning herom.
Følgende spørgsmål kan i øvrigt afvises af borgmesteren:

  • spørgsmål, der vedrører sager, der er optaget på dagsordenen for samme dags byrådsmøde
  • spørgsmål, der genfremsættes i samme eller lignende form tidligere end 6 måneder efter den seneste besvarelse.

I de under a) og b) nævnte tilfælde sørger borgmesteren for, at spørgeren får skriftlig underretning.

5. Borgmesteren besvarer spørgsmål på byrådets vegne, idet besvarelsen må vare højst 3 minutter.
Efter borgmesterens besvarelse har en repræsentant for hver politisk gruppe adgang til at komme med supplerende indlæg, idet de enkelte indlæg må vare højst 3 minutter.

6. Forvaltningens skriftlige oplysninger til brug for borgmesterens besvarelse, skal pr. e-mail tilgå byrådets øvrige medlemmer til orientering senest dagen før byrådsmødet.

7. Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for et byrådsvalg.

8. Spørgetiden indledes af borgmesteren, som afgør tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende reglement.

9. Spørgsmål og svar behandlet i spørgetid offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Vedtaget i Esbjerg Byråd den 3. november 2014.

 


 

Spørgsmål og svar til Byrådets spørgetid

 

Kontakt

Fællesforvaltning
Byrådssekretariat
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg 

Du kan altid skrive til os via Digital Post.
Klik her, så kommer du direkte over i din digitale postkasse
.
Husk at have dit NemID parat.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune