Forretningsorden for Esbjerg Byråd

Byrådets møder

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse

Udvalg

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

Flertalsvalg

Forholdstalsvalg

Beslutningsprotokol m.v.

Spørgsmål vedr. forretningsordenens forståelse

Ændringer i Forretningsordenen

 

 

Byrådets møder.

§ 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 2. Følgende sager skal – medmindre byrådet i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse – behandles for lukkede døre:
1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
2. Sager om køb og salg af faste ejendomme.
3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.
Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver anledning til dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af byrådet eller borgmesteren jf. lov om kommunernes styrelse § 10.
Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst.
Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære byrådets offentlige møder. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter.
Stk. 6. Til brug for nyhedsformidling kan der finde tv-optagelser sted under byrådets møder for åbne døre, ligesom der kan finde transmission sted af disse møder via Esbjerg Kommunes hjemmeside.

§ 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et byrådsmøde, meddeler medlemmet borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende.

Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.

§ 3. Hvis et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde.
Stk. 2. Borgmesteren sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale, herunder eventuelle udvalgserklæringer, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsens møder.
Stk. 3. Kan en sag ikke udsættes, kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning, selvom dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt senest 4 hverdage inden mødet. Borgmesteren skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsorden eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.

Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse.

§ 4. Byrådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) næstformand leder byrådets møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes.
Stk. 3. Sagerne forelægges for byrådet af enten borgmesteren eller formændene for berørte udvalg.
Stk. 4. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren.
Stk. 5. Ethvert medlem skal efterkomme borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan byrådet efter borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde.
Stk. 6. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til borgmesteren. Når borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted.
Stk. 7. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af byrådet.

§ 5. Sagerne forelægges i mødet i den rækkefølge, som borgmesteren bestemmer, og borgmesteren kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Byrådet afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning herom.
Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt.

§ 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen, eller byrådet vedtager at undergive den to behandlinger. Forslag til årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. den kommunale styrelseslovs § 38.
Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af byrådet træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af forslag til årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger.
Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlemmerne.

Udvalg.

§ 7. Dersom byrådet finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af byrådet, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som byrådet fastsætter i det enkelte tilfælde.
Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i § 3.

Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning.

§ 8. Byrådet træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i byrådets forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling.
Stk. 2. Et medlem skal underrette byrådet, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet.

§ 9. Medlemmerne kan kun deltage i byrådets afstemninger, når de personlig er til stede under disse.

Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag

§ 10. Afstemning sker ved, at medlemmerne rejser sig fra deres pladser.
Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen.
Stk. 3. Skønner borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsomt, at afstemning vil være overflødig, udtaler borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Hvis intet medlem herefter forlanger afstemning, kan borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af borgmesteren angivne opfattelse.
Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af borgmesteren. Finder borgmesteren det sandsynligt, at byrådet vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt.

§ 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Byrådet kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag. I så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre byrådet med stemmeflerhed samtykker deri.
Stk. 3. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes om ændringsforslagene, men således at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget.
Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes, efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter byrådet afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling.

Flertalsvalg.

§ 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, som opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Ved anden afstemning er en kandidat valgt, hvis den pågældende opnår stemmer fra et flertal af de tilstedeværende medlemmer, eller hvis der kun afgives stemmer på den pågældende. Bringer anden afstemning heller ikke nogen afgørelse, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning.
Stk. 2. Ved ansættelse i kommunens tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde.

Forholdstalsvalg.

§ 13. Byrådets valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg.
Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Byrådets medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v. De herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde.
Stk. 3. Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af byrådet, foretages valget af samtlige de medlemmer, byrådet skal vælge, under ét. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af byrådet, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat.
Stk. 4. Ved byrådets valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori borgmesteren skal have sæde, regnes borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for byrådet, til hvilken borgmesteren hører.
Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af byrådet i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6.
Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for byrådet, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe.

Beslutningsprotokol m. v.

§ 14. Byrådets beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af byrådets sekretær. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres.
Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen.
Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen.

Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse.

§ 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for byrådet i dettes næste møde.

Ændringer i forretningsordenen.

§ 16. Denne forretningsorden træder i kraft den 1. januar 2014. Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære byrådsmøder.

Esbjerg Byråd, den 18. november 2013.

 

Kontakt

Fællesforvaltning
Byrådssekretariat
Søren Abildtrup
Tlf. 76 16 10 09
Torvegade 74
6700 Esbjerg
E-mail: byraadssekr@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune