VVM-ansøgning

HVAD VIL DU?

Læs om ansøgninger til Esbjerg Kommune

Miljøkonsekvensvurdering af et konkret projekt er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for et projekt eller anlæg, hvis det:
- enten er omfattet af Miljø- og fødevareministeriets  lovbekendtgørelse nr. 448 af 10/05/2017 bilag 1.
- er omfattet af bekendtgørelsens bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.

Den skematiske fremstilling i ansøgningsskemaet giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune