Hvornår kan du forvente svar fra kommunen?

En sag skal behandles hurtigst muligt. De sagsbehandlingsfrister, du finder her på siden er den tid, der længst må gå, til der er truffet en afgørelse.

Når Esbjerg Kommune modtager en sag, skal der kvitteres for modtagelsen senest syv dage efter kommunen har modtaget sagen. Træffes der en afgørelse eller gives der et svar i en sag inden de syv dage, erstatter det kvitteringen for modtagelsen.

Sagsbehandlingsfristerne er her vist efter emne og sorteret alfabetisk. Hvis du vil vide, hvad fristen er for en sag om fx sygedagpenge, så klik på S og find emnet på listen. Klik så på sygedagpenge og fristen kommer frem. Fristen kan være opgivet som arbejdsdage, og det er lig med åbningsdage i den kommunale administration.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V XYZ Æ Ø Å

 

A

Afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v.
Afklaring af om et barn trænger til særlig støtte
Aflastning
Aflastning/afløsning i hjemmet
Aktindsigt
Aktivitets- og samværstilbud
Anbringelse af et barn
Anmeldelsessager

B

Beskyttede naturområder - dispensation til ændringer
Beskyttet beskæftigelse
Beskæftigelsestilbud
Bil pga. handicap og afgiftsfritagelse
Brandfarlige bygninger og anlæg
Brandteknisk byggesagsbehandling
Brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder
Brug af ild og lys m.v.
Boligindretning (over 67 år)
Boligindretning (18-66 år)
Boligændringer (børn under 18 år)
Byggetilladelser og anmeldelsessager

C

 

D

Dagtilbud - Voksne, aktivitet og aflastning
Dagtilbud børn

E

F

Fleksjob
Forurenet areal - ændret anvendelse
Forurenet jord - flytning
Frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser - tilskud
Funktionsnedsættelse på tale-, syns- og høreområdet - voksne
 

G

Genoptræning
Gravetilladelse

H

Handicapkørsel
Helbredstillæg
Hjemmetræningsordning
Hjælp i særlige tilfælde
Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed
Hjælpemidler og forbrugsgoder
Hjælperordning
Husdyrbrug - etablering, udvidelse el. ændring
Husnummerering
Hverdagsrehabilitering

I

Individuel befordring - hjælp
Indsigt efter persondataloven
Indskudslån efter boligstøttelovgivningen
Informationsteknologiske hjælpemidler
Integrationsydelse

J

Jordvarmeanlæg 

K

Kontanthjælp
Kontantydelse
Kropsbårne hjælpemidler
Krydsningstilladelse (under vandløb)

L

Ledighedsydelse
Ledsageordning
Lån af offentlige arealer

M

Madservice
Merudgifter pga. børns handicap
Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne
Midlertidigt ophold i boform
Midlertidigt ophold i plejebolig
Miljøgodkendelse af virksomheder
 

N

Nedsivning af husspildevand 
 

O

Optiske synshjælpemidler
Overkørseltilladelse
Overkørselstilladelse - vandløb

P

Parkeringstilladelse
Pasning af døende (terminalordning)
Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (orlov)
Pension
Pension - forhøjelse
Personlig hjælper - kontant tilskud
Personlig pleje
Personligt tillæg
Plejebolig
Praktisk hjælp
Privat pasning (fritvalgsordning)
Pædagogisk friplads

Q

R

Repatriering
Revalidering
Revalidering - følgeudgifter
Revalideringstilbud

S

Seniorførtidspension
Spildevand - tilslutningstilladelser til industri
Specialtandpleje - børn
Sygedagpenge
Særlig støtte deltagerbetaling
Særlig støtte - boligudgifter
Særlig støtte - studiestart
Særlige dagtilbud til børn

T

Tabt arbejdsfortjeneste pga. børns handicap
Tandbehandling
Træning

U
Udvikling af færdigheder

Uddannelseshjælp
 

V

Varigt ophold i boform
Venteliste til dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution)

XYZ

Æ

Ældrebolig

Ø

Økonomisk tilskud i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution)

Å

 

Afbrænding af halm, kvas, haveaffald, bål m.v.

Sagen bliver behandlet efter bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage.

 

Afklaring af om et barn trænger til særlig støtte

Afklaring af om der skal foretages en undersøgelse efter Serviceloven § 50.

Sagsbehandlingsfristen afhænger af en konkret vurdering af sagen.

 

Aflastning

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 84.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Aflastning/afløsning i hjemmet

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 84.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage. Kan ved akutte behov sættes i gang straks.

 

Aktindsigt
Sagsbehandlingsfrist: 7 arbejdsdage (fristen kan forlænges på grund af fx sagens omfang eller kompleksitet) 

 

Aktivitets- og samværstilbud

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 104.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Anbringelse af barn

Afgørelse om anbringelse af et barn sker på baggrund af en afsluttet § 50 undersøgelse.

Sagsbehandlingsfristen er en konkret vurdering af den enkelte sag. For den forudgående sagsbehandling se afsnittet om "Afklaring af om et barn trænger til særlig støtte".

 

Anmeldelsessager
Sagsbehandlingsfrist: 14 arbejdsdage

 

Beskyttede naturområder - dispensation til ændringer

Sager om dispensation til tilstandsændringer i §3-beskyttede arealer behandles efter Naturbeskyttelsesloven § 65.

Sagsbehandlingsfrist: 8-12 uger. Sagsbehandlingstiden kan variere, da der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

 

Beskyttet beskæftigelse

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §103.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Beskæftigelsestilbud

Sagen bliver behandlet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Bil pga. handicap og afgiftsfritagelse - støtte til

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §114.

Sagsbehandlingsfrist: 6 måneder.

 

Boligindretning (over 67 år)

Sagen behandles efter Serviceloven § 116.

Sagsbehandlingsfrist:

 • Ikke komplekse sager: 2 måneder
 • Komplekse sager (over 67 år): ansøger bliver løbende orienteret

 

Boligindretning (18-66 år)

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §116.

Igangsætning af hjælp til større ændringer
Det vurderes om ansøger tilhører målgruppen ifølge Serviceloven § 116. Efterfølgende udarbejdes indstillingen til større boligændring. Det er Hjælpemiddelcentralen, der afdækker behov for boligændring og iværksætter undersøgelse af hvilken form for bedste og billigste boligændring, der kan tilgodese ansøgers nedsatte funktionsevne.

Sagsbehandlingsfrist: ansøger bliver løbende informeret

Mindre boligændringer (ikke komplekse sager)
Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Boligændringer (børn under 18 år) 

Det afklares om barnet er omfattet af den målgruppe, der er berettiget til større boligændringer i følge Lov om social service § 116. Ergoterapeuterne udarbejder behovsbeskrivelse og laver indstillingsskema.

Sagsbehandlingsfrist for ikke komplekse sager: 2 måneder.

Komplekse sager: Ansøger bliver løbende orienteret.

 

Brandfarlige bygninger og anlæg

Sagen behandles som brandteknisk byggesagsbehandling efter diverse bekendtgørelser om:

 • Træbearbejdning og træoplag
 • Plast
 • Korn- og foderstofvirksomhed
 • Brandværnsforanstaltninger ved fremstilling og oplagring af mel
 • Visse brandfarlige virksomheder og oplag
 • Brandfarlige væsker
 • F-gas (flaskegas)
 • Sprøjtemaling og lakering med brandfarlige væsker

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Brandteknisk byggesagsbehandling

Sagen bliver behandlet efter Beredskabsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder

Sagen behandles efter bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet. 

Sagsbehandlingsfrist: 1 måned.

 

Brug af ild og lys m.v.

Sagen bliver behandlet efter bekendtgørelsen om brug af ild og lys m.v.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage.

 

Byggetilladelser og anmeldelsessager

Sagen bliver behandlet efter Byggeloven.

Sagsbehandlingsfrister:

 • Anmeldelsessager: 14 arbejdsdage
 • Enfamiliehuse: 4 uger (Mellem KL og staten er der aftalt en frist på maks. 40 dage)
 • Etagebyggeri, erhverv: 6 uger (Mellem KL og staten er der aftalt en frist på maks. 55 dage)
 • Industri og lagerbygninger: 6 uger (Mellem KL og staten er der aftalt en frist på maks. 50 dage)
 • Simple konstruktioner: Mellem KL og staten er der aftalt en frist på maks. 40 dage

Forudsætningen er at sagen er fuldt belyst og ikke kræver dispensation og er inden for rammerne af byggeretten, jf. BR 10.

 

Dagtilbud - Voksne, aktivitet og aflastning

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §§ 83 og 84.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Dagtilbud børn

Se

 

Fleksjob 

Visitation til fleksjob

Sagen bliver behandlet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sagsbehandlingsfrist:
Der kan ikke sættes en generel frist fra borgeren søger om visitation til fleksjob og til der er truffet en afgørelse i de tilfælde, hvor borgerens arbejdsevne ikke er endeligt dokumenteret. Individuel frist fastsættes efter 3 måneder
Hvis arbejdsevnen er dokumenteret: 3 måneder.
Er arbejdsevnen ikke dokumenteret fastsættes en individuel frist 3 måneder fra modtagelsen af ansøgningen.
Såfremt det er åbenlyst, at borgeren ikke er omfattet af fleksjobreglerne og borgeren derfor skal have afgørelse om at sagen ikke behandles, er fristen 1 måned.

 

Forurenet areal - ændret anvendelse

Sagen bliver behandlet efter Jordforureningsloven § 8.

Sagsbehandlingsfrist: 8 uger. Sagsbehandlingstiden er inkl. regionens 4 ugers høringsfrist.

 

Forurenet jord - flytning

Sagen bliver behandlet efter Jordforureningsloven § 50.

Sagsbehandlingsfrist: 1-10 arbejdsdage.

 

Frit valg af dagtilbud på tværs af kommunegrænser - tilskud

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Funktionsnedsættelse på tale-, syns- og høreområdet - voksne

Undervisning, rådgivning/vejledning af voksne med funktionsnedsættelser indenfor tale-, syns- og høreområdet.

Sagen bliver behandlet efter Lov om specialundervisning for voksne.

Sagsbehandlingsfrist: 12 arbejdsdage.

 

Genoptræning

Sagen bliver behandlet efter Sundhedsloven § 140.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage.

 

Gravetilladelse

Sagen bliver behandlet efter Vejlovens  kap. 9 § 73

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage

 

Handicapkørsel

Sagen bliver behandlet efter Trafikloven § 11.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Helbredstillæg og udvidet helbredstillæg - ansøgning
Sagsbehandlingsfrist: 4 uger

 

Hjemmetræningsordning - ansøgning

Sagen behandles efter Lov om social service § 32, stk. 6.

Sagsbehandlingsfrister:

 • Oversigt over arbejdsgange og opstart af procesforløb: 15 arbejdsdage
 • Børnefaglig undersøgelse og relevante oplysninger fra fagpersoner: 4 måneder incl. ovenstående 15 dage
 • Forelæggelse til afgørelse for visitationsteamet: 6 uger
 • Udarbejdelse af afgørelse:15 arbejdsdage

 

Hjælp i særlige tilfælde

Det kan være enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedr. børn, flytning, hjælp vedr. forsørgelsessvigt, hjælp til deltagelse i introduktionsprogrammer.

Sagen bliver behandlet efter Aktivloven eller Integrationsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger

 

Hjælp til etablering af selvstændig virksomhed

Sagen bliver behandlet efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder.

 

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §§ 10, 112 og 113.

Sagsbehandlingsfrister:

 • Akutte behov f.eks. nødkald, pleje o.l.: 1 døgn
 • Plejehjælpemidler, nødkald, mobilitetshjælper i hjemmet o.l.: 5 arbejdsdage
 • Øvrige hjælpemidler: 6 uger (der tages forbehold for evt. leveringstid fra leverandør)

 

Hjælperordning

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 96.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Husdyrbrug - etablering, udvidelse el. ændring

Sager bliver behandlet efter husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse.

Sagsbehandlingsfrist:

 • §16a godkendelser: 180 dage

 • §16b tilladelser: 90 dage.

 • Anmeldeordninger: 2 måneder

Læs mere om de forskellige sagstyper her.

 

Husnummerering

Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage.

 

Hverdagsrehabilitering

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83 a.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage til afgørelse og igangsætning.

 

Individuel befordring - hjælp

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 117.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Indsigt efter Persondataloven
Sagsbehandlæingsfrist: 4 uger (fristen kan forlænges, hvis der er tale om en omfattende begæring)

 

Indskudslån (boligstøttelovgivning)
Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage

 

Informationsteknologiske hjælpemidler - særlige

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §§ 10, 112 og 113.

Sagsbehandlingsfrist: 5 måneder.

 

Integrationsydelse
Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage

 

Jordvarmeanlæg

Sagen behandles på baggrund af Jordvarmebekendtgørelsen under Miljøbeskyttelsesloven. 

Sagsbehandlingsfrist: 3-6 uger.

 

Kontanthjælp (løbende hjælp)

Sagen bliver behandlet efter Aktivloven.

Sagsbehandlingsfrist: 15 hverdage efter fremmøde i Jobcentret.

 

Kontantydelse
Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage

 

Kropsbårne hjælpemidler

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 112.

Sagsbehandlingsfrist: 6 uger.

 

Krydsningstilladelse (under vandløb)

Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage.

 

Ledighedsydelse

Sagen bliver behandlet efter Aktivloven.

Sagsbehandlingsfrist: 4 uger

 

Ledsageordning

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 97.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Lån af offentlige arealer

Sagsbehandlingsfrist: 2 arbejdsdage.

 

Madservice

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83 stk 2.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage. Kan ved akutte behov sættes i gang straks.

 

Merudgifter pga. børns handicap

Sagen bliver behandlet efter lov om social service.

Sagsbehandlingsfrist: 12 uger.

 

Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 100.

Sagsbehandlingsfrist: 4 måneder.

 

Midlertidigt ophold i boform

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 107.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Midlertidigt ophold i plejebolig

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §§ 107 og 163.

Sagsbehandlingsfrist: 2 arbejdsdage. Kan ved akutte behov og plads sættes i gang straks eller opnoteres på venteliste.

 

Miljøgodkendelse af virksomheder

Sagen behandles på baggrund af Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed under Miljøbeskyttelsesloven.

Sagsbehandlingsfrist: 2-4 måneder. Mellem KL og Staten er der aftalt en gennemsnitssagsbehandlingstid på Bilag-1 virksomheder på 200 dage. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. 

 

Nedsivning af husspildevand

Sagen behandles på baggrund af Spildevandsbekendtgørelsen under Miljøbeskyttelsesloven. 

Sagsbehandlingsfrist: 10-20 arbejdsdage.

 

Optiske synshjælpemidler

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven §§ 10, 112 og 113.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder.

 

Overkørselstilladelse

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Overkørselstilladelse - vandløb
Sagsbehandlingsfrist: 15 dage

 

Parkeringstilladelse

Sagen bliver behandlet efter Vejlovens §80 stk.1 pkt. 3

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage

 

Pasning af døende (terminalordning)

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 120.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage. Kan ved akutte behov sættes i gang straks.

 

Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (orlov)

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 118.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Pension

Sagen bliver behandlet efter lov om social pension.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder hvis arbejdsevnen er dokumenteret. Er arbejdsevnen ikke dokumenteret fastsættes en individuel frist 3 måneder fra modtagelsen af ansøgningen.

 

Pension - forhøjelse efter de gamle regler

Sagen bliver behandlet efter lov om højeste, mellemste, forhøjet og almindelig førtidspension.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder.

 

Personlig hjælper - kontant tilskud

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 94.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måned.

 

Personlig pleje

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage til afgørelse + 5 arbejdsdage til igangsætning. Kan ved akutte behov sættes i gang straks.

 

Personligt tillæg - ansøgning
Sagsbehandlingsfrist: 4 uger

 

Plejebolig

Sagen bliver behandlet efter Lov om almene boliger § 5 og Lov om leje af almene boliger § 88.

Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage til afgørelse. Opnoteres på venteliste. Plejeboliggarantien på 2 måneder gælder, når ansøgeren søger alle relevante boliger.

 

Praktisk hjælp

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 83.

Sagsbehandlingsfrist: 5 arbejdsdage til afgørelse + 5 arbejdsdage til igangsætning. Der kan dog gå ekstra tid med indhentning af helhedsoplysninger, udredning o.l.

 

Privat pasning (fritvalgsordning)

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Pædagogisk friplads i dagtilbud

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: Efter en konkret vurdering i den enkelte sag.

 

Repatriering (tilbageflytning til hjemlandet)

Sagen behandles efter Repatrieringsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 6 uger.

 

Revalidering

Sagen behandles efter lov om en aktiv socialpolitik.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder.

Såfremt det er åbenlyst at borgeren ikke er omfattet af revalideringsbestemmelserne og borgeren derfor skal have afgørelse om at sagen ikke behandles, er fristen 1 måned.

 

Revalidering - følgeudgifter

Sagen behandles efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Sagsbehandlingsfrist: 1 måned.

Såfremt det er åbenlyst at borgeren  ikke er omfattet af revalideringsreglerne og borgeren derfor skal have afgørelse om at sagen ikke behandles.

 

Revalideringstilbud og erhvervsrettede afklaringsforløb

Sagen behandles efter lov om en aktiv socialpolitik.

Sagsbehandlingsfrist: Se beskæftigelsestilbud

 

Seniorførtidspension

Lov om social pension.

Sagsbehandlingsfrist: 6 måneder.

 

Spildevand - tilslutningstilladelser til industri

Sagen behandles på baggrund af Bekendtgørelse om spildevandstilladelser under Miljøbeskyttelsesloven.

Sagsbehandlingsfrist: 1-2 måneder. Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet. Hvis den bliver givet ifm. en miljøgodkendelse til en Bilag-2 virksomhed, er der mellem KL og Staten aftalt en gennemsnitssagsbehandling på 130 dage.

 

Specialtandpleje - børn

Sagen bliver behandlet efter Sundhedsloven § 131.

Sagsbehandlingsfrist: 1 måned

 

Sygedagpenge

Sagen bliver behandlet efter Sygedagpengeloven.

Sagsbehandlingsfrist: 1 måned.

Særlig støtte deltagerbetaling
Udbetales efter Lov om Aktiv Socialpolitik § 34
Sagsbehandlingsfrist: Mellem KL og staten er der aftalt en max frist på 40 dage

Særlig støtte - høje boligudgifter/stor forsørgerbyrde
Lov om Aktiv Socialpolitik § 34
Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage

 

Særlig støtte studiestart enlige forsørgere
Lov om Aktiv Socialpolitik
Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage

 

Særlige dagtilbud til børn

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 12 uger

 

Tabt arbejdsfortjeneste pga. børns handicap

Sagen bliver behandlet efter Lov om social service.

Sagsbehandlingsfrist: 12 uger.

 

Tandbehandling

Sagen bliver behandlet efter Aktivloven eller Integrationsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 3 måneder.

 

Træning

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 86.

Sagsbehandlingsfrist: 10 hverdage til igangsætning. Kan ved akutte behov sættes i gang straks.

 

Uddannelseshjælp
Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage

 

Udvikling af færdigheder - hjælp, omsorg eller støtte

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 85.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Varigt ophold i boform

Sagen bliver behandlet efter Serviceloven § 108.

Sagsbehandlingsfrist: 2 måneder.

 

Venteliste til dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution)

Optagelse på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution.

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: 10 arbejdsdage.

 

Ældrebolig

Sagen bliver behandlet efter Lov om almene boliger § 5 og Lov om leje af almene boliger § 88.

Sagsbehandlingsfrist: 15 arbejdsdage. Opnoteres på venteliste.

 

Økonomisk tilskud i dagtilbud (dagpleje, vuggestue, børnehave, aldersintegreret institution)

Sagen bliver behandlet efter Dagtilbudsloven.

Sagsbehandlingsfrist: Ved digital ansøgning 10 arbejdsdage, ellers 6 uger.

 

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

76 16 16 16

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune