ARKIV

Indkaldelse af ideer og afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af arealkrævende erhverv ved Andrup Vest

01-06-2018

Plan
Teknik & Miljø


Indkaldelse af ideer og afgrænsning af indholdet i miljøkonsekvensrapport for etablering og drift af arealkrævende erhverv ved Andrup Vest

    

Byrådet overvejer at give tilladelse til etablering af en særligt arealkrævende virksomhed med 150 kV højspændingsforsyning Vest for Andrup selv om det ikke er havnerelateret. Det kræver en ændring af den nuværende planlægning samt udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport. Ændringen i planlægningen betyder blandt andet at et mindre område planlagt som grønt danmarkskort konverteres til erhvervsområde. På den måde skabes der et stort sammenhængende erhvervsområde. Det sammenhængende erhvervsområde medfører samtidig at Nordskrænten, Nordre Tovrupvej og enkelte private fællesveje nedlægges inden for området.

Jævnfør planlovens (Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018) §23c, skal byrådet, inden den egentlige planlægning går i gang, indkalde gode ideer. Hovedspørgsmålet, der skal afklares er, hvorvidt der skal gives plads til at etablere en særligt pladskrævende virksom hed i området.

I henhold til Miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017) § 23 skal Esbjerg kommune afgive en udtalelse om hvilket indhold, der skal fremgå af miljøvurderingsrapporten. Inden da skal offentligheden og berørte myndigheder høres om afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold jævnfør Miljøvurderingslovens § 35, stk. 1.

Hovedspørgsmålene, der skal afklares fremgår af forslaget til afgrænsningsrapport der er vedlagt som link.

Miljøvurdering
Projektet er også omfattet af miljøvurdering af planer og programmer. De nødvendige analyser indarbejdes som en del af en fælles miljøvurdering af planer og projekter i miljøkonsekvensrapporten.

Den efterfølgende planlægning
Når byrådet har modtaget bemærkninger skal det overvejes, hvordan planerne skal ændres og hvilke undersøgelser der er nødvendige. Der skal herefter udarbejdes et forslag til miljøkonsekvensrapport og ændring af plangrundlaget, som skal sendes til offentlig høring. Først derefter kan byrådet endeligt vedtage kommuneplanændringen, lokalplanen og miljøkonsekvensrapporten.

Din mulighed
Bemærkninger til projektet skal være Esbjerg Kommune i hænde senest den 15. juni 2018.
Har du bemærkninger eller gode ideer til ændringen af plangrundlaget eller indholdet i miljøkonsekvensrapporten, så skriv til: Esbjerg Kommune, Plan, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller til plan@esbjergkommune.dk senest den 15. juni 2018 Husk at mærke kuverten/e-mailen med sagsnr:18/15419

Bilag: 
Forslag til afgrænsningsrapport kan ses her

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16
raadhuset@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune