Sociale hensyn

Esbjerg Kommune ønsker at påtage sig et socialt ansvar og forventer det samme af sine samarbejdspartnere.

På den baggrund fastlægges en række principper for varetagelse af sociale hensyn i kontrakter, der vedrører levering af tjenesteydelser og bygge- og anlæg. Principperne kan endvidere udstrækkes til at gælde i varekontrakter, hvor levering af tjenesteydelser udgør et særligt væsentligt element.

Hvor intet andet er nævnt, forudsættes det som allerede i dag, at Esbjerg Kommunes leverandører, herunder entreprenører, er ansvarlige for, at underleverandører lever op til kommunens aftaler og de krav, der stilles til leverandører. Derfor må underleverandører ikke benyttes uden Esbjerg Kommunes viden.

Principperne vil blive udmøntet i forvaltningernes forskellige kontrakt- og udbuds-paradigmer, herunder Fællesbetingelser for AB92, skabeloner i Udbud & Indkøb og i konkrete udbud. I den forbindelse fastlægges proportionale misligholdelsesbestemmelser.

1. Udelukkelse af tilbudsgivere

Esbjerg Kommune ønsker, at udelukke leverandører som fx har:

• tilsidesat lovgivning og gældende forpligtelser om det sociale og arbejdsretlige område

• begået forsømmelser, der sår tvivl om deres integritet eller

• væsentligt misligholdt offentlige kontrakter.

Derfor skal kommunens leverandører vide, at også tilsidesættelse af sociale hensyn kan have konsekvenser for deres muligheder for at blive kontraktpart med Esbjerg Kommune, uanset om der er tale om en kontrakt over eller under tærskelværdierne for EU-udbud.

Esbjerg Kommune anvender derfor de relevante udelukkelsesgrunde i Udbudsloven, medmindre særlige grunde taler imod. Hertil anvendes de obligatoriske udelukkelsesgrunde.
Dette gælder også for underleverandører.

Hertil forventes ansøgere i forbindelse med en prækvalifikation at kunne redegøre for forvaltning af deres forsyningskæde, således at det beskrives hvorledes leverandøren sikrer sig, at underleverandører også lever op til kontraktens sociale klausuler.

2. Overholdelse af internationale konventioner

For Esbjerg Kommune er det en selvfølge, at kommunens leverandører lever op til konventioner tiltrådt af Danmark.

Dette gælder i særdeleshed:

• Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105)

• Ingen diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111)

• Mindstealder for adgang til beskæftigelse samt forbud mod og omgående indsats til

afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182)

• Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention nr. 155) samt

• Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135)

inden for rammerne af gældende lovgivning.

Det forudsættes endvidere, at leverandøren respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN’s Menneskerettighedserklæringog Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

3. Overholdelse af lovgivning om arbejdsmiljø og lovregler om ansættelsesvilkår mv.

Alle skal overholde loven, og det samme skal leverandører til Esbjerg Kommune. Derfor er det et kontraktretligt fokus for Esbjerg Kommune, at der ikke sker brud på arbejdsmiljølovgivningen og andre tilknyttede regler, som fx registrering i RUT. Det vil derfor få konsekvenser for leverandører, som tilsidesætter loven for forhold vedrørende leverancer til Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune vurderer i den forbindelse konkret fra udbud til udbud, hvilke lovhenvisninger der er relevante i forhold til kontraktens genstand.

Overholdelse heraf er fast fokuspunkt i de møder, Esbjerg Kommune har med sine leverandører ligesom Esbjerg Kommune oplyser relevante myndigheder om konstaterede overtrædelser.

4. Regler for ophold på arbejdspladsen, skiltning og legitimation

Esbjerg Kommune har et gældende regelsæt for ophold på arbejdspladsen i byggekontrakter ligesom alle anlægs- og tjenesteydelseskontrakter skal suppleres med regler for ophold på arbejdspladsen.

Det er altid et krav, at leverandørens ansatte kan legitimere sig og det skal altid ved skiltning, uniformering eller lignende være muligt for ansatte i Esbjerg Kommune at konstatere, for hvilken leverandør en ansat udfører arbejde. Herunder bør der stilles krav om skiltning på arbejdspladserne.

5. Lærlinge og elever

Esbjerg Kommune tilskynder brug af lærlinge i kommunens kontrakter, før under og efter udbuddet. Kommunen benytter følgende værktøjer:

• Indgåede partnerskabsaftaler,

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om sociale klausuler om lærlinge og

• Tilskyndelse af leverandøren til at antage lærlinge i kontraktperioden

Det er altid en betingelse, at kravet skal være proportional med kontrakten og at arbejdet skal være egnet til lærlinge.

6. Klausuler om løn- og ansættelsesvilkår

Esbjerg Kommune ønsker ikke at medvirke til social dumping og har derfor en klar forventning om, at kommunens leverandører betaler deres ansatte en retmæssig løn ved udførelsen af kommunens kontrakter.

Dette indebærer, at Esbjerg Kommune med baggrund i Økonomiaftalen fra 2013 og Beskæftigelsesministeriets cirkulæreskrivelse af 30. juni 2014, samt paradigmet fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar anvender en klausul om sikring af løn- og ansættelsesvilkår i overensstemmelse med vejledningen til nævnte cirkulæreskrivelse.

Klausulen skal anvendes, så Esbjerg Kommune har mulighed for at udbede sig dokumentation for overholdelsen. Manglende overholdelse af klausulen fra leverandørens side skal i første omgang søges løst via dialog og dernæst ved bod, stigende i tilfælde af gentagne overtrædelser. Leverandøren skal hertil forpligtes til at forpligte alle sine underleverandører i forhold til ovenstående kontraktligt. Leverandører, som har udvist rettidig omhu i sikring af klausulens overholdelse hos underleverandører ifalder ikke ansvar for underleverandørers misligholdelse af klausulen.

Vedtaget af Byrådet den 15. maj 2017

Kontakt

Fællesforvaltning
Udbud & Indkøb
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Udbud & Indkøb
© 2012 i Esbjerg Kommune