Sænkning af grundvandet

Læs om grundvandssænkning

Hvis du har brug for at sænke grundvandet skal du altid anmelde det til Natur & Vandmiljø. Natur & Vandmiljø vurderer, om du kan foretage grundvandssænkningen umiddelbart eller om det kræver en tilladelse.

Du kan under specielle forudsætninger foretage grundvandssænkning uden tilladelse, men du skal alligevel anmelde det, for at Natur & Vandmiljø kan vurdere om forudsætningerne er opfyldt:

  • Grundvandsmængden må maksimalt være 100.000 m3/år. 
  • Varigheden må højst være to år.
  • Der må ikke findes almene vandværksboringer indenfor 300 m af grundvandssænkningen. 
  • Hvis der er fare for skade på vej– og jernbaneanlæg

 Afledning af vandet

Hvis det oppumpede grundvand skal udledes til vandløb, offentlig kloak eller regnvandssystem kræves en udledningstilladelse. Hvis det oppumpede grundvand skal nedsives kræves en nedsivningstilladelse.

Ved modtagelsen af ansøgning om grundvandssænkning behandles denne del også.

Naboer skal varsles

Sænkning af grundvandsstanden kan påvirke naboejendomme. Ifølge byggeloven skal arbejder, der kan medføre risiko for skader på naboejendomme, varsles til naboerne mindst 14 dage i forvejen. Ofte vil det være en god ide at lave fotografering af fundamenter og lignende på naboejendommene før arbejdet startes, så der ikke er tvivl om eventuelle skader kommer fra grundvandssænkningen eller var der i forvejen.

Permanent sænkning af grundvandsstanden

Sænkning af grundvandsstanden med omfangsdræn ved tørholdelse af konstruktioner kræver ikke tilladelse. Drænvandet må ikke ledes til offentlig kloak uden tilslutningstilladelse.

Markdræning er undtaget, da det ikke kræver tilladelse fra kommunen, med mindre det foregår i okkerpotentielle områder, dvs. områder med meget jern i jorden. Spørg Natur & Vandmiljø.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune