Villaolietanke og andre små olietanke

HVAD VIL DU?

Læs om olietanke

 Ved olietanke forstås f. eks.: 

 • Villaolietanke (tanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning) 
 • Tanke til opbevaring af andre olieprodukter, f.eks. diesel, benzin og smøreolie

Der er særlige regler for meget store tanke eller for tanke med andet indhold.

Olietanke kan være nedgravede, overjordiske eller inden døre. De findes i mange størrelser og materialer.

Jo ældre en olietank og det tilhørende rørsystem er, jo større risiko er der for uheld og olieudslip.

Miljøregler skal derfor sikre, at jord og grundvand ikke forurenes med olie. Olietanke er omfattet af reglerne i Olietankbekendtgørelsen, som bl.a. stiller krav til olietanke, rørsystemer og  sløjfningsterminer.

Hvis din ejendom har olietanke skal disse fremgå af ejendommens BBR. Du kan kontrollere ejendommens BBR på OIS.dk . Er der uoverensstemmelser mellem de faktiske forhold og registreringen i BBR, skal du henvende dig til Miljø for at få oplysningerne ajourført.

Husk derfor altid at anmelde, hvis du sløjfer, udskifter eller etablerer en olietank.

Oliefyret er på vej ud - hvad så?

Oliefyret er på vej ud som følge af energiaftalen fra foråret 2012.

Allerede fra 2013 er det blevet forbudt at installere oliefyr i nye huse, og fra 2016 er det ikke længere tilladt at installere oliefyr i eksisterende huse i områder med fjernvarme eller naturgas som alternativ.

Står du overfor at skulle udskifte olietanken til fyringsolie, bør du overveje om ejendommen har mulighed for at blive tilsluttet kollektiv varmeforsyning - eller etablere anden miljøvenlig varmekilde.

Kan din olietank aldersbestemmes?

En olietank skal kunne aldersbestemmes. Hvis dette ikke er muligt er tanken ulovlig, og du har pligt til straks at sløjfe olietanken.

Hvis du kender tankens alder, så sørg for at sløjfe den inden den bliver for gammel.

Sløjfningsterminer for overjordiske og nedgravede olietanke mindre end 6000 liter

For olietanke på 6000 liter og derover, fra 1970 eller senere, er der ingen sløjfningsterminer. Til gengæld er der krav om egenkontrol.

Ny olietank

Hvis du udskifter eller anskaffer en olietank skal den anmeldes til Miljø senest 4 uger før etableringen.

Det anbefales at udskifte rørsystemet samtidig med udskiftning af en olietank.

Installering/udskiftning af olietank med tilhørende rørsystemer skal udføres af en sagkyndig person.

Skema til anmeldelse af ny olietank (PDF)  indsendes til Miljø sammen med kopi af tankattesten og en skitse, som viser olietankens placering.

Når du skal anskaffe en ny olietank, skal du være opmærksom på:

 • Køb aldrig en ny olietank uden der følger en tankattest med 
 • Olietanken skal være typegodkendt 
 • Det er ikke tilladt at nedgrave en olietank, som tidligere har været nedgravet
 • En overjordisk tank må ikke placeres direkte på jorden 
 • Der er regler for opstilling af olietanke. Olietanke af plast har skrappere opstillingsregler end olietanke af stål.

Sløjfning af olietank

Når en tank ikke længere er i brug, skal den sløjfes.

 Sløjfningen skal anmeldes til Miljø. Anmeldelsen skal foretages senest 4 uger efter anlægget er taget ud af brug.

Når en olietank sløjfes skal den altid tømmes for olie og slam. Dette sker bedst ved opsugning af restproduktet, efterfulgt af 2 gange spuling med vand, og opsugning efter hver spuling. Det anbefales at kontakte et slamsugerfirma, som ligeledes kan bortskaffe restindholdet på en miljømæssig korrekt måde.

Sløjfning kan gøres på 2 måder: 

 • Olietanken fjernes, eller
 • Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres,  således at påfyldning ikke kan finde sted.

Generelt anbefales det, at nedgravede olietanke som tages ud af brug, bliver gravet op.

Forsikringsordning for villaolietanke

Villaolietanke til opbevaring af fyringsolie til boligopvarmning er omfattet af Jordforureningsloven.
§§ 48 og 49 stiller krav om, at ejere af villaolietanke med et indhold under 6.000 liter skal have en lovpligtig ansvarsforsikring.

Der er automatisk tegnet ansvarsforsikring, hvis olien leveres af et olieselskab, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation. Liste over disse olieselskaber findes på Oliebranchens Miljøpuljes hjemmeside.

For at være omfattet af forsikringsordningen skal 

 • mindst 50 % af det areal, der opvarmes med fyringsolie fra den pågældende olietank, anvendes til beboelse
 • olietanken og rørsystemet skal leve op til de fastsatte regler
 • nedgravede olietanke, som tages ud af brug, graves op, da forsikringsordningen kun dækker i op til 6 måneder efter en olietank til fyringsolie er taget ud af brug.

Gode råd 

Hvis du er i tvivl om din olietank opfylder reglerne, kan du henvende dig til din oliefyrstekniker eller til skorstensfejeren. 

 • Hold øje med tanken og med forbruget. Hvis forbruget pludselig stiger, kan det skyldes, at der er gået hul på tanken. 
 • Undgå spild. Spilder du, så fjern spildet. 
 • Fjern jævnligt skidt og snavs under tanken, så du nemt kan holde øje med, om tanken er utæt.

Hvis uheldet er ude

Hvis der går hul på din olietank, eller hvis du spilder større mængder af olie eller benzin, har du pligt til straks at begrænse uheldet, og pligt til at anmelde uheldet til tlf. 112.  Læs også Hvis du opdager en forurening

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Industrimiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 19
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune