Tilsyn med husdyrbrug

Læs om tilsyn med husdyrbrug

I Esbjerg Kommune findes ca. 700 erhvervsmæssige dyrehold. Kommunen fører regelmæssigt tilsyn med dyreholdene med baggrund i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og husdyrlovens kapitel 5.

Se de offentliggjorte tilsynsrapporter fra januar 2014 til og med 30. april 2016 her

Fra d. 1. maj 2016 og fremadrettet kan de offentliggjorte tilsynsrapporter ses Digital MiljøAdministration (DMA)

Basistilsyn

Ved et basismiljøtilsyn gennemgås alle de miljøforhold kommunen er myndighed for. Basistilsyn aftales normalt i forvejen og omfatter blandt andet en gennemgang af:

  • Besætningens størrelse
  • Gødning – og foderopbevaring
  • Afløbsforhold
  • Olietanke
  • Opbevaring og bortskaffelse af affald

Er der meddelt en tilladelse eller godkendelse til landbruget, kontrolleres det samtidigt om landbruget overholder sin godkendelse eller tilladelse.

Kampagne tilsyn

Miljøafdelingen udfører hvert år 2 kampagner. I forbindelse med kampagnerne sættes der fokus på et bestemt miljøforhold. Det har tidligere været kontrol af flue og gødningshåndtering på mink farme, og olietanke over 6000L.

I 2018 er kampagne målrettet lukning af teltoverdækningen på gyllebeholderen

  • Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske at lukke teltoverdækningen. Teltoverdækningen må kun være åben i forbindelse med at du omrører, tømmer eller udbringer gylle.
  • Hvis teltoverdækningen er åben vil der være en større lugt og en større fordampning af ammoniak fra beholderen og beholderen lever ikke op til miljøkravene om tæt overdækning.
  • I 2018 er det ikke længere tilladt at udbringe flydende husdyrgødning. Hvis din teltoverdækning ikke allerede er lukket, er det derfor nu du skal få den lukket.
  • Esbjerg Kommune fører i november og december tilsyn med om teltoverdækningen er lukket.

Evaluering af tilsyns kampagne 2014

Evaluering af tilsyns kampagne 2015

Evaluering af tilsyns kampagne 2016 og fremover kan findes på Digital MiljøAdminstration (DMA)

Prioriterede tilsyn

Prioriterede tilsyn kan som basistilsynet omfatte alle miljøforhold på en ejendom, eller være målrettet mod bestemte miljøforhold. De prioriterede tilsyn udføres på ejendomme, der på baggrund af en vurdering af blandt andet beliggenhed, lovlydighed og miljømæssige risikofaktorer vurderes at udgøre den største miljørisiko.

Offentliggørelse af tilsynsrapporter

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, er der en række oplysninger der skal offentliggøres, når kommunen har været på tilsyn. Kravet om offentliggørelse er for de større husdyrbrug gældende fra januar 2014, mens kravet for de øvrige husdyrbrug er gældende fra januar 2015. Offentliggørelse sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Se de offentliggjorte tilsynsrapporter fra januar 2014 til og med 30. april 2016 her

Fra d. 1. maj 2016 og fremadrettet kan de offentliggjorte tilsynsrapporter ses Digital MiljøAdministration (DMA)

Brugerbetaling for tilsyn

Der skal betales for Natur & Vandmiljøs tidsforbrug, se Brugerbetaling for tilsyn og godkendelse

Tilsynsberetning

I henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, skal kommunerne hvert år offentliggøre miljøtilsynsberetninger. Tilsynsberetningerne indeholder tilsynsmyndighedernes vurdering og tilkendegivelse om miljøtilsynet.

Tilsynsberetning for 2013 kan hentes her som PDF.

Tilsynsberetning for 2016 og fremover kan findes på Digital MiljøAdministration (DMA)

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune