Mindre dyrehold

 

Læs om mindre dyrehold

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Du må gerne etablere et mindre dyrehold, uden at det betragtes som erhvervsmæssigt.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold må maksimalt svare til:

 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 2 søer med maksimalt 5 slagtesvin.
 • 10 får eller geder med opdræt
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Hvis du har forskellige dyr eller andre dyr end dem, der er nævnt, er det kommunen der afgør om dyreholdet er erhvervsmæssigt eller ej. Kontakt Natur & Vandmiljø for en vurdering.

Selv om der er tale om et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er der  stadig regler du skal være opmærksom på:

 • Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold i byzone.
 • I landzone kan der være forhold der gør at dyrehold ikke er tilladt. Det anbefales at tjekke lokalplanen inden etablering, og ved tvivl kontakte Natur og Vandmiljø.
 • Dyreholdet ikke må give anledning til lugtgener for naboer, beskadigelse af natur og forurening af miljø. Se Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter .
 • Skal du bygge et læskur eller stald til dit lille dyrehold, så skal der måske gives en landzonetilladelser eller en byggetilladelse. Kontakt os hvis du er i tvivl.

Erhvervsmæssigt dyrehold

Du kan være omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, selv om du ikke er momsregistreret. Du har et erhvervsmæssigt dyrehold, hvis du overskrider grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold er beskrevet i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

 

Vil du etablere, ændre eller udvide et erhvervsmæssigt dyrehold?

Har du et erhvervsmæssigt dyrehold og kan du opfylde følgende:

 • Produktionsarealet i stalden er maksimalt på 100 m2

 • Produktionsarealet i stalden er mindre end 175 m2, hvis du har heste/ammekvæg/geder/får på dybstrøelse (300 m2 ved vinteropstaldning i perioden fra 1. oktober til 15. maj)

 • Produktionsarealet er mindre end 200 m2, hvis du alene har heste.

 • Grundarealer af ikke-fastplacerede stalde (fx flytbar læskure) er maksimalt 100 m2 tilsammen.

 • Produktionsarealet er det areal i stalden (fast placeret stald), hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Hvis du opfylder ovenstående og du gerne vil etablere, udvide eller ændre såvel dyrehold som stalde og ensilage- og gødningsopbevaringsanlæg, så skal du sende en skriftlig anmeldelse til Esbjerg Kommune.

Skema til anmeldelse.

Natur & Vandmiljø foretager en vurdering af anmeldelsen i henhold til de gældende regler i Bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og sikrer, at anmeldelsen ikke er til gene for natur, landskab og miljø.

Sagen sendes i høring hos naboer i 2 uger. Efter høringsfristens udløb meddeles tilsagn eller afslag på det ansøgte.

Hvis dit produktionsareal er større end de grænser der er nævnt ovenfor, skal du i stedet søge om en tilladelse efter husdyrloven. 

Godt at vide om hold af heste

Godt at vide om hold af hunde

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune