Jordflytning fra virksomheder og erhvervsarealer

HVAD VIL DU?

Har du vanskeligheder med at bruge JordWeb, så kontakt Miljø.

Læs om jordflytning fra virksomheder og erhvervsarealer

Flytning af erhvervsjord skal anmeldes

Før du flytter jord fra virksomheder og erhvervsarealer (herunder jernbanestrækninger) i Esbjerg eller Fanø Kommuner, skal du anmelde det til Industrimiljø.


Jorden må ikke indeholde byggeaffald, husholdningsaffald, slagge eller andet affald.

Hvis du opdager en forurening før eller under transport af jorden, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte Miljø. Læs mere om Fund af forurening.

Bortskaffelse og anvendelse af overskudsjord fra byggeri og anlæg skal ske efter kapitel 6 i Lov om forurenet jord.

Reglerne er uddybet i Jordflytningsbekendtgørelsen.

Se også Regulativ for flytning af jord (PDF). Regulativet trådte i kraft 1. januar 2011 og fastlægger de bestemmelser, der skal overholdes når man flytter jord. Reglerne gælder både for private og erhvervsdrivende.

Hvor mange analyser skal der laves af jorden?

Hvis jorden ønskes bortskaffet som ren, skal der tages 1 prøve pr. 30 ton ~ 17 kubikmeter. Der kan dog være undtagelser i forbindelse med nyudlagte erhvervsområder.

Læs mere om modtagere for ren jord.

Hvis ikke det forventes at jorden vil kunne bortskaffes som ren, skal der tages 1 prøve pr. 120 ton ~ 70 kubikmeter. Læs mere om modtagere for forurenet jord.

Hvis der er tale om jord fra kortlagte arealer, skal der dog som udgangspunkt udtages en prøve pr. 30 ton.

Der skelnes mellem overfladejord, fyldjord og intakt jord.
Som udgangspunkt gælder analysekravene for overfladejord og fyldjord, mens intakt jord anses for at være ren. Dette gælder dog ikke kortlagte ejendomme.
Modtageanlæggene kan derudover have vilkår, der kræver flere analyser. Kontakt Industrimiljø for at afklare, hvad der kræves af dokumentation for at kunne anvise jorden til den korrekte jordmodtager.

Hvilke stoffer der som udgangspunkt skal analyseres for, fremgår af bilag 2 i Jordflytningsbekendtgørelsen. Derudover har Miljøstyrelsen udarbejdet en historiknøgle (PDF), der skal ses som en vejledning til, hvad der som minimum bør analyseres for, hvis der ligger eller har ligget en muligt forurenende virksomhed på matriklen.

Se erhvervsområderne på disse kort: Kortene er i PDF-format, og kommunerne er opdelt i forskellige områder:

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Fax. 76 16 16 17

miljo@esbjergkommune.dk

Kontaktpersoner for jordflytning

© 2012 i Esbjerg Kommune