Flytning af jord skal måske anmeldes til Esbjerg Kommune

HVAD VIL DU?

Har du vanskeligheder med at bruge JordWeb, så kontakt Miljø.

Læs om hvornår jordflytning skal anmeldes

I Esbjerg og Fanø Kommuner skal der ske anmeldelse ved flytning af jord, der opgraves på:

  • Områdeklassificerede ejendomme (Læs mere om områdeklassificering)
  • Ejendomme eller dele heraf, som er kortlagt som forurenet på V1 eller V2 af Ribe Amt eller Region Syddanmark
  • Ejendomme, som har været kortlagt, er udgået af kortlægningen eller ikke fundet kortlægningsberettiget, men der er konstateret lettere forurening på ejendommen.
  • Ejendomme, som er uafklaret i forhold til ovennævnte kortlægning
  • Offentlige veje (Gælder også veje, der ligger uden for de områdeklassificerede områder)
  • Godkendte modtageanlæg
  • Virksomheder og arealer udlagt til erhverv (gælder også erhvervsområder, der ligger uden for de områdeklassificerede områder).

Derudover skal bortskaffelse af forurenet jord og fyldjord altid anmeldes.

Hvis jorden ønskes udlagt på et landbrugsareal, skal Miljø godkende jordens placering for at sikre at udlægningen ikke er i strid med f.eks. naturbeskyttelsesloven eller planloven.

Jorden må ikke indeholde byggeaffald, husholdningsaffald, slagge eller andet affald.

Hvis du opdager en forurening før eller under transport af jorden, skal du straks stoppe arbejdet og kontakte Miljø, læs mere om Fund af forurening.

Vil du flytte jord fra erhvervsarealer, gå til jordflytning fra virksomheder og erhvervsområder
Vil du flytte jord fra offentlige veje, gå til jordflytning fra offentlige veje
Vil du flytte jord fra private ejendomme, gå til jordflytning fra private haver og indkørsler

Er du i tvivl, så kontakt Miljø.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Fax. 76 16 16 17

miljo@esbjergkommune.dk

Kontaktpersoner for jordflytning

© 2012 i Esbjerg Kommune