Genanvendelse af jord

Genanvend jord

Jord bør genanvendes mest muligt i stedet for at deponeres.

Selv om jorden genanvendes, kan der godt være anmeldepligt ved flytningen. 

I nogle tilfælde kræver genanvendelsesprojektet også en tilladelse.

Jord der genanvendes må ikke indeholde affald i form af f.eks. slagger, asfalt, byggeaffald, husholdningsaffald mm. Blandet jord og affald skal soldes/sorteres inden genanvendelse.

Ren jord

Hvis du har store mængder rent sand eller jord i overskud fra et byggeri, kan det med fordel anvendes i andre bygge- og anlægsarbejder.

Den rene jord kan også bruge til retablering i råstofgrave eller anvendes til jordforbedring på landbrugsjord. Natur- og Vandmiljø skal dog godkende jordens placering, da udlægningen kan være i strid med planloven eller naturbeskyttelsesloven.

Læs mere om modtagere af ren jord 

Lettere forurenet jord

Lettere forurenet sand og jord vil typisk kunne genanvendes i støjvolde, kælkebakker og lignende. Dette kræver dog en tilladelse fra Esbjerg Kommune i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, og jorden skal dækkes af med ren jord.

Mindre projekter, hvor et bestemt parti jord ønskes genanvendt f.eks. under en vej eller i en mindre kælkebakke, skal typisk have en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19.

Større projekter, hvor der genanvendes jord fra flere forskellige projekter over en længere tidsperiode, vil kræve en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 33. Projektet vil få status som et egentligt modtageanlæg.

Kraftigt forurenet jord

Kraftigt forurenet jord kan som udgangspunkt ikke genanvendes, men skal renses inden genanvendelse eller deponeres. Det vil dog bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der kan gives tilladelse til genanvendelse.

Læs mere om modtagere af forurenet jord

 

Topbilleder fra venstre til højre: gravko, etablering af Fanø havn, Korskrobanen (Foto med Korskrobanen er udlånt af Johansson & Kalstrup)

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune