Procedure for egenfinansiering af hastighedsdæmpende foranstaltninger

Læs om procedure for egenfinansiering af hastighedsdæmpende foranstaltninger

I forbindelse med henvendelser om etablering af hastighedsdæmpende foranstaltninger, har flere spurgt til muligheden for egenfinansiering. Byrådet besluttede den 4. september 2012 at muliggøre egenfinansiering af hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Ansøgning
Ved ønske om egenfinansierede trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger fremsendes en ansøgning til Vej og Park på vejogpark@esbjergkommune.dk. Heri beskrives hvilke tiltag der ønskes benyttet, eksempelvis: belægninger, beplantning, belysning, kørearealernes dimensioner, tavleafmærkninger eller bump. På en oversigtsskitse af vejen beskrives hvor disse foranstaltninger ønskes placeret. Skitsen medsendes som bilag til ansøgningen.

Af ansøgningen skal det fremgå hvor stor en opbakning forslaget har i lokalområdet samt hvem der er udpeget som kontaktpersoner. Idet der søges om egenfinansierede trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger, skal der ligeledes redegøres for den økonomiske opbakning. Eksempler på ca. omkostningerne for enkeltprojekter kan findes nederst på siden.

Afholdelse af møde med kommunen
Forudsat kommunen og politiet finder ansøgningen trafikalt begrundet og kommunen ikke har aktuelle planer om trafiksanering på den ansøgte strækning, indkalder kommunen til møde for nærmere afklaring af projektet (skitseprojekt) herunder status på forslagets finansiering.

Ansøgeren udarbejder skitseprojekt efter vejreglerne til godkendelse i Vej & Park og hos politiet.

Skitseprojektet medtages i ”Katalog over mulige trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger” og forelægges Teknik & Forsyningsudvalget to gange årligt. Godkender Udvalget skitseprojektet skal der efterfølgende betales et depositum for udarbejdelsen af et detailprojekt. Inden arbejdet igangsættes opkræves restbeløbet for projektet. Efter projektets aflevering opgøres økonomien, hvor en evt. efterregning sendes eller overskydende beløb tilbagebetales.

Projektering, Anlæg, Aflevering
Projekteringen udføres af Esbjerg Kommunes Vejmyndighed i samråd med politiet. Anlægget etableres af Esbjerg Kommune som ligeledes vil stå for tilsyn, drift og vedligehold efter projektets udførelse på det offentlige vejnet.

Krav til hastighedsdæmpende foranstaltninger
Kummer og andre midlertidige løsninger accepteres ikke, da de har en begrænset levetid på 3-6 år og der kan forekomme driftsmæssige problemer ved snerydning af vejene i vinterhalvåret.

Omkostninger
Ca. priser for hastighedsdæmpende foranstaltninger inkl. projekteringsomkostninger ses herunder og er angivet ekskl. moms.

Bump med steler. 70.000 kr. Bump med steler. 70.000 kr.

Hævet flade. 3-400.000 kr. Hævet flade. 3-400.000 kr.

Vejlukning. 150.000 kr. Vejlukning. 150.000 kr.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune