Overkørsel til vej (indkørsler)

Læs om overkørsel til vej (indkørsel)

Lovgivning

Tilladelse til overkørsel til kommuneveje og private fællesveje kan gives efter Vejloven og Privatvejsloven.

Sådan gør du

Hvis du ønsker at få etableret, udvidet, flyttet eller nedlagt en overkørsel til en kommunevej eller privat fællesvej, skal du sende en ansøgning til Esbjerg Kommune, der er vejmyndighed. En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, opkørsel, rampe eller lignende. Som udgangspunkt tillader Esbjerg Kommune overkørsler på 3 – 6 m’s bredde til parcelhusgrunde, mens overkørsler til erhvervsgrunde kan etableres bredere. Det afhænger dog altid på en konkret vurdering af det enkelte tilfælde.

Overkørsler skal altid anlægges i overensstemmelse med lokalplanen for et givent område.

Til parcelhusgrunde udføres de i fast belægning med kørefliser, sf-sten eller lignende, afhængig af fortovets belægning. Til overkørslerne hører en asfaltrampe ved kantstenen.

Overkørsler til erhvervsgrunde udføres i brosten.

I landområder udføres overkørsler med asfaltbelægning. Ved grøfter skal der endvidere etableres rørunderføring.

På kommuneveje udføres overkørslerne af Vej & Park for ansøgerens regning. Efter aftale kan der også benyttes en brolæggermester/entreprenør, der er godkendt af Esbjerg Kommune. På private fællesveje stilles der ikke krav om, hvem der anlægger overkørslerne.

Ansøgning

Du kan sende din ansøgning digitalt ved at udfylde skemaet under "HVAD VIL DU?" eller ved at sende en e-mail til: vejogpark@esbjergkommune.dk. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

• Type (ny overkørsel, flytning/udvidelse af eksisterende overkørsel eller nedlæggelse af eksisterende overkørsel).

• Ejendommens adresse, herunder matr. nr. og ejerlav (du kan finde oplysningerne på dit skøde eller på www.ois.dk)

• Kontaktoplysninger (ansøgers navn, adresse, tlf. nr. m.v.).

• Oplysning om godkendelsen ønskes tilsendt pr. mail eller pr. post.

• Overkørslens ønskede bredde.  (Afgørelsen vil bero på et konkret skøn, men bredden må som udgangspunkt ikke overstige 6 m pr. ejendom)

• Placering af overkørslen (Eks. ønskes anlagt 3 m fra ejendommens østlige skel ud mod x vej).

Det anbefales desuden, at vedhæfte en skitse der illustrerer ovenstående.

Du kan forvente svar på din ansøgning inden for ca. 7 arbejdsdage. Du vil modtage enten et afslag eller en tilladelse med yderligere oplysninger omkring etablering af overkørslen.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune