Pasning af døende i eget hjem

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag til at passe en nær slægtning eller ven, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.
 

Betingelserne for at få bevilget plejevederlag er:

 • at en læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling, og at levetiden vil være kort
 • at den døende skal have et plejebehov
 • at du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven
 • at plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem
   

Betingelser for at få plejevederlag
Du skal rette henvendelse til den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Vederlaget bevilges af en Palliationssygeplejerske efter en sygeplejefaglig vurdering.
Palliationssygeplejersken vil informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet.
Du får en skriftlig afgørelse, om plejevederlaget kan bevilges. Du skal være dagpengeberettiget for at kunne modtage plejevederlag. Plejevederlaget kan ikke overstige din hidtidige indtægt. Beløbet svarer max til 1,5 gange det sygedagpengebeløb, som du vil have ret til ved egen sygdom. Hvis du ikke er dagpengeberettiget kan du bevilges et minimumsbeløb
 

Ret til at holde orlov til pasning af døende
Både offentligt ansatte og privat ansatte har ret til at holde orlov for at passe en døende. En arbejdsgiver, der yder løn til en ansat under orlov, får en refusion, der svarer til plejevederlaget. Du skal varsle din arbejdsgiver om, at du skal holde orlov senest samtidig med, at du er bevilget plejevederlaget af kommunen. Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler dig løn under orloven, udbetaler den døendes opholdskommune plejevederlaget til dig.
 

Midlertidigt indlagt
Selv om plejen foregår i hjemmet, kan der være behov for en midlertidig indlæggelse. Den døendes indlæggelse af kortere varighed (2-4 uger) på sygehus, midlertidig ophold (aflastning), Hospice eller lignende medfører ikke i sig selv bortfald af plejevederlag. Ved længerevarende indlæggelse (over 4 uger) skal sagen vurderes i forhold til evt. ophør af plejeorloven.
 

Tilskud til medicin o.a.
Mennesker, der er døende, kan få gratis, midlertidig hjemmehjælp og hjælp til at betale udgifter til medicin, sygeplejeartikler og lignende.
 

Hvis du som pårørende ønsker at søge plejeorlov til at passe din nærtstående, som er uhelbredeligt syg, skal du ringe til Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune på tlf. 7616 6666, som viderestiller til Personaleteamet mandag til torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-13

 

Orlov til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap

Ønsker du at passe en nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig lidelse, i hjemmet, kan du ansættes af kommunen i op til seks måneder og i særlige tilfælde forlængelse med 3 måneder. Dette betyder, at pasningen i særlige tilfælde vil kunne strække sig over maksimalt 9 måneder.
 

Betingelserne er:

 • at sygdommen eller handicappet er kronisk eller langvarig
 • at alternativet til pasning i hjemmet er et døgnophold uden for hjemmet
 • at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde
 • at den syge eller handicappede har sin egen bolig, og fx ikke bor på døgninstitution eller i en plejebolig
 • at begge parter - den syge og dig - er enige om pasningsforholdet
 • at kommunen vurderer, at du er i stand til at varetage opgaven
 • at du har tilknytning til arbejdsmarkedet
   

Orlovsperiode og løn:
Pasningen af en nærtstående kan opdeles i kortere perioder end hele måneder forudsat, at den arbejdsgiver, der har givet orlov, accepterer dette.
Under orloven bliver du ansat af den kommune, som den nærtstående bor i, og får en løn på 22.999 per måned (2019). Du kan dog ikke få et beløb, der er større end det, du får udbetalt fra arbejdsgiver. Du bevarer desuden din ret til arbejdsløshedsdagpenge, feriepenge og lign.
 

Hvis du ønsker at søge orlov til at passe din nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom skal du ringe til Visitationen på tlf. 7616 3860 mandag til fredag kl. 8 – 14.30, dog tirsdage kl. 10 – 14.30.
 

© 2012 i Esbjerg Kommune