Værd at vide om SFO & Klub samt Førskole

Skole og fritid
Valg af moduler i SFO
Valg af moduler i Klub
Indmeldelse og udmeldelse af SFO og Klub
Førskolebørn
Takster pr. 1. januar - 31. december 2018
Takster pr. 1. januar - 31. december 2019
Morgenpasning i 4. klasse
Sommerpasning i SFO og Center SFO
Lukkedage i SFO
Lukkedage i Klub
Telefonnumre til SFO og Klub

 

Skole og fritid

Børn tilbringer mange timer uden for hjemmet i dagens Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde, at børn oplever sammenhæng og trygge rammer i deres hverdag, også uden for hjemmets fire vægge. Det ved vi i Esbjerg Kommune, og derfor tilbyder vi et fritidstilbud bestående af skolefritidsordning på samtlige folkeskoler i kommunen for børn i børnehaveklasse - 3. klasse, samt fritidsklub for børn i 4-6 klasse og ungdomsklub fra 6. klasse til 17 år på de fleste skoler, men spørg om disse muligheder på din skole.

På skolefritidsordningen er det enkelte barn i centrum. Når børnene starter i børnehaveklassen møder de en masse nye børn og mange nye ting, de skal lære at kende. Her er skolefritidsordningen med til at udligne de store omvæltninger, også med de praktiske ting, som kan volde problemer i starten.

SFO og klub er slået sammen til én enhed, hvor der arbejdes bevidst på at fremme børnene og de unges trivsel og læring.
Vi har også i Esbjerg Kommune fritidstilbud, der er specielt egnede til børn og unge der kræver ekstra hjælp.

Personalet består både af pædagoger og pædagogmedhjælpere, som er klar til at tage sig af børnenes individuelle behov.
Det skal nævnes, at de enkelte skolefritidsordninger/klubtilbud har deres eget særpræg. Spørg på den enkelte skole, hvad de lægger særlig vægt på.

 

Valg af moduler i SFO

Der kan vælges følgende moduler:

Morgenmodul

Fra kl. 6.00 – 8.00
(kl. 6.00 – 14.00 på skolefridage)

 

Eftermiddagsmodul

Fra kl. 14.00 - 17.00
(kl. 8.00 – 17.00 på skolefridage)

 

Heldagsmodul

Fra kl. 6.00 - 17.00

Tidspunkt for åbning og lukning af modulerne kan variere i forhold til forældrenes behov for pasning i den enkelte SFO og i forhold til den enkelte skoles ringetider.
De enkelte SFO’er kan oplyse den præcise åbningstid.

 

Morgenpasning i 4. klasse

Det er muligt for børn i 4. klasse at benytte morgenmodulet. Taksten er den samme som for øvrige børn i morgenmodulet – Se taksterne i nedenstående takstoversigt.

 

Sommerpasning i SFO og Center SFO

Der tilbydes sommerpasning i SFO og Center SFO i uge 28, 29 og 30 2018.

Det er i Byrådet besluttet, at der holds åbent i en SFO i hvert skoledistrikt uge 28, 29 og 30 2018.

Taksten for pasning i uge 28, 29 og 30 er 524,00 kr. pr påbegyndt uge man har tilmeldt sig. Det betyder, at hvis man f.eks. har brug for 2 dage i uge 28 og 3 dage i uge 29, skal der betales for 2 uger, altså 2 x 524,00 kr.
Der ydes friplads- og søskendetilskud, hvis man er berettiget til det.

Tilmelding til pasning i uge 28, 29 og 30 foregår på:
https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk

Har man alligevel ikke bruge for pasning, er det muligt at framelde sig til og med 1. juni 2018. Dette skal også ske via:
https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk

Der er åbent i følgende SFOér i uge 28, 29 og 30 2018:

 

Uge 28

Uge 29

Uge 30

Auraskolen

SFO Bryndum Skolen Aura

SFO Bryndum Skolen Aura

SFO Bryndum Skolen Aura

Bohrskolen

SFO Ådalskolen Bohr

SFO Ådalskolen Bohr

SFO Ådalskolen Bohr

Cosmosskolen

SFO Bakkeskolen Cosmos

SFO Bakkeskolen Cosmos

SFO Bakkeskolen Cosmos

Fortunaskolen

SFO Nordre Skole Fortuna

SFO Nordre Skole Fortuna

SFO Nordre Skole Fortuna

Signaturskolen

SFO Skads Skole Signatur

SFO Skads Skole Signatur

SFO Skads Skole Signatur

Urbanskolen

SFO Rørkjær Skole Urban

SFO Rørkjær Skole Urban

SFO Rørkjær Skole Urban

Vadehavsskolen

SFO Ansgarskolen Vadehav

SFO Ansgarskolen Vadehav

SFO Ansgarskolen Vadehav

Darum Børneby

SFO Darum Børneby

SFO Darum Børneby

SFO Darum Børneby

Derudover er der åbent i Center SFO på Præstegårdsskolen Urban  og Vittenbergskolen Vadehav for de børn, der er tilmeldt de enkelte uger.

 

Valg af moduler i Klub

Der kan vælges følgende moduler:

Fritidsklub
4. - 6. kl.

Fra kl. 14.00 – 17.00 på skoledage (kl. 10.00 – 16.00 på skolefridage). + 1 aften om ugen i 50 uger

Ungdomsklub
7. - 17 år

3 aftener om ugen i perioden 15/9 – 15/5 og 1 aften om ugen i perioden 16/5 – 14/9

Elever i 6. kl. kan gøre brug af ungdomsklubtilbuddet om aftenen
 

Indmeldelse og udmeldelse af SFO og Klub

Der henvises til følgende link:

SFO: https://www.esbjergkommune.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskolen/sfo-klub-samt-førskole/ind--og-udmeldelse-(førskole-og-sfo).aspx

Klubber: https://www.esbjergkommune.dk/borger/skole-og-uddannelse/folkeskolen/sfo-klub-samt-førskole/ind--og-udmeldelse-(klub).aspx

 

Førskolebørn

Førindskrivning til skole – også kaldet førskole - er for alle kommende børnehaveklassebørn, og fungerer som overgang fra daginstitutionen eller hjemmet til folkeskolen.

Børnene starter i førskolen 1. april.  

Det er ikke et skoletilbud, men derimod et pasningstilbud, som kan sidestilles med pasning i daginstitution. Børnene vil blive passet i skolens SFO.

Mål og indhold i førskoleperioden er delegeret til den enkelte skole og skolebestyrelse, hvorfor evt. spørgsmål til indholdet bedes rettet til den enkelte skole og SFO.

Optagelse til førskole, vil ske elektronisk i forbindelse med indskrivningen i skole.

Der kan i førskoleperioden 1/4 – 31/7 vælges mellem de samme moduler som man kan vælge i SFO, altså morgenmodul, eftermiddagsmodul eller heldagsplads.

Alle børn i SFO førskole overflyttes automatisk til et tilsvarende SFO modul pr. 01.08.18 (f.eks. SFO Førskole heldags ændres til SFO heldags).
Bemærk, at børn med SFO førskole (Modulet skoletid kl. 8.00 – 14.00) ikke kan overføres til et tilsvarende SFO modul og derfor automatisk udmeldes pr. 31.07.18

 

Takstoversigt

Takster 1. januar - 31. december 2018

Modul

Takst

Betaling i
antal mdr.

Skolefritidsordning 0. – 3. klasse inkl.
centerskolefritidsordning

 

 

Morgenmodul kl. 6.00 - 8.00 (til kl. 14.00 på skolefridage)

918 kr.

11

Eftermiddagsmodul fra 14.00 - 17.00 (fra kl. 8.00 på skolefridage)

1.240 kr.

11

Heldagsmodul 6.00 - 17.00

1.883 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge

524 kr.

 

Førskolen

 

 

Morgen + skoletid kl. 6.00 – 14.00

1.126 kr.

11

Skoletid kl. 8.00 – 14.00

845 kr.

11

Skoletid + eftermiddag kl. 8.00 – 17.00

1.267 kr.

11

Heldagsmodul kl. 6.00 – 17.00

1.549 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge     

524 kr.

 

Klub

 

 

Fritidsklub 4. – 6. klasse

775 kr.

12

Ungdomsklub 7. klasse – 17 år

105 kr.

12

Øvrige

 

 

Klub Grådyb

775 kr.

12

Hvis du har mere end ét barn optaget i pasning af 0-6 årige, i skolefritidsordning eller i klub, får du automatisk søskendetilskud.
 

Takster 1. januar - 31. december 2019

Modul

Takst

Betaling i
antal mdr.

Skolefritidsordning 0. – 3. klasse inkl.
centerskolefritidsordning

 

 

Morgenmodul kl. 6.00 - 8.00 (til kl. 14.00 på skolefridage)

941 kr.

11

Eftermiddagsmodul fra 14.00 - 17.00 (fra kl. 8.00 på skolefridage)

1.271 kr.

11

Heldagsmodul 6.00 - 17.00

1.931 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge

537 kr.

 

Førskolen

 

 

Morgen + skoletid kl. 6.00 – 14.00

1.154 kr.

11

Skoletid kl. 8.00 – 14.00

866 kr.

11

Skoletid + eftermiddag kl. 8.00 – 17.00

1.299 kr.

11

Heldagsmodul kl. 6.00 – 17.00

1.588 kr.

11

Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30 pr. påbegyndt uge     

537 kr.

 

Klub

 

 

Fritidsklub 4. – 6. klasse

795 kr.

12

Ungdomsklub 7. klasse – 17 år

108 kr.

12

Øvrige

 

 

Klub Grådyb

795 kr.

12

Skifter dit barn fra børnehave til SFO/førskole
d. 1. april 2018 ?

For at gøre betalingen nem for dig, har Esbjerg kommune besluttet at samle opkrævning for dagtilbud og SFO i én pbs-aftalegruppe.

Det betyder at du fortsat er tilmeldt betalingsservice, når dit barn skifter fra børnehave til SFO/førskole.

Hvis dit barn har været tilmeldt i børnehave og betaling er sket via betalingsservice, vil pbs-aftalen fortsætte i SFO//førskole.

 

Lukkedage i SFO

Alle SFO’er samt Center SFO'er i Esbjerg Kommune holder lukket i uge 28, 29 og 30. Der tilbydes fælles sommerpasning til de børn, der har behov derfor. Der opkræves særskilt takst for disse uger.

Der er også lukket i perioden 24.-31. december, begge dage inkl. samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Grundlovsdag lukkes kl. 12.00. Der tilbydes ikke alternativ pasning disse dage.

 

Lukkedage i KLUB

Fritidsklubber og ungdomsklubber i Esbjerg Kommune holder lukket i uge 29 og 30. Der tilbydes ikke alternativ pasning disse dage.

Der er også lukket i perioden 24.-31. december, begge dage inkl., Grundlovsdag samt dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Der tilbydes ikke alternativ pasning disse dage.

 

Telefonnumre til SFO og klub

Auraskolen

SFO Bryndum Skole Aura tlf. 76 16 28 60
SFO Hjerting Skole Aura tlf. 76 16 27 41
SFO Sønderrisskolen Aura tlf. 76 16 23 31
Klub Tarp, tlf. 76 16 45 65
Klub Vester Nebel, tlf. 76 16 25 92
Klub Hjerting, tlf. 76 16 80 75
Klub Sønderris, tlf. 76 16 23 90

Bohrskolen

SFO Fourfeldtskolen Bohr tlf. 76 16 28 42
SFO Vitaskolen Bohr tlf. 76 16 59 80
SFO Ådalskolen Bohr tlf. 76 16 61 70
Klub Fourfeldt, tlf. 75 16 25 75
Klub Grønlandsparken, tlf. 76 16 53 10
Klub Ådalsvænget, tlf. 76 16 46 88

Cosmosskolen

SFO Bakkeskolen Cosmos tlf. 76 16 30 80
SFO Boldesager Skole Cosmos tlf. 76 16 22 80
SFO Spangsbjergskolen Cosmos tlf. 76 16 24 11
Klub Ringgården, tlf. 76 16 30 90
Klub Spangsbjerg, tlf. 75 45 25 44

Fortunaskolen

SFO Bakkevejens Skole Fortuna tlf. 76 16 93 02
SFO Egekratskolen Fortuna tlf. 76 16 50 90
SFO Gørding Skole Fortuna tlf. 76 16 77 06
SFO Nordre Skole Fortuna  tlf. 76 16 94 70
SFO Vejrup Skole Fortuna tlf. 76 16 60 97
Klub Gørding, tlf. 76 16 77 70
Klub Bramming, tlf. 76 16 80 60
Klub Vejrup, tlf.
27 24 16 40

Signaturskolen

SFO Kvaglundskolen Signatur tlf. 76 16 24 50
SFO Skads Skole Signatur tlf. 76 16 62 30
SFO Tjæreborg Skole Signatur tlf. 76 16 61 20
Klub Askelunden, tlf. 76 16 53 95
Klub Skads, tlf. 76 16 62 40
Klub Tjæreborg, tlf. 75 17 58 55

Urbanskolen

SFO Danmarksgades Skole Urban tlf. 76 16 59 40
SFO Præstegårdsskolen Urban tlf. 76 16 60 41
SFO Præstegårdsskolen Centeret Urban tlf. 76 16 60 34
SFO Rørkjær Skole Urban tlf. 76 16 26 80
Klub Nørregade, tlf. 76 16 61 50
Klub Bøndergårdsvej, tlf. 76 16 21 40
Klub Rørkjær,
tlf. 76 16 27 00

Vadehavsskolen

SFO Ansgarskolen Vadehav Vej tlf. 76 16 70 80
SFO Gredstedbro Skole Vadehav tlf. 76 16 80 34
SFO Egebæk-Hviding Skole Vadehav tlf. 76 16 80 85
SFO Vittenbergskolen Vadehav tlf. 76 16 72 35
Klub Ribe Midt, tlf. 76 16 45 75
Klub Hviding, tlf. 76 16 45 70

Darum Børneby

SFO Darum Skole tlf. 76 16 82 90
Klub Darum, tlf. 76 16 80 66

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministrationen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2.sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministrationen
© 2012 i Esbjerg Kommune