Forpagtning af jord

Læs om forpagtning af jord

Esbjerg Kommune råder over godt 1300 ha landbrugsjord, hvoraf en stor del er enge, overdrev og andre ekstensivt drevne arealer.

Arealer, der ligger i områder, som er udpeget til by- og erhvervsudvikling, drives som almindelig agerjord – men uden brug af pesticider.

En stor del af kommunens jord er imidlertid enge, overdrev og andre ekstensivt drevne arealer, der plejes for at få det bedst mulige naturindhold og for at skabe attraktive landskaber med dyre- og planteliv til glæde for kommunens borgere. I forvaltningen af arealerne prøver vi at skabe mulighed for færdsel i eller langs mange af hegningerne.

Langt de fleste arealer plejes ved bortforpagtning til landmænd eller privatpersoner, der driver dem efter retningslinjer, der er fastsat af Vej og Park, og som sikrer, at arealerne udvikler sig i en gunstig retning.

De kommunalt ejede arealer kan også bruges til andet end landbrugsdrift blandt andet hundetræning.

 

 

Forurenede arealer og gamle affaldsdepoter gives tilbage til naturen

"Måde Deponi" billedet er et eksempel på, hvordan en kedelig losseplads forandres til et naturområde og et markant landskab ganske tæt på Esbjerg.

I takt med at affaldsdeponeringen afsluttes, bliver området påført nyt rent muldlag, så der ikke er nogen risiko for kontakt med forurenet jord og derpå bortforpagtet til afgræsning, hvor blandt andet kødkvæg af racen Limousine kan græsse.

Der er opsat inspektionsbrønde til fortsat overvågning af deponiet.

Når deponeringen i området engang er endeligt afsluttet, vil der blive lavet stier og publikumsfaciliteter, så stedet kan blive til et rekreativt område.
"Midgårdsormen" i landsbyen Lustrup ved Ribe er et andet eksempel på en vellykket deponering af lettere forurenet vejjord.
Her har kommunen igennem en længere årrække kørt den forurenede jord i depot. Depotet er formet som bakker, der danner en slange - kaldet "Midgårdsormen" fordi, det ligger lige over for Ribe Vikingecenter. Bakkerne er tildækket med ren muld og tilsået med græs. Efter at have været afgræsset nu i en årrække, er der fremkommet et dejligt afvekslende landskab, som afgræsses med får. Der er fri adgang for færdsel til fods og med hund i snor på arealet - og Vikingecenteret afholder hvert forår bueskydningskonkurrence derude.

Bynære naturarealer

Mange af kommunens bynære naturarealer bliver afgræsset med nøjsomme kødkvægracer, der kan gå ude hele året og trives på næringsfattige arealer. Vores idé med den driftsform er, at bevare - og nogle steder genskabe naturtyper, der er trængte i det moderne landbrugslandskab.

Dyrene skaber ved afgræsningen et overdrevsagtigt landskab, hvor hårdføre og tornede vækster vokser op på græsningsarealet. På billedet vises en hvidtjørn, der er bidt godt til af kvæget, men som udvikler sig, når den er over bidhøjde.

I forbindelse med de plejede naturarealer sørger vi for, hvor det er muligt, at skabe adgangsmuligheder for byens borgere. Det er oftest i form af stier rundt langs hegningerne.

Nogle steder er der også lavet stenter eller anden adgang til færdsel til fods. Her skal man ALDRIG medbringe løse hunde og i øvrigt vise hensyn til dyrene.

Selv om dyrene er fredelige, skal man dog ikke forsøge at komme dem nær. Det er forbeholdt ejeren af dyrene. Det er nok også de færreste, der har lyst til at tage tyren ved hornene som vist på billedet. HUSK – færdsel på græsningsarealer er på eget ansvar.

Hvis du er interesseret i leje af jord

Esbjerg Kommune får ind imellem ledige arealer, der kan udlejes til landbrugsmæssig dyrkning, afgræsning eller evt. andre formål.

Arealer udlejes normalt til markedspris. Hvis der er flere, som er interesserede i samme areal, eller vi har mange arealer, der skal udlejes, vil vi normalt gennemføre en budrunde.

Herunder kan du læse mere om kommunens standardkontrakter for udlejning af landbrugsjord.

Lejebetingelser agerjord (124 kb)

Lejebetingelser græsarealer (184 kb)

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune