Registrering af beskyttede naturtyper

HVAD VIL DU?

Ansøge om dispensation til at anlægge eller ændre:

Ifølge Naturbeskyttelseslovens § 3 er følgende naturtyper beskyttet mod tilstandsændringer:

  • Søer og vandhuller med et naturligt plante- og dyreliv er beskyttede hvis de har et areal på mindst 100 m2.
  • Alle vandløb er omfattet af vandløbsloven, og en stor del af dem er også omfattet af naturbeskyttelsesloven.
  • Moser, ferske enge, heder, overdrev og strandenge er beskyttede hvis de hver for sig eller i sammenhæng har et areal på mindst 2.500 m2. Det gælder også hvis der er flere ejere. Mindre moser er også beskyttede hvis de ligger ved beskyttede vandløb eller søer. I byzone og sommerhusområder gælder særlige regler.

Find de beskyttede arealer

Du kan (med lidt tålmodighed) se kommunens registreringer af beskyttet natur på Danmarks Arealinformation. På hjemmesiden kan du blandt andet søge på adresser, matrikler og markbloknumre.

Registreringen er udgangspunkt for kommunens administration af naturbeskyttelseslovens § 3, men er kun vejledende. Et areal kan således godt være beskyttet, selvom det ikke er blevet registreret. Det er altid de faktiske forhold der afgør, hvorvidt et areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Naturstyrelsen har udgivet en pjece: Er der beskyttet natur på din ejendom?

Kontakt Natur & Vandmiljø, hvis du er i tvivl om et areal er omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Hvornår kræves en dispensation?

Tilstanden af beskyttet natur må ikke ændres, men den hidtidige drift af arealet kan fortsætte. Man må således ikke omlægge, dræne eller tilplante arealet, ligesom man ikke må benytte sprøjtemidler og gødning, hvis det ikke tidligere er brugt der. Forbuddet gælder også for etablering eller opfyldninger af vandhuller. Det er altid ejeren eller brugerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede naturtyper.

Hvis du ønsker at ændre tilstanden af et beskyttet naturareal, skal du forinden søge dispensation hos kommunen.

Gå til de enkelte naturtyper i menuen og læs mere.

Hollandsk

Læs om de beskyttede naturtyper på hollandsk (PDF)

Topbilleder: Beskyttet strandeng på Mandø af Mette K. Due, Dukatsommerfugl af Klaus B. Fries samt Beskyttet vandløb og mose af Ole Detlevsen.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune