Badestrande

Strandene ved Esbjerg er generelt indbydende og med en god vandkvalitet.
Det bedste badevand findes ved Hjerting Strandpromenade, Hjerting Strandpark samt Sjelborg Strand

Ved højvande er der langsomt skrånende bund i børnevenlig dybde.

Der er ingen bade-varsling lige nu

De røde flag vil blive hejst hvis der er risiko for forurening.

Hold altid øje med de røde flag ved stranden.

Denne side opdateres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid.

Varslingssystemet fortsætter til september.

Læs mere om varslingen.

Badning frarådes visse steder og tider

 • Ved udløb til stranden. Regnvand kan indeholde skidt fra vejene
 • Efter regn kan der ved Hjerting, Sædding og ved "Mennesket ved Havet" være dårlig vandkvalitet pga. overløb med spildevand. Så vil der i badesæsonen være hejst rødt flag ved stranden, og det ses øverst på denne side (opdateres dog kun indenfor almindelig arbejdstid)
 • På steder, hvor der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Det gælder vandløb, søer og strande, der ikke er markeret på kortet.
 • I og ud for havnen
 • Ved algeopblomstring (se dette)
 • Hvis der er opsat skilt med badeforbud
 • Udenfor badesæsonen, da der ikke er kontrol med vandkvaliteten. Badesæsonen starter 1. juni og slutter 1. september.

Esbjerg Kommunes badestrande:

Tryk på kortet herunder for at komme til et interaktivt kort.

 

Beskrivelse af de enkelte strande kan du se nederst på denne siden.

 

Kontrol med badevandets kvalitet

Der udtages prøver fra sidst i maj til sidst i august, ca. hver 14. dag. Prøverne analyseres for indhold af E. coli og enterokokker. Bakterierne forekommer i tarmen hos mennesker og dyr og er ikke farlige i sig selv. Men er de til stede i større mængder kan det betyde, at vandet kan være forurenet med spildevand, og der kan være risiko for sygdomsfremkaldende organismer i vandet.

Efter hver badesæson bliver resultaterne vurderet statistisk. Tallene for de seneste 4 år indgår i statistikken, og strandene klassificeres herudfra som enten Udmærket, God, Tilfredsstillende eller Ringe. Klassificeringen Ringe betyder, at badning skal frarådes.

Den enkelte strands vurdering ses nederst på denne side.

Badevandskontrollen gennemføres efter bekendtgørelse om badevand og badeområder.

Se nyeste analyseresultater nederst på denne side.

Forurening af badevandet

Spildevand

I de ældre byområder løber regnvand og spildevand i den samme kloak. For at undgå overbelastning ved regn er kloakken forsynet med overløbsbygværker. Herfra løber det blandede regnvand og spildevand direkte til et vandløb eller til Ho Bugt. Dette kaldes et overløb.

DIN Forsyning registrerer disse overløb elektronisk, så vi kan advare med røde flag når de kommer.

 • Hjerting: Ved det underjordiske bassin til kloakvand syd for Strandpromenaden i Hjerting er der meget få dage med overløb. Det skal regne ca. 15mm på en time inden det sker.
 • Omkring Guldager Møllebæk: efter separatkloakering omkring Havbakken er der 2 bygværker tilbage ved Guldager Møllebæk, og de er kun i drift ved ektraordinær meget regn eller ved tekniske fejl.
 • Sædding: Ved regn er der overløb til Fovrfeld Bæk og direkte til Sædding Strand ud for Karl Andersens vej.

Regnvand

I mange byområder løber vandet fra gader og tage via regnvandsledninger til vandløb eller direkte til stranden. Regnvandet indeholder skidt og bakterier, og derfor er der badeforbud omkring udløbene.

Se Esbjerg Kommunes spildevandsplan

 

Varsling med rødt flag

I badesæsonen (1. juni - 1. september) hejses rødt flag, når der registreres udløb med spildevand ved Hjerting, Sædding eller ved Mennesket ved Havet.

Spildevand i badevandet betyder risiko for smitte. Derfor frarådes badning når det røde flag er hejst.

Du kan se hvor flagene står på skilte ved strandene og på kortet for de enkelte strande nederst på denne side.

Fra flaget hejses vil der gå ca. 2 døgn før du igen kan bade, med mindre der kommer et nyt udløb.

Blå Flag ?

Esbjerg Kommune har valgt ikke at søge om Blå Flag. Blå Flag er en frivillig ordning, som signalerer ekstra fint badevand samt en lang række gode forhold og faciliteter.

Man kan godt bade ved strande uden Blå Flag, så længe der ikke er badeforbud eller badning er frarådet.

Strandene ved Esbjerg er generelt fine og børnevenlige. Ved Hjerting klassificeres stranden som Udmærket, hvilket svarer til kravet for Blå Flag.
Men ved en storby er det nødvendigt at aflede overfladevand. Desuden sker der overløb med spildevand ved kraftige regnskyl, og der er en baggrundsforurening fra udledning af renset spildevand fra Esbjerg Havn og Varde Å. Når byen oven i købet er placeret i en bugt ved enden af Vadehavet, kan det ikke helt undgås, at der kan forekomme gener med bundforholdene og vandkvaliteten.

Esbjerg Kommune arbejder løbende med at forbedre forholdene, men de naturlige og geografiske forhold gør det svært.

Alger

Ved kysten langs Esbjerg ser man meget sjældent de giftige alger, som der kan være problemer med i Østdanmark eller i søer.

Du kan ikke se om en algeopblomstring består af giftige alger. Brug derfor din sunde fornuft, inden du går i vandet eller lader dine børn bade.

 • Lad ikke børn eller dyr lege i vand med kraftigt skum eller alger. Uanset om algerne er giftige eller ej kan skummet irritere huden.
 • Hvis du møder en kraftig algeopblomstring i vandet eller kraftig skumdannelse på stranden, kan du alarmere ved at ringe 112.

Se Naturstyrelsens side om alger


 

Marbæk Strand

Marbæk Strand

v. Marbækgårdsvej, 6710 Esbjerg V

Fredelig lavvandet strand i stort naturområde.

Marbæk Strand

 

Sjelborg Strand

Sjelborg Strand

P-plads efter Sjelborg Strandvej 38, 6710 Esbjerg V.

Fredelig lavvandet strand i mindre sommerhusområde.


 

Hjerting Strandpark

Hjerting Strandpark

P-plads nord for Sanatorievej 34, 6710 Esbjerg V.

Herfra ca. 500 meter at gå gennem parken til stranden.

Parkens ide er at man kan opleve mange forskellige typer natur. Der er opsat særlige "skovturstæpper" af træ og om aftenen lyser kuglerne i den slyngede sti.

Badebroen er opsat fra april til oktober (vandkvaliteten kontrolleres dog kun fra sidst i maj til august).


 

Strandpromaden i Hjerting

Strandpromenaden Hjerting

Strandpromenaden, 6710 Esbjerg V

En 660 m lang træpromenade strækker sig fra Hjerting Badehotel i syd til sejlerklubhuset mod nord. Trapper, ramper, tribune og en udsigtsplatform giver adgang til stranden hvor man kan dyrke forskellige aktiviteter på de opstillede aktivitetspæle og soppe ud til en havplatform


 

Stranden ved Hjerting Syd

Hjerting Syd

Fra Hjerting Strandvej 31 til 161, 6710 Esbjerg V.

Bebyggelse stort set langs hele stranden. Små stier fra Hjerting Strandvej fører til stranden.


 

Sædding Strand

Sædding Strand

v. Sædding Strandvej / Kystparken

Mellem Sædding Strandvej og stranden er små stumper kyst-natur blandet med bebyggelse. Brug strandstien til at gå, løbe eller cykle, eller slå dig ned i strandkanten eller i det grønne græs-bælte.


 

Stranden ved Mennesket ved Havet

Mennesket ved Havet

v. Tarphagevej/Sædding Strandvej, 6710 Esbjerg V.

Fra Svend Wiig Hansens skulptur "Mennesket ved Havet" er der udsigt ud over vandet og til indsejlingen til havnen. Her kommer turisterne, og her mødes stisystemet fra midtbyen med strandstien nordfra. 


 

 Analyseresultater for 2019

Der udtages prøver fra sidst i maj til sidst i august, mellem 4 og 10 prøver ved hver strand.

Der går ca. 4 dage fra prøven er taget til vi har resultatet fra laboratoriet. Forhøjede tal skyldes typisk vejrforhold. Tallene siger derfor ikke meget om den aktuelle vandkvalitet. Den bedste vandkvalitet får du ved at undgå at bade 1-2 dage efter regnvejr.

 

Badevandsanalyser 2019 - 4 nordlige målesteder
 Strand:

Marbæk
Strand

Sjelborg
Strand 

Hjerting
Strandpark

Strand-
Promenaden

Målested:

Syd for
Marbækgaard

Rødhætte

 Badebroen

Kystsanatoriet 

 Type:

E. coli

Entero-
kokker
 E. coli Entero-
kokker
E. coli  Entero-
kokker 
E. coli  Entero-
kokker
27. maj 46 <15 <15 15 15 <15 15 <15
3. juni - - - - - - <15 <15
14. juni  15 <15 15 <15 15 <15 - -
17. juni - - - - - - <15 <15
28. juni - - - - - - 15 <15
2 juli 460 160 160 15 15 61 61 15
9. juli - - - - - - 15 <15
16. juli 230 61 15 15 61 <15 <15 <15
29. juli                
9. aug.                
15. aug.                

 Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100ml badevand.
<15 betyder mindre end 15. "- " betyder ingen prøvetagning.
Grænsen for god kvalitet er 200 enterokokker og 500 E. coli.

Læs mere om kontrollen længere oppe på denne side. 

 

 

Badevandsanalyser 2019 - 4 sydlige målesteder
 Strand:

Strand-
Promenaden

Hjerting Syd

Sædding Strand

Mennesket
ved Havet

Målested

Gl. Guldagervej

Sdr. Tobølvej

 Kystparken

Mennesket
ved Havet

 Type:

E. coli

Entero-
kokker

 E. coli

Entero-

kokker

E. coli 

Entero-
kokker 

E. coli 

Entero-
kokker

27. maj <15 30 46 46 61 46 220 46
3. juni <15 15 130 94 <15 <15 15 <15
14. juni  - - - - - - - -
17. juni 15 15 140 77 15 15 <15 <15
28. juni <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15
2. juli 94 46 30 30 94 77 77 33
9. juli 30 30 15 <15 440 200 61 30
16. juli 30 <15 15 <15 77 30 <15 15
29. juli                
9. aug.                
15. aug.                

 Målingerne angiver antallet af bakterier pr. 100ml badevand.
<15 betyder mindre end 15. "- " betyder ingen prøvetagning.
Grænsen for god kvalitet er 200 enterokokker og 500 E. coli.

Læs mere om kontrollen længere oppe på denne side. 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til oversigtskortet

© 2012 i Esbjerg Kommune