Ofte stillede spørgsmål

Få svar på de mest almindelige spørgsmål om børnepasning i Esbjerg Kommune. Spørgsmålene er opdelt efter, hvilke emner det handler om. Klik på det spørgsmål, du gerne vil have svar på.

Fripladstilskud

Hvad er et økonomisk fripladstilskud?
Hvem kan få tilskud?
Hvordan søger jeg om tilskud?
Hvornår gælder tilskuddet fra?
Hvornår skal jeg kontakte Dagtilbud?

 

Pladsanvisning

Skriv på venteliste
Hvordan skriver jeg mit barn på venteliste?
Hvornår skal jeg skrive mit barn på venteliste?
Hvad kan jeg skrive mit barn op til?
I hvilket område kan jeg skrive mit barn op?
Kan jeg skrive mit barn på venteliste til en anden plads, end den mit barn har nu?
Hvad gør jeg, hvis jeg vil ændre den behovsdato, jeg har oplyst i min ansøgning om dagtilbud?
Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at ændre opskrivning eller ønsker?
Mit barn er i kommunal dagpleje, skal jeg skrive mit barn på venteliste til børnehave?
Mit barn er i kommunal dagpleje, hvornår tilbydes børnehave?
Hvad sker der hvis jeg siger nej til overflytning fra dagpleje til børnehave?
Kan vuggestuestuebørn skrives på venteliste til børnehave?
Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for plads til mit barn før barnet er 26 uger?
Jeg har adopteret et barn, hvornår kan jeg skrive barnet på venteliste?

Pasningsgaranti
Hvad sker der hvis jeg siger nej til den tilbudte plads under pasningsgarantien?
Hvad betyder pasningsgaranti?
Hvem er omfattet af pasningsgarantien?
Kan jeg ændre min behovsdato?
Hvad sker der, hvis jeg fravælger pasningsgaranti i forbindelse med opskrivning af mit barn?

Søskende
Kan jeg får søskende i samme institution?

Placering på venteliste
Hvilken placering har mit barn på ventelisten?
 

Overflytning mellem dagtilbud
Mit barn har en vuggestueplads. Hvornår overflyttes det til en børnehaveplads?
Hvilken takst skal jeg betale, hvis mit barn er optaget i en aldersintegreret institution?

Områder og opskrivningsdistrikter
I hvilket område tilbydes mit barn pasning?
Hvad er et opskrivningsdistrikt?
Hvad er et garantidistrikt?
Hvad gør jeg hvis mit barn ikke får tilbudt plads indenfor det valgte opskrivningsdistrikt?
Hvad sker der, hvis jeg får tilbudt en anden pasningstype end den ønskede?

Privat pasning
Mit barn er i privat pasning. Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en kommunal plads?
Kan børn i privat pasning skrives på venteliste til børnehave?

Tilflytning eller pasning over kommunegrænsen 
Jeg er tilflytter, hvor hurtigt kan jeg tilbydes plads?
Jeg bor i en anden kommune og ønsker plads i Esbjerg Kommune. Hvad gør jeg?
Jeg bor i Esbjerg Kommune, men ønsker plads i en anden kommune. Hvad gør jeg?

Udmeldelse
Hvordan melder jeg mit barn ud?
Fra hvilken dato kan jeg melde mit barn ud?
Hvor langt er opsigelsesvarslet?

 

Private pasningsordninger

Hvordan søger jeg om tilskud til privat pasning?
Hvor gammel skal mit barn være for at jeg kan få tilskud?
Hvem kan passe mit barn?
Hvor meget kan jeg få i tilskud?
Jeg har søgt om tilskud til privat pasning – men jeg har ikke modtaget nogen bevilling
Hvordan ved jeg, om den private børnepasser er godkendt af kommunen?
Kan jeg bruge tilskuddet til at passe mine egne børn?
Kan bedsteforældrene passe barnet?
Kan jeg få tilskud til privat pasning når jeg er på barsel?
Kan jeg søge fripladstilskud til privat pasning?
Kan kommunen afvise at udbetale tilskuddet?
Hvornår får jeg mit tilskud?
Får jeg søskendetilskud?
Prisen på min private børnepasser stiger, kan jeg så få mere i tilskud?
Hvornår vil der ske ændringer i tilskuddets størrelse?
Hvad er et vederlagsskema?
Min private børnepasser er syg, skal jeg stadigvæk betale?
Hvordan opsiger jeg min plads?
Kan vi ansætte en au pair som privat børnepasser?
Må vores unge pige gøre rent hos os, ud over at passe vores barn?
Hvad gør jeg, hvis min private børnepasser ophører?
Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker kommunal pasning?
Lukkedage i forbindelse med ferie
Overflytning til dagpleje


Tilskud til pasning af egne børn

Hvad kan jeg få i tilskud?
Hvor mange børn kan jeg få tilskud til?
Skal jeg betale skat af tilskuddet?
Hvor lang tid kan jeg søge om at få tilskud?
Hvornår får jeg tilskuddet udbetalt?
Hvor gammel skal barnet være for at jeg kan få tilskud?
Kan jeg søge om tilskuddet hvis jeg ikke bor i kommunen?
Må jeg have en anden skattepligtig indkomst, mens jeg får tilskud?
Må jeg få feriepenge udbetalt, mens jeg får tilskud?
Må barnet være indmeldt i dagtilbud når jeg får tilskud?
Kan jeg søge tilskuddet hvis jeg kommer fra udlandet?
Hvordan søger jeg om tilskuddet?
Hvem kan søge tilskuddet?
Kan jeg afbryde tilskuddet?
Hvad gør jeg hvis jeg ønsker kommunal plads efter tilskudsperioden?

 

_______________________________________________

 

Svar på spørgsmål om fripladstilskud 

Hvad er et økonomisk fripladstilskud?
Et økonomisk fripladstilskud er en nedsættelse af din betaling for pasning. Tilskuddet udregnes efter den samlede personlige indkomst i husstanden og fratrækkes din betaling til dagtilbuddet.

Hvem kan få tilskud?
Forældre med børn optaget i kommunale eller selvejende dagtilbud, pulje- eller privatinstitutioner, klubtilbud, SFO eller et andet socialpædagogisk fritidstilbud til større børn og unge. Hvert år fastsættes der nye indtægtsgrænser og du har mulighed for at beregne din egenbetaling i menuen til højre.

Hvordan søger jeg om tilskud?
Udfyld blanketten "Ansøgning om fripladstilskud i dagtilbud/klub" under selvbetjening i menuen til højre. Du kan indsende blanketten digitalt med NemID eller printe ansøgningen og sende den til Esbjerg Kommune.

Hvornår gælder tilskuddet fra?
Hvis du lige har fået optaget et barn i pasning, kan du få tilskud fra den dag barnet er startet, hvis du søger om tilskuddet senest 1 måned efter optagelsen. Hvis du søger tilskud senere end 1 måned efter optagelsen, er tilskuddet gældende fra den 1. i måneden efter vi har modtaget din ansøgning.

Hvornår skal jeg kontakte Dagtilbud?
Du skal huske at give Børn & Dagtilbud besked om ændringer i din indtægt i årets løb. Hvis der er ændringer andre forhold, f.eks. at du bliver enlig eller samboende, får endnu et barn eller lignende skal du også kontakte os.

 

Svar på spørgsmål om pladsanvisning

Hvordan skriver jeg mit barn på venteliste?
Du skriver dit barn på venteliste på MinPladsanvisning . Det er vigtigt, at du skriver dit barn op, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads, og senest 3 måneder før, der er behov for plads. Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen.

Hvornår skal jeg skrive mit barn på venteliste?
Det er vigtigt, at du skriver dit barn op, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads og senest 3 måneder før, du har behov for plads. Ancienniteten på ventelisten gælder fra opskrivningsdatoen.

Hvad kan jeg skrive mit barn op til?
Du kan skrive dit barn op i ét opskrivningsdistrikt. Opskrivningsdistrikterne har 2 ventelister, en for 0-2 årige og en for 3-5 årige børn. Der er ikke ventelister til de konkrete dagtilbud. Du kan vælge mellem pasningstyperne dagpleje og daginstitution, hvis begge typer findes i opskrivningsdistriktet. I det valgte opskrivningsdistrikt kan du ønske én konkret daginstitution/dagpleje. Hvis du har flere ønsker, skal disse skrives ind i bemærkningsfeltet i din ansøgning. Hvis du har tilføjet flere ønsker inden ansøgningens start, kan disse ikke ses af Børn & Dagtilbud.

I hvilket område kan jeg skrive mit barn op?
Du kan selv vælge, hvilket opskrivningsdistrikt, du ønsker. Barnet kan kun stå på venteliste til ét opskrivningsdistrikt. Ønsker du at ændre opskrivningsdistrikt senere, sker opskrivning med ny anciennitetsdato.

Kan jeg skrive mit barn på venteliste til en anden plads, end den mit barn har nu?
Ja. Du skal skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning. Opskrivning sker med en ny opskrivningsdato. Du kan kun skrive dit barn op til ét opskrivningsdistrikt.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil ændre den behovsdato, jeg har oplyst i min ansøgning om dagtilbud?
På MinPladsanvisning kan du med NemID ændre din behovsdato indtil der bliver sendt et tilbud til dit barn, dette ændre ikke anciennitetsdatoen. Hvis du har ønsket pasningsgaranti, skal du være opmærksom på, garantidatoen tidligst kan være 3 måneder fra den dato, du ændre behovsdato..

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker at ændre opskrivning eller ønsker?
Du kan ændre dit ønske om dagtilbud ved at ændre i din ansøgning på https://minpladsanvisning.esbjergkommune.dk.

 • Ændring af ønske om dagtilbud indenfor samme opskrivningsdistrikt som hidtil:
  • Dit barn beholder samme anciennitet på ventelisten.
 • Ændring af ønske om dagtilbud i et andet opskrivningsdistrikt end hidtil:
  • Dit barn får ny anciennitetsdato på ventelisten, denne gælder fra den ny opskrivningsdato.  

Mit barn er i kommunal dagpleje, skal jeg skrive mit barn på venteliste til børnehave?
Kommunale dagplejebørn kan ikke skrives på venteliste til børnehave. Du kan kontakte Børn & Dagtilbud, hvis du har konkrete ønsker om børnehaveplads til dit barn. Dagtilbud vil forsøge at efterkomme dit ønske. Er der ikke ledig plads i det ønskede dagtilbud, vil der blive tilbudt anden børnehaveplads i samme opskrivningsdistrikt hvis muligt. Børnene tilbydes så vidt muligt en børnehaveplads i det opskrivningsdistrikt, hvor de bor eller i det opskrivningsdistrikt, hvor forældrene ønsker en plads. Hvis der ikke er ledige børnehavepladser i det ønskede dagtilbud eller i opskrivningsdistriktet, tilbydes børnehave i et andet opskrivningsdistrikt efter drøftelse med forældrene. Der vil blive tilbudt en børnehaveplads i det ønskede opskrivningsdistrikt, når der igen bliver ledige pladser.

 Mit barn er i kommunal dagpleje, hvornår tilbydes børnehave?
Kommunale dagplejebørn overflyttes til børnehave efter deres alder, når de er 3 år +/- 2 måneder. Som udgangspunkt overflyttes dagplejebørn til børnehave den 1. i den måned, hvor de fylder 3 år, men i perioder kan der være behov for at flytte børnene i børnehave 1-2 måneder før de fylder 3 år, for at kommunen kan opfylde pasningsgarantien for de 0-2 årige børn på ventelisten. Taksten i en aldersintegreret institution er bestemt af barnets alder, uanset hvilken børnegruppe barnet er optaget i. For børn under 3 år betales taksten for 0-2 årige. Fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år betales taksten for 3-5 årige.

Hvad sker der hvis jeg afslår en tilbudt børnehaveplads fra dagpleje?
Hvis du siger nej til en tilbudt børnehaveplads, meldes barnet som udgangspunkt ud af den kommunale dagpleje med 1 måneds varsel fra den dato, Børn & Dagtilbud kontakter dig vedrørende en plads. Tilbydes der børnehaveplads mere end en måned før barnet fylder 3 år, sker udmeldelsen senest når barnet fylder 3 år.

Kan vuggestuebørn skrives på venteliste til børnehave?
Dette er kun nødvendigt, hvis du ønsker en børnehaveplads i en anden institution, end den dit barn er optaget i nu. 

Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for plads til mit barn før barnet er 26 uger?
Det er vigtigt, at du skriver dit barn på venteliste, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads, og senest 3 måneder før, der er behov for plads. Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen. Barnet kan først være omfattet af pasningsgarantien, når barnet er 26 uger, men kan tilbydes plads før, hvis barnet står for tur til en plads på ventelisten.

Jeg har adopteret et barn, hvornår kan jeg skrive barnet på venteliste?
Barnet kan blive skrevet på venteliste når du har fået adoptionsbevillingen.
Da dit barn ikke har et dansk personnummer før det er kommet til Danmark, skal du kontakte Børn & Dagtilbud for opskrivning.
Det er vigtigt, at du kontakter os, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads og senest 3 måneder før, du har behov for plads. Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen.

Hvad sker der, hvis jeg siger nej til den tilbudte plads under pasningsgarantien?
Hvis du siger nej til en tilbudt plads under pasningsgarantien, er pasningsgarantien opfyldt, og ansøgningen slettes såfremt I er tilbudt jeres ønske. Er I ikke tilbudt jeres ønske, vil jeres barn bevarer sin plads på ventelisten, men er ikke længere omfattet af pasningsgarantien. Ønsker du at være omfattet af pasningsgarantien på et senere tidspunkt, skal du skrive barnet op på ny.

Hvad betyder pasningsgaranti?
Der er pasningsgaranti i Esbjerg Kommune. Det betyder, at alle børn i alderen fra 26 uger til skolestart er garanteret kommunal pasning i garantidistriktet, hvis forældrene ønsker det, og hvis de er skrevet på venteliste senest 3 måneder før der er brug for plads. Forældrene skal ved opskrivning tage stilling til, om der ønskes pasningsgaranti. Der tilbydes så vidt muligt plads indenfor det valgte opskrivningsdistrikt. Er det ikke muligt at tilbyde plads indenfor opskrivningsdistriktet, tilbydes plads indenfor et af følgende garantidistrikter (garantidistriktet afhænger af dit opskrivningsdistrikt); Esbjerg V, Esbjerg Ø, Bramming og Ribe. Pasningsgarantien er opfyldt, når der tilbydes plads senest på garantidatoen. 

Hvem er omfattet af pasningsgarantien?
Børn som ikke er optaget i et dagtilbud eller modtager tilskud til private pasningsordninger i forvejen. Du skal tage stilling til, om du ønsker at være omfattet af pasningsgarantien ved opskrivning af dit barn.

Kan jeg ændre min behovsdato?
Forældre kan vælge at ændre deres behovsdato, hvis datoen for hvornår du har behov for plads har ændret sig siden opskrivningen. Pasningsgarantien er altid med 3 måneders varsel. 

Hvad sker der, hvis jeg fravælger pasningsgaranti i forbindelse med opskrivning af mit barn?
Hvis du fravælger pasningsgarantien, er dit barn ikke garanteret en plads til et bestemt tidspunkt. Barnet vil få tilbudt en plads, når barnet står for tur på ventelisten til deres ønske.

Kan jeg få søskende i samme institution?
Børn & Dagtilbud vil forsøge at tilbyde søskende i samme institution, hvis forældrene ønsker det. Søskende med den ældste anciennitet tilbydes plads før andre søskende. Dagtilbuddets fysiske rammer kan betyde, at ønsket om søskendefordel ikke kan opfyldes. Tilbydes barnet anden plads, vil barnet bevare sin anciennitet på venteliste til overflytning grundet søskendefordelen. Barnet tilbydes herefter plads når det er muligt.

Hvilken placering har mit barn på ventelisten?
Du kan se dit barns ventelistenummer på MinPladsanvisning. En plads i dagtilbud tilbydes efter barnets anciennitet på ventelisten. Ancienniteten på ventelisten tæller fra den dag, hvor barnet skrives op til en plads. Barnet med den ældste anciennitet på ventelisten står med det laveste ventelistenummer, 1,2,3 osv. Dit barn står på venteliste til en plads i det opskrivningsdistrikt, hvor du har ønsket en plads. Ventelistenummeret er derfor til en plads i opskrivningsdistriktet og ikke til et konkret ønsket dagtilbud. 

Mit barn har en vuggestueplads. Hvornår overflyttes mit barn til en børnehaveplads?
Børn i vuggestue bliver i den aldersintegrerede institution. Overgangen til børnehave sker efter principper fastlagt af den enkelte institution.

Hvilken takst skal jeg betale, hvis mit barn er optaget i en aldersintegreret institution?
I en aldersintegreret institution er betalingen bestemt af barnets alder uanset hvilken børnegruppe barnet er optaget i. For børn under 3 år betales taksten for 0-2 årige. Fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år betales taksten for 3-5 årige. Hvis institutionen har etableret frokostordning for de 0-2 årige og/eller 3-5 årige, skal der også betales for frokostordningen. Det betyder, at når et barn fra kommunal dagpleje overflyttes til en aldersintegreret institution 1-2 måneder før barnet fylder 3 år,, er betalingen taksten 0-2 årige og frokostordning, hvis den er etableret. Fra den 1. i den måned barnet fylder 3 år, betales taksten 3-5 årige og betaling for frokostordning, hvis den er etableret.

I hvilket område tilbydes mit barn pasning?
Der tilbydes så vidt muligt plads indenfor det valgte opskrivningsdistrikt. Hvis du har valgt at være omfattet af pasningsgarantien, og det ikke er muligt at tilbyde plads indenfor opskrivningsdistriktet, tilbydes en plads indenfor pasningsgarantiens 4 områder; Esbjerg V, Esbjerg Ø, Bramming og Ribe. Hvis dit barn tilbydes plads udenfor opskrivningsdistriktet, bevarer barnet sin plads på ventelisten i opskrivningsdistriktet. Vælger forældre efterfølgende at sige nej til en tilbudt plads i opskrivningsdistriktet, slettes barnet af ventelisten.

Hvad er et opskrivningsdistrikt?
Et opskrivningsdistrikt er et bestemt geografisk område. Det kan bestå af 1 eller flere skoledistrikter.

Hvad er et garantidistrikt?
Der er 4 garantidistrikter i Esbjerg Kommune

 • Esbjerg V
 • Esbjerg Ø
 • Brammingområdet
 • Ribeområdet 

Se garantidistrikter her.

Et garantidistrikt indeholder flere opskrivningsdistrikter, hvis du har valgt at være omfattet af pasningsgarantien, og det ikke er muligt at tilbyde plads indenfor det ønskede opskrivningsdistrikt, tilbydes plads i tilhørende garantidistrikt.

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke får tilbudt plads indenfor det valgte opskrivningsdistrikt?
Hvis dit barn tilbydes plads udenfor opskrivningsdistriktet, er der to muligheder:

 • Ønsker man den tilbudte plads, bevarer barnet sin anciennitet på ventelisten i opskrivningsdistriktet ,såfremt du/I vælger svarmuligheden "Accepter og behold placering på venteliste" ved svar på tilbud. Vælger forældre efterfølgende at sige nej til en tilbudt plads i opskrivningsdistriktet, slettes barnet af ventelisten.
 • Ønsker man ikke den tilbudte plads, vil dit barn stå på venteliste uden pasningsgaranti, og vil få tilbudt plads efter anciennitet på ventelisten.

Hvad sker der, hvis jeg får tilbudt en anden pasningstype end den ønskede?
Hvis barnet tilbydes en anden pasningstype end den ønskede, kan barnet bevarer sin plads på ventelisten i opskrivningsdistriktet såfremt dette ønskes. Er pladsen tilbudt under pasningsgarantien, er pasningsgarantien opfyldt. Vælger forældre efterfølgende at sige nej til en tilbudt plads med den ønskede pasningstype i ønsket opskrivningsdistrikt, slettes barnet af ventelisten.

Mit barn er i privat pasning. Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en kommunal plads?
Du skriver dit barn på venteliste på MinPladsanvisning. Du kan kun skrive dit barn op til ét opskrivningsdistrikt. Du skal vælge, hvilket opskrivningsdistrikt du ønsker.

Kan børn i privat pasning skrives på venteliste til børnehave?
Du kan skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning til det opskrivningsdistrikt du ønsker. Barnet kan skrives op fra det er født, men kan tidligst stå på venteliste med behovsdato fra den 1. i den måned, hvor det fylder 3 år. Børn tilbydes plads efter anciennitet på ventelisten. Derfor er det vigtigt, at du skriver dit barn på venteliste til børnehave, så snart du ved, at I ønsker kommunal børnehaveplads. Dit barn kan tidligst få en børnehaveplads til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Jeg er tilflytter, hvor hurtigt kan jeg tilbydes plads?
Tilflyttere kan tilbydes en plads i kommunen senest 1 måned efter opskrivning, hvis forældrene ønsker det. Barnet kan tilbydes plads, når adressen i Esbjerg er kendt. Er der en eventuel forældrehøring skal denne være afgjort, inden der kan tilbydes plads. Tilbuddet om plads er indenfor pasningsgarantiens 4 områder; Esbjerg V, Esbjerg Ø, Bramming og Ribe. Tilbydes plads udenfor det ønskede opskrivningsdistrikt, bevarer barnet sin plads på ventelisten. Pasningsgarantien er opfyldt, når der tilbydes en plads. Du skal huske at udmelde dit barn af en evt. plads i fraflytningskommunen for at undgå at skulle betale for 2 pladser.

Jeg bor i en anden kommune, men ønsker plads i Esbjerg Kommune. Hvad gør jeg?
Du skal skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning. Ancienniteten på ventelisten gælder fra opskrivningsdatoen. Dit barn er omfattet af pasningsgarantien, hvis du ønsker det, og hvis barnet ikke er optaget i et dagtilbud i jeres bopælskommune. Du skal kontakte din bopælskommune for at søge om tilskud til pladsen, og for at få oplyst din egenbetaling for pladsen. Hvis tilskuddet fra din bopælskommune er mindre end det tilskud Esbjerg Kommune giver, skal du selv betale forskellen. Esbjerg Kommune kan først tilbyde dig en plads når din bopælskommune har bevilget tilskud til pladsen.

Jeg bor i Esbjerg Kommune, men ønsker plads i en anden kommune. Hvad gør jeg?
Du skal kontakte den kommune, du ønsker en plads i for at få dit barn skrevet på venteliste. Inden du tager imod en plads, skal du kontakte os for at søge om tilskud til pladsen, og for at få oplyst din egenbetaling for pladsen. Hvis tilskuddet fra Esbjerg Kommune er mindre end tilskuddet fra den kommune, du ønsker en plads i, skal du selv betale forskellen.

Hvordan melder jeg mit barn ud?
Du kan melde dit barn ud ved at logge ind på MinPladsanvisning

Fra hvilken dato kan jeg melde mit barn ud?
Du kan melde dit barn ud til en vilkårlig dato.

Hvor langt er opsigelsesvarslet?
Opsigelsesvarslet for 0-5 års pladser er en måned fra den dato, du udmelder digitalt via MinPladsanvisning.

Svar på spørgsmål om private pasningsordninger

Hvordan søger jeg om tilskud til privat pasning?
Du skal ansøge om tilskud ved Esbjerg Kommune via minpladsanvisning.esbjergkommune.dk. Desuden skal du udfylde en pasningsaftale med en børnepasser, som sender aftalen til Dagtilbud, før tilskuddet kan bevilges til dig/dit barn.

Hvor gammel skal mit barn være for at jeg kan få tilskud?
Der gives tilskud til privat pasning for børn i alderen 0 år til skolestart. Der er ikke nogen minimumsalder, men der må ikke være nogen af forældrene, der har fuldstids barselsorlov til barnet.


Hvem kan passe mit barn?
Du skal selv finde og indgå en skriftlig aftale med enten en selvstændig privat pasningsordning som er godkendt af kommunen eller en privat børnepasser (ung i huset eller et familiemedlem), der skal godkendes af kommunen.
Der er en oversigt over godkendte selvstændige pasningsordninger på MinPladsanvisning - private pasningsordninger.


Hvor meget kan jeg få i tilskud?
Tilskuddet udgør 75% af udgiften til den private pasning, dog er der loft over tilskuddets størrelse. Se satser for i år her.

Fuldtidstilskud bevilges til pasning på 40 timer og derover pr. uge.

Ved pasning på 30 – 39 timer gives ¾ tilskud.
Ved pasning på 20 – 29 timer gives ½ tilskud.
Ved pasning på 19 timer og derunder gives ¼ tilskud.

Tilskuddets størrelse ændres den 1. i den måned barnet fylder 3 år.


Jeg har søgt om tilskud til privat pasning – men jeg har ikke modtaget nogen bevilling.
Din ansøgning vil blive behandlet indenfor 14 dage efter modtagelsen af de oplysninger vi har brug for. Bemærk, at ansøgningen ikke kan bevilges før vi har modtaget en underskrevet pasningsaftale fra din børnepasser.
 

Hvordan ved jeg, om den private børnepasser er godkendt af kommunen?
Børnepasseren får en godkendelse af kommunen, og hvis han/hun ønsker det, kommer vedkommende på kommunens hjemmeside under Private paningstilbud - private pasningordninger.

Kan jeg bruge tilskuddet til at passe mine egne børn?
Nej, tilskuddet til privat pasning gives efter § 80-85 i Dagtilbudsloven, og kan ikke bruges til pasning af dine egne børn.
Du kan søge tilskud til pasning af egne børn efter §86-91 i Dagtilbudsloven; det kan du læse mere om på kommunens hjemmeside under Pasning af egne børn.

Kan bedsteforældrene passe barnet?
Du må gerne bruge tilskuddet til at ansætte en af barnets bedsteforældre. Det kan enten foregå i dit hjem eller bedsteforældrenes. Uanset hvor barnet passes, og af hvem, skal pasningsadressen og personen godkendes af Børn & Dagtilbud.

Kan jeg få tilskud, når jeg er på barsel?
Der kan ikke udbetales tilskud, hvis der afholdes fuldtidsbarsel på det barn, der søges tilskud til. Forældre på deltidsbarsel derimod kan godt modtage tilskud.

Kan jeg søge fripladstilskud til privat pasning?
Til privat pasning kan der ikke søges økonomisk eller pædagogisk fripladstilskud.

Kan kommunen afvise at udbetale tilskuddet?
Kommunen kan afvise at godkende pasningsaftalen, hvis man skønner, at de fysiske rammer eller den person som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven. Ligeledes kan en godkendelse inddrages, hvis forholdene ændrer sig - f.eks. hvis du flytter fra kommunen. Dette vil medføre, at tilskuddet ikke kan udbetales.

Hvornår får jeg mit tilskud?
Tilskuddet bliver udbetalt månedsvis forud og indsættes på din Nem-konto den første bankdag i måneden. Den første gang tilskuddet skal udbetales er udbetalingsdatoen betinget af, at din bevilling er dannet i tide. Hvis ikke dit bevilgede tilskud når at kommme med til den 1. i den måned dit barn starter, vil der ske udbetaling den næstkommende 1.

Hvis dit tilskud er inddraget, vil du have modtaget et brev fra Børn & Dagtilbud i din e-boks, med oplysning om årsag til inddragelsen.


Får jeg søskendetilskud?
Søskendetilskuddet udbetales sammen med det månedlige tilskud eller fratrækkes den månedlige opkrævning på søskende indmeldt i et kommunalt dagtilbud.

Prisen på min private børnepasser stiger, kan jeg så få mere i tilskud?
Du kan få 75% af dine udgifter dækket, dog fastsættes der hvert år et max tilskud. Din børnepasser skal indsende en ny pasningsaftale, og du vil modtage en ny bevilling. 
 

Hvornår vil der ske ændringer i tilskuddets størrelse?
Hvis dit barn fylder 3 år i pasningsperioden, vil dit tilskud falde den 1. i den måned dit barn fylder 3 år.
Tilskuddet reguleres hvert år til 1. januar.

Hvad er et vederlagsskema?
Et vederlagsskema er dokumentationen for, at dit tilskud bliver brugt til privat pasning. Børnepasseren har skemaet liggende, og det skal underskrives af både dig og børnepasseren. Din børnepasser sørger for at skemaet bliver sendt til Dagtilbud senest den 10. december hvert år. 

Min private børnepasser er syg, skal jeg stadigvæk betale?
Det er den konkrete pasningsaftale, der er indgået mellem dig og børnepasseren, der afgør hvor længe I skal betale løn under sygdom.

Hvordan opsiger jeg min plads?
Du skal opsige din plads ved børnepasseren, i henhold til den aftale I har indgået. Derefter skal din børnepasser informere Børn & Dagtilbud om, at pasningen ophører.

Kan vi ansætte en au pair som privat børnepasser?
Nej, der gives ikke tilskud til au pair, da de kun har opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse.

Må vores unge pige gøre rent hos os, ud over at passe vores barn?
Der gives kun tilskud til pasning af barnet, samt til dét, der relaterer til børnepasningen. Det skal fremgå af pasningsaftalen, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med barnets pasning.

Hvad gør jeg, hvis min private børnepasser ophører?
Hvis din private børnepasser ophører, skal børnepasseren give Børn & Dagtilbud besked. Hvis du ønsker en plads i kommunal pasning, skal du skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning
Herefter er dit barn med en måneds varsel sikret en plads i et af de fire pasningsgarantiområder Esbjerg V, Esbjerg Ø, Brammingområdet eller Ribeområdet.

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker kommunal pasning?
Hvis dit barn skal i kommunal pasning, skal du hurtigst muligt skrive barnet på venteliste på MinPladsanvisning. Det gælder både hvis du ønsker en kommunal dagplejeplads, en plads i en aldersintegreret institution eller børnehaveplads. Anciennitetsdatoen er opskrivningsdatoen. Dit barn kan tidligst optages i en børnehave den 1. i den måned, hvor det fylder 3 år. Hvis du får tilbudt en kommunal plads, og du endnu ikke har opsagt din private pasning, skal du hurtigst muligt opsige pladsen. Som hovedregel kan barnet ikke overflyttes til kommunal pasning før opsigelsesvarslet i den private pasning er overholdt.

Lukkedage i forbindelse med ferie
Der udbetales tilskud for 12 måneder, uanset om den private børnepasser holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage i perioden 1. maj til 30. april. Det betyder, at dit barns tilskud vil blive reduceret, hvis det har været optaget i hele ferieperioden og antallet af lukkedage overstiger 30 dage.

 

Svar på spørgsmål om tilskud til pasning af egne børn

Hvad kan jeg få i tilskud?
For at modtage et tilskud, skal du opfylde kravene, som du kan læse om her. Tilskuddet størrelse afhænger af barnets alder, se tilskudsbeløbene for i år her. 

Hvor mange børn kan jeg få tilskud til?
Der kan maksimalt udbetales tilskud til 3 børn pr. husstand. Der må gerne søges tilskud til flere børn samtidig.

Skal jeg betale skat af tilskuddet?
Ja, vi bruger dit skattefradrag, og beregner skat af resten

Hvor lang tid kan jeg søge om at få tilskud?
Tilskuddet kan søges for en samlet periode på minimum 3 mdr., og kan maksimalt bevilges i 1 år pr barn

Hvornår får jeg tilskuddet udbetalt?
Tilskuddet er bagudbetalt og pengene går ind på din NEM konto den sidste dag i måneden

Hvor gammel skal barnet være for at jeg kan få tilskud?
Barnet skal være 26 uger for at du kan få tilskud. Tilskuddet kan udbetales indtil barnet starter i skole

Kan jeg søge om tilskuddet hvis jeg ikke bor i kommunen?
Nej, du skal være bosat i Esbjerg kommune for at kunne søge tilskud hos os.

Må jeg have en anden skattepligtig indkomst, mens jeg får tilskud?
Du må ikke have anden skattepligtig indkomst i tilskudsperioden, heller ikke bestyrelseshonorar

Må jeg få feriepenge udbetalt, mens jeg får tilskud?
Ja, feriepengene er optjent året før, og berører derfor ikke tilskuddet.

Må barnet være indmeldt i dagtilbud når jeg får tilskud?
Nej, hvis dit barn allerede er optaget i et dagtilbud, kan du først få tilskud, når barnet er udmeldt. Hvis du har NemID kan du udmelde dit barn via Min Pladsanvisning. Er dit barn optaget i en privat pasningsordning eller privatinstitution skal udmeldelse ske i dagtilbuddet.

Kan jeg søge tilskuddet hvis jeg kommer fra udlandet?
Ja, hvis du har opholdt dig i Danmark i 7 år ud af de seneste 8 år og kan dokumentere dine danskkundskaber. Kravet gælder ikke for personer der er omfattet af EU-retten, EU/EØS-borgere.

Hvordan søger jeg om tilskuddet?
Du kan indsende ansøgning elektronisk på Esbjerg Kommunes hjemmeside under selvbetjening borger eller gå direkte til ansøgning her.

Hvem kan søge tilskuddet?
Både far og mor kan søge om tilskuddet. Fra 01.07.2018 har forældre mulighed for at dele tilskudsperioden i 2 for samme barn. Perioden behøver ikke være sammenhængende, men samlet set kan der maksimalt ydes tilskud i ét år.

Kan jeg afbryde tilskuddet?
Du kan afbryde tilskuddet efter 3 mdr, hvis du f.eks har fået job.
Du kan ikke senere søge tilskud på det samme barn igen

Hvad gør jeg hvis jeg ønsker kommunal plads efter tilskudsperioden?
Du skal skrive dit barn på venteliste på MinPladsanvisning. Det er vigtigt at du skriver dit barn op, så snart du ved, hvornår du skal bruge plads. Ancienniteten på ventelisten er opskrivningsdatoen.

Opskrivning til børnehave
Hvis du ønsker dit barn i børnehave, er det vigtigt, at du hurtigst muligt skriver dit barn på venteliste på MinPladsanvisning. Anciennitetsdatoen er opskrivningsdatoen. Dit barn kan tidligst optages i den måned, hvor det fylder 3 år.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Børn & Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

© 2012 i Esbjerg Kommune