Økonomiske støttemuligheder

 

Merudgiftsydelse efter Servicelovens §41

Har du et hjemmeboende barn under 18 år, som har:

  • betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller
  • en indgribende kronisk lidelse eller
  • en indgribende langvarig lidelse

har du mulighed for at søge hjælp til dækning af dine merudgifter.

En indgribende kronisk lidelse er en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som normalt varer flere år.

En indgribende langvarig lidelse er normalt en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen, og som skønnes at vare mindst et år.

Der skal foreligge lægedokumentation for lidelsen eller handicappet.

Hjælpen er normalt økonomisk – altså i form af et tilskud til udgifter der er en følge af lidelsen eller handicappet

Det kan f.eks. være hjælp til:

  • merudgifter til diætkost og egenbetaling af tilskudsberettiget medicin
  • overnatning på gæstehjem ved at barns ophold på sygehus
  • merudgifter til befordring til behandling eller kontrol på sygehus
  • kurser til forældre og i særlige tilfælde andre pårørende til handicappede

Hjælpen er uafhængig af din indkomst og er skattefri.

For at kunne få økonomisk hjælp skal du have merudgifter for mindst 4.164-- kr. om året (2010). Hvis du har flere børn med omtalte lidelser, er det de samlede merudgifter for disse børn, der lægges til grund ved beregningen.

Merudgifterne skal dokumenteres eller sandsynliggøres. Dette kan gøres ved hjælp af kvitteringer for indkøb, ved en udtalelse fra diætisten (f.eks. ved fødevareallergi) eller ved kopi af indkaldelser til kontrol (ved kørselsgodtgørelse). Første gang, der søges om dækning af merudgifter, laves et overslag over disse udgifter, og beløbet kan senere ændres, hvis det viser sig, at udgiften bliver større eller mindre end forventet.

Tabt arbejdsfortjeneste efter Servicelovens §42

Der kan efter Serviceloven ydes tabt arbejdsfortjeneste til den af forældrene, der følger et barn til kontroller på sygehuset mindst 4 gange årligt eller har været medindlagt under indlæggelser.

Hjælpen er uafhængig af jeres indkomst.

Ved ansøgning skal pensionsoplysninger vedlægges skema for pensionsoplysninger. Når der er bevilget tabt arbejdsfortjeneste, skal du før udbetaling indsende dokumentation for fremmøde/indlæggelser fra sygehuset samt dokumentation for løntab i form af kopi af den lønseddel, hvorpå der er et løntræk for fravær.

Ansøgningsskemaer og bevillinger

Du kan finde ansøgningsskemaerne under Selvbetjening til højre eller du kan kontakte Familierådgivningen for at få dem tilsendt.

Kommunen skal mindst 1 gang om året lave opfølgning på, om det er en passende hjælp, I får. Bevillingerne til dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste skal revurderes mindst en gang årligt. I blive kontaktet af afdelingen inden jeres opfølgning.

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune