Nedrivning af bygninger

HVAD VIL DU?

Læs om bygningsnedrivning

Nedrivning af bygninger skal ske efter Miljøministeriets Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Esbjerg Kommune har udarbejdet ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune”, hvor reglerne for nedrivning kan læses.

Sådan gør du

Du skal være opmærksom på, at du altid skal søge om nedrivningstilladelse. Desuden skal du anmelde dit affald til Industrimiljø, hvis der forekommer mere end 1 ton - anmeldelse efter mængde gælder ikke hvis der forekommer miljøfremmede stoffer i affaldet. I forbindelse med nedrivning og/eller renovering skal du være opmærksom på, at der kan forekomme miljøfremmede stoffer bebyggelsen kan have bevaringsværdi eller kulturmiljø.

Nedlæggelse af lejligheder

Hvis der er lejligheder i et byggeri, der ønskes nedlagt, skal der søges om tilladelse til at nedlægge dem. For nedlæggelse af lejligheder - se regler for tomme boliger.

Bevaringsværdige eller fredede bygninger

Bygninger, der er klassificeret som bevaringsværdige i Esbjerg Kommuneplan eller i en lokalplan, må ikke nedrives inden der er foretaget en vurdering i forhold til lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. Du kan finde information om din bygning er klassificeret som bevaringsværdig på Byg & Miljø.

Fredede bygninger må ikke nedrives uden tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Du kan få yderligere oplysninger her på Kulturarvstyrelsens hjemmeside.

Nedrivning af småbygninger

Småbygninger på grunden må som udgangspunkt nedrives uden forudgående nedrivningstilladelse, hvis bygningens areal ikke overstiger 50 m².

Formålet med bestemmelsen er, at al sekundær bebyggelse, som kan opføres uden tilladelse, må nedrives uden tilladelse.

Småbygninger skal revideres isoleret og individuelt uden hensyn til den samlede sekundære bebyggelse på grunden.

Dispensation ved midlertidige aktiviteter

Du kan søge dispensation ved midlertidige bygge aktiviteter. Skemaet til at søge findes her

Gebyr

Der opkræves et gebyr for behandling af nedrivningssager i henhold til byggelovgivningen. Gebyrbladet findes i "Gebyrblade" boksen til højre.


 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune