Jeg vil bygge garage/carport, udhus og lign.

Bygge garage/carport, udhus eller anden småbygning

Det er blevet muligt at bygge småbygninger på egen grund uden først at søge tilladelse hos kommunen. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke længere kræver ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse til kommunen at opføre garager, carporte, udhuse og lignende bygninger, når bygningerne tilsammen har et areal på højst 50 m²på grunden, og hvor disse samtidig overholder byggeretten og anden lovgivning.

Fra 1. juli 2018 gælder Bygningsreglementet 2018 BR18.

Oplysninger om gældende lovgivning og krav til byggeri kan findes på http://bygningsreglementet.dk/ eller ved henvendelse til Esbjerg Kommune, Byggeri her.

Endvidere kan der være fastsat særlige bestemmelser i eventuelle lokalplaner, byplanvedtægter eller deklarationer, som ejendommen kan være omfattet af.

Hvad skal jeg søge om byggetilladelse til?

Du skal søge tilladelse til småbygninger: Garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende bygninger, hvis alle småbygningernes samlede areal overstiger 50m² på hele grunden. 

Det er en forudsætning, at byggeriet til enhver tid overholder det gældende bygningsreglement, samt eventuelle lokalplaner og byplanvedtægter. Byggeriet skal ligeledes overholde tinglyste servitutter/deklarationer  på ejendommen.

Integrerede garager, carporte mv. skal du altid søge om tilladelse til, da disse er omfattet af regler om primær bebyggelse på grunden.

Du skal dog være opmærksom på følgende: 
Højde- og afstandsreglerne, samt øvrige bestemmelser er stadig gældende, hvis byggearbejdet ikke overholder dette, kræver det en tilladelse fra kommunen.

Hvis det ønskede projekt ikke overholder de nævnte bestemmelser, skal der til enhver tid søges en byggetilladelse ligegyldigt om bebyggelsen er under 50 m² på grunden.
 
Er din ejendom omfattet af en lokalplan, byplanvedtægt og/eller deklarationer skal de overholdes. Hvis der ikke er mulighed for dette, kræver det en dispensation fra kommunen.
 
Ligger din ejendom tæt på skov, strand, kanaler, fortidsminder, Natura 2000 m.m, kræver byggearbejdet en dispensation fra bestemmelser om beskyttelseslinjer i Naturbeskyttelsesloven.

Find informationer om din ejendom

Læs mere om din ejendom er omfattet af en byplanvedtægt eller en lokalplan på Byg & Miljø.
Følg linket og indtast din adresse i boksen "Indtast adresse".

Her kan du få informationer om blandt andet:

 • Gældende lokalplaner og kommuneplanens rammedel
 • Fredning
 • Forurening

Du kan få oplysninger om tinglyste deklarationer på tinglysning.dk

Oplysninger omkring fredede fortidsminder, skovbyggelinjer m.v. iht. naturbeskyttelsesloven kan findes på Esbjerg Kommunes WebKort.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

Det har afgørende betydning for fastlæggelse af fradragsregler på grunden hvilket bygningsreglement ansøgningen er fremsendt efter.

Ansøgningen vedlægges følgende tegningsmateriale:

 • En situationstegning med angivelse af byggeriets placering på grunden, mål, afstand til skel m.m.
 • En plantegning med mål og bygningens indretning.
 • En facadetegning med angivelse af højde, det skrå højdegrænseplan, terræn m.m.
 • Materialebeskrivelse af tag og ydervæg.
 • Koteangivelser ved nye bygninger.

Dispensationer

Såfremt opførelse af byggeri kræver dispensation fra gældende bestemmelser, skal der altid medsendes en dispensationsansøgning.

Hvor skal jeg søge om byggetilladelse?

Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg & Miljø

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Byggeservice på telefon 7616 1616.
Du kan også få personlig hjælp i Byggeservice, husk at tage dit NemID med.
 

Tidsfrister

En byggetilladelse bortfalder, hvis byggearbejdet ikke er påbegyndt inden for 1 år fra tilladelsen er udstedt. 

Gebyr for byggetilladelse

Der skal betales gebyr for en byggetilladelse vedr. småbygninger.

Du kan læse mere om gebyrer i gebyrbladet i "Gebyrblade" boksen på højre side.

BBR skal orienteres:

Når bygningen er opført, skal du huske at meddele dette til BBR jfr. BBR-loven med oplysning om:

 • Størrelse
 • Materialer på ydervæg
 • Tagmaterialer
 • Opførelsessår
 • En situationsplan med mål på bygningen og afstand til skel.

Du kan skrive til BBR på plan@esbjergkommune.dk

Overkørselstilladelse

Du skal have en overkørselstilladelse til overkørsel i forbindelse med ud- og indkørsel til offentlig vej og privat fællesvej.

Tilladelsen skal du søge ved Vej & Park, Frodesgade 30, 6700 Esbjerg, mail: vejogpark@esbjergkommune.dk


 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Plan, Byggeri
Torvegade 74,
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Kontakt Byggeservice (NemId)

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune