Spildevand i det åbne land

Læs om spildevand i det åbne land

Kommunen giver tilladelse til afledning af spildevand. Spildevand er alt vand, som afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.

Af det digitale kort på Miljøstyrelsens hjemmeside (MiljøGIS) fremgår hvilke områder der er udpeget af staten i vandområdeplanen som forureningsfølsomme og hvor der skal ske forbedret spildevandsrensning ved ejendomme i det åbne land.

Sidens indhold:

Det åbne land

Ansøgning

Ansøgningsmateriale

Lovgivning

Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt 1: Jylland og Fyn

Ansøgning om minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

 

Det åbne land

Det åbne land er en betegnelse for områder der ikke er offentlig kloakeret.

I det åbne land løses spildevandsafledningen fra ejendommene ved private spildevandsanlæg primært i form af et spildevandsanlæg tilknyttet én ejendom. Flere ejendomme kan dog sagtens gå sammen i et spildevandslaug om et fælles privat spildevandsanlæg, hvilket dog kræver at anlægget er dimensioneret til belastningen fra de tilsluttede ejendomme.

Udgifterne til etablering af et privat spildevandsanlæg samt udgifterne til drift og vedligeholdelse af et privat spildevandsanlæg afholdes af ejer.

Ansøgning

Private spildevandsanlæg må ikke etableres eller omlægges inden kommunen har givet tilladelse hertil.

Etablering af spildevandsanlæg må kun udføres af en autoriseret kloakmester, som i de fleste tilfælde også står for udarbejdelse af ansøgningsmaterialet og hjælp til ejeren i forbindelse med valg af spildevandsløsning.

Alle nye private spildevandsanlæg skal leve op til renseklasser som beskrevet i Esbjerg Kommunes Spildevandsplan:

  • Vandløb: Rensekrav svarende til renseklasse O eller SO
  • Søer: Rensekrav svarende til renseklasse OP

 

Spildevands-anlægstyper og deres renseklasser
  Rense-
klasse SOP
Rense-
klasse SO
Rense-
klasse OP
Rense-
klasse O
Pileanlæg + + + +
Nedsivningsanlæg + + + +
Minirenseanlæg + + + +
Samletanke + + + +
Biologiske sandfiltre - + - +
Rodzone-anlæg - - - +
Beplantet filteranlæg - + - +

Ansøgningsmateriale

Nedenstående skemaer kan hentes i enten Word eller PDF. Hvis du har et program der kan hente Word-filer, kan du skrive i skemaet inden du printer og underskriver. Ellers kan du vælge PDF-filen, som skal printes og udfyldes.

Nedsivningsanlæg:
Hent:

Minirenseanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Pileanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Biologisk sandfilter:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Beplantet filteranlæg og rodzoneanlæg:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Samletank:
Hent ansøgningsskema (Word) eller ansøgningsskema (PDF)

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til Natur & Vandmiljø sammen med en detaljeret tegning som viser det ansøgte spildevandsanlægs udformning og placering på grunden i forhold til bygninger, skel og boringer.

Udskriv evt. selv kort Webkort.

Når et anlæg er etableret skal anlægget færdigmeldesskema til færdigmelding (PDF) 
Skemaet skal underskrives af den autoriserede kloakmester som har udført arbejdet af det nye spildevandsanlæg.
Ejendommens spildevandsafgift reguleres når færdigmeldingen er modtaget.

Lovgivning

Private spildevandsanlæg skal inden etablering godkendes efter bestemmelserne i Miljøbeskyttelsesloven og Spildevandsbekendtgørelsen.

Det er ejeren af det private spildevandsanlæg som er ansvarlig for at anlægget altid er velfungerende – herunder at etablere et nyt anlæg hvis det eksisterende spildevandsanlæg ikke længere er funktionsdygtigt.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens § 2 kan kommunen forlange et nyt tidssvarende privat spildevandsanlæg, hvis der foretages væsentlige ændringer som har indflydelse på mængden og/eller sammensætningen af spildevandet – f.eks. i forbindelse med etablering af et ekstra badeværelse.

Vandområdeplan 2015-2021 for områdedistrikt 1: Jylland og Fyn

De statslige vandområdeplaner for anden planperiode er nu vedtaget. Læs om de statslige vandområdeplaner fra Miljøstyrelsen her
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv.
 
Vedtagelsen af vandområdeplan 2015-2021 medfører, at ca. 100 ejendomme i Esbjerg Kommune er beliggende indenfor udpegede indsatsområder. Ejendommene vil i løbet af 2018 få påbud om forbedret spildevandsrensning med en dato for, hvornår spildevandsforholdene skal være ændret.

 

Ansøgning om minimumsfrist og modtagelse af tilbud om en afdragsordning

Miljøministeriet har vedtaget regler for at hjælpe husejere i det åbne land i forbindelse med opfyldelse af et påbud om forbedret spildevandsrensning, eller et påbud om tilslutning til spildevandsforsyningsselskabets kloakanlæg.

Bekendtgørelsen gælder ikke i sager om påbud om separatkloakering, eller ved ejendomme der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.

Ordningen er møntet på at hjælpe de ejendomsejere der ikke selv kan finansiere opfyldelse af påbuddet og opfylder følgende betingelser:

  • Ejendomsejeren skal dokumentere at den samlede husstandsindkomst er under 300.000 kr. (2015-niveau)
  • For hvert hjemmeboende barn under 18 år, til og med fire børn på ansøgningstidspunktet, forhøjes beløbet med 39.300 kr. (2015-niveau)
  • Beløbene reguleres årligt for det generelle pris- og lønindeks.

Ansøgning skal indgives elektronisk og vedlægges dokumentation i form at de seneste endelige årsopgørelser fra SKAT for alle beboere i ejendomsejers husstand.

Imødekommer Esbjerg Kommune ansøgningen, vil ejendomsejeren få en fristforlængelse på mindst 3 år til at efterkomme påbuddet, samt eventuelle tilslutningsbidrag vil forfalde når den fysiske tilslutning sker.

Efter imødekommelsen kan ejendomsejeren kontakte DIN Forsyning Spildevand A/S for et tilbud om afdragsordning, der kan dække udgifterne til etablering af det nødvendige spildevandsanlæg på ejendommen for opfyldelse af påbuddet samt et eventuelt tilslutningsbidrag.

 

 
 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

Se ansatte i Natur og Vandmiljø

 

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune