Har du brug for økonomisk hjælp?

HVAD VIL DU?

Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Kommunens Kontaktcenter på telefon 7616 1616. 
Du kan også få hjælp i Borgerservice, husk at tage dit NemID med.

Enkeltydelser - Hjælp i særlige tilfælde

Hvis du står i en vanskelig økonomisk situation kan du søge kommunen om hjælp til enkeltydelser. Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist (tilkendt før 1. januar 2003), se i stedet under personligt tillæg, helbredstillæg og varmetillæg.

En enkeltydelse giver mulighed for enkeltstående økonomisk hjælp med henblik på, at du fremadrettet får mulighed for at klare dig selv.

Enkeltydelse er f.eks. støtte til:

 • Medicin og sygebehandling
 • Tandbehandling
 • Briller
 • Flytning
 • Boligindskud og -depositum
 • Samværsudgifter

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du har mulighed for at booke et telefonmøde her, hvis du har flere spørgsmål

Er du i en vanskelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter (hjælp i særlige tilfælde). Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist under gammel ordning skal du i stedet se under afsnittene personligt tillæg, helbredstillæg eller varmetillæg.

Når vi skal vurdere om du er i en vanskelig økonomisk situation foretager vi en konkret vurdering, hvor vi blandt andet lægger vægt på:

·         Dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue

·         Din familiesituation

·         Din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften

·         Typen af ekstraudgift

·         Om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning.

Hvis du er gift, indgår din ægtefælles forhold også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du modtager ydelser svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr. Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge os om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.


Du kan f.eks. søge om hjælp til:

·         Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold

·         Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance

·         Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet

·         Alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau efter lov om aktiv socialpolitik

·         Flytteudgifter

Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig.


Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger os om hjælp.


For at vi kan behandle din ansøgning er det vigtigt:

 

 • At du har udfyldt alle punkter på ansøgningsskemaet.

 

 • At du vedlægger dokumentation/opgørelse for dine og evt. ægtefælles indtægter og udgifter:

 

 • Indtægter for de seneste 3 måneder, f.eks. lønsedler, SU og boligsikring.

 

 • Udgifter, f.eks.PBS-betalingsoversigt fra banken eller kvitteringer, hvor navn og adresse tydeligt fremgår vedr. husleje, el, varme, vand, licens, telefonabonnement, børnepasning, fagforening m.v.

 

 • At du vedlægger dokumentation for det du søger om, f.eks. overslag fra optiker, overslag fra flyttefirma. Hvis du søger om hjælp til tandbehandling skal du vedhæfte behandlingsoverslag, røntgenbilleder og journal fra tandlægen.

 

 • At du vedlægger bankkontoudtog på alle bankkonti for din og evt. ægtefælle for de seneste 3 måneder, f.eks. budget, lønkonto, pensionsopsparing, børneopsparing og privat opsparing.

 

At du vedlægger dokumentation for evt. yderligere formue i form af hus, bil, aktier, obligationer eller andet.


Vi kan træffe afgørelse om, at du skal betale beløbet tilbage, hvis f.eks:

 • Du uberettiget har modtaget ydelser.
 • Vi vurderer, at du i løbet i løbet af kortere tid kan betale beløbet tilbage.
 • Vi vurderer, at du har handlet økonomisk uforsvarligt
 • Vi vurderer, at der er tale om dobbeltforsørgelse

Du vil senest ved udbetaling af hjælpen blive oplyst om, at beløbet skal betales tilbage og hvorfor. Dette gælder dog ikke, hvis vi efterfølgende får kendskab til, at du uberettiget har modtaget ydelsen.


Du kan få tilskud til alle former for tandpleje, både forebyggende og behandlende, hvis:

 • Du modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.
 • Du modtager supplement til brøkpension (førtidspension efter nye regler). Dog kun, hvis supplementet inkl. førtidspension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau.
 • Du modtager revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse. Dog kun, hvis du modtager en ydelse, som svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau og opfylder de økonomiske betingelser for at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Du kan få så meget i tilskud:

 • Hvis du er mellem 18 år og 24 år, kan du få dækket 100 % af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
 • Hvis du er mellem 25 år og 29 år og modtager integrationsydelse (ikke dansktillæg ) eller uddannelseshjælp (ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg), kan du få dækket 100 % af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.
 • Hvis du er 25 år eller derover og modtager integrationsydelse (med dansktillæg), uddannelseshjælp (med aktivitetstillæg eller barselstillæg) eller andre ydelser efter lov om aktiv socialpolitik svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få dækket 65 % af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.

Hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb (før tilskud fra Sygeforsikring Danmark og Sundhedsloven) overstiger 10.000 kr. skal vi godkende behandlingen inden du går i gang. Vi skal vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Når vi har godkendt en behandlingsforløb, som er dyrere end 10.000 kr., gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe du opfylder ovenstående betingelser for tilskud. Godkendelsen gælder dog i 2 måneder, fra du har fået din godkendelse uanset om du ikke længere opfylder betingelserne for tilskud. 

Kan du søge om hjælp til egenbetalingen?

Du kan søge om hjælp til dækning af din egenbetaling. Du skal søge inden behandlingen udføres.

Vi skal vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften.


Hvis du ikke er enig i vores afgørelse, skal du klage til Ankestyrelsen inden fire uger. Klagen skal sendes til os. Vi genvurderer afgørelsen inden 4 uger, fra vi har modtaget din klage.

Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til om afgørelsen er korrekt.
Andre muligheder for hjælp i særlige tilfælde:

Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om personligt tillæg, hvis du er særligt vanskeligt stillet økonomisk.

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du kan læse mere om, hvordan du søger personligt tillæg og hvad der kan søges personligt tillæg til på borger.dk


Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om helbredstillæg til helbredsudgifter.

Du kan søge om helbredstillæg til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykolog og kiropraktor, hvis du kan få tilskud til behandlingen efter sundhedsloven (sygesikringen).

Du kan søge om udvidet helbredstillæg til tandproteser, briller og fodbehandling, som du ikke kan få tilskud til efter sundhedsloven (sygesikringen).

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften.

Du kan læse mere om betingelser og hvordan du søger helbredstillæg og udvidet helbredstillæg på borger.dk


Hvis du er folkepensionist eller modtager førtidspension under gammel ordning (tilkendt før 2003) har du mulighed for at søge om tilskud til dine varmeudgifter, det vil sige udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel.

Du kan læse mere om betingelser og hvordan du søger varmetillæg på borger.dk

Det er Udbetaling Danmark der behandler ansøgninger om varmetillæg.


Har du varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse:

 • Hvis konsekvenser for dig er af indgribende karakter i din daglige tilværelse
 • Som medfører, at der ofte må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i lov om social service.
Du kan læse mere om betingelser for dækning af merudgifter og hvordan du søger her.


Du kan søge økonomisk hjælp til betaling af dine boligudgifter, hvis du er varetægtsfængslet eller afsoner en dom.

Du kan søge om hjælp i selvbetjeningsløsningen i Hvad vil du-boksen øverst på denne side.

Vær opmærksom på, at du skal have NemID for at kunne søge digitalt.


Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os ved at ringe til vores Kontaktcenter på tlf. nr. 7616 16 16 eller i Borgerservice.

Sådan gør du med Borgerapp...

 

Hent Borgerapp, så har du vejledningen til din digitale ansøgning lige ved hånden.

Du skal skrive dit navn, kommune og email for at du får de vejledninger som er gældende for Esbjerg, og så du kan få sendt dem til din mobil/ email.
 

Hentes i Appstore eller Google Play

© 2012 i Esbjerg Kommune