Bookmark and Share
ARKIV

Nedrivning af ejendom optaget i lokalplan nr. 04.80.07 som høj bevaringsværdig (save værdi 3) – beliggende Sviegade 2, St. Darum, 6740 Bramming med matr. nr. 65B, St. Darum By, Darum.

13-03-2019

Nedrivning af ejendom optaget i lokalplan nr. 04.80.07 som høj bevaringsværdig (save værdi 3) – beliggende Sviegade 2, St. Darum, 6740 Bramming
med matr. nr. 65B, St. Darum By, Darum.

Esbjerg Kommune har modtaget ansøgning om nedrivning af hovedbygningen (tidligere St. Darum Kro) på matriklen beliggende Sviegade 2, St. Darum,
6740 Bramming.

Hovedbygningen (tidligere St. Darum Kro) er i lokalplan nr. 04.80.07 optaget som høj bevaringsværdig med save værdi 3, og må ikke nedrives uden Byrådets
tilladelse. 

Resterende bygninger på matriklen tilknyttet hovedbygningen er af kommunen allerede nedrevet, hvor de ikke har været registreret som bevaringsværdige.

Ansøgningen bekendtgøres hermed jf. Lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, §18 i ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger & bymiljøer”

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen kan fremsendes til Esbjerg Kommune, Byggeri, Torvegade 74, 6700 Esbjerg eller på mail plan@esbjergkommune.dk
med cc til mifjo@esbjergkommune.dk med en frist på 4 uger fra 13. marts 2019 - sidste frist for modtagelse er således den 10. april 2019.

Esbjerg Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om nedrivning.

Ansøgningen og de dertil knyttede sagsakter kan ses ved henvendelse til Byggeservice, Rådhuset, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.