VVM-anmeldelse

HVAD VIL DU?

Læs om anmeldelser til Esbjerg Kommune

VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for et projekt eller anlæg, hvis det:
- enten er omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15/12 2010 bilag 1.
- er omfattet af bekendtgørelses bilag 2, og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. En vurdering af bilag 2-projekters miljøpåvirkning - screening - skal ske ud fra kriterierne i bekendtgørelsens bilag 3.

Den skematiske fremstilling i VVM anmeldelsen giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse VVM-pligt.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune