Takst- og prisoversigt 2018

A
Adresseoplysninger
Affald
Aflastning
Aldersintegrerede institutioner 0-2 årige, heldags
Aldersintegrerede institutioner 3-5 årige, heldags

B
Begravelseshjælp
Biblioteksgebyrer
Bopælsattest
Byggesagsbehandling
Byparken - udlån af scenen

D
Dagtilbud
Dagpleje
Dagrenovation

F
Fritids - og ungdomsklubber
Foto til legitimationskort 
Førskolebørn

G
Genbrugspladser

H
Handicappede

K
Kanoer - udlån
Kirkegårde - gravkastning mv.
Knallertundervisning
Kulturskole
Kørekort

L
Legitimationskort
Lægeskift

M
Madservice og madudbringning

N
Navneændring

P
Pas
Plejebolig

R
Renovation (dagrenovation)

S
SFO 
Skadedyrsbekæmpelse
Sundhedskort (Sygesikringsbevis)

T
Tandplejen

U
Ungdomsklub
Ungdomsskole

V
Vielse

Æ
Ældreområdet - takster

 

Priser, takster og gebyrer 2018

 

Tabel 1. Beskrivelse af tabel
Takst- og prisoversigt 2018 Takst/pris for 2018

Økonomiudvalget

 
Administration -  byggesagsbehandling  
Kategori 1 - Simple konstruktioner  
Byggeri jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.5  
1.1. Garager, carporte, udhuse inklusive tilbygninger. Overdækkede terrasser. Pr. sag 1.038,00
1.2. Naboorientering efter planloven For de første 30 orienteringer, pr. orientering 174,00
For yderligere orienteringer, pr. orientering 87,00
Ændring af bygningsreglementet har medført en helt ny måde, som byggesagsgebyret skal opgøres på, hvorfor taksterne ikke er sammenlignelige med foregående års takster.  
Kategori 2 - Enfamiliehuse
Byggeri jf. BR10, kap. 1.3.1 og 1.3.2.
Der opkræves for medgået tid pr. time
808,00
Kategori 3 - Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksibilitet
Byggeri jf. BR 10, kap. 1.3.2.
Der opkræves for medgået tid pr. time
808,00
Kategori 4 - Andre faste konstruktioner m.v.
Byggeri jf. BR10, kap, 1.3.3 og 1.5
Gebyret betales pr. sag
808,00
Kategori 5 - Øvrigt erhvervs-, institutions- og etagebyggeri
Byggeri jf. BR10, kap 1.3.3
Gebyret betales pr. sag
808,00
5.10. Naboorientering efter Planloven Se pkt. 1.2
Timeprisen for byggesagsbehandling reguleres årligt, ud fra de faktiske omkostninger. Gebyrene fremgår af Esbjerg Kommunes hjemmeside.  
Adresseoplysninger, pr. stk. 75,00
Bopælsattest 75,00
Bøder jf. CPR-loven minimum 1.000,00
Legitimationskort 150,00
Nyt sundhedskort/lægeskift 200,00
Vielse af personer med fast bopæl i udlandet 870,00
Rykker på krav med udpantningsret 300,00
Rykker på krav uden udpantningsret 100,00
Priseksempler vedrørende køreprøver og kørekort:  
Kørekort (teoretisk og praktisk prøve) 600,00
Kontrollerende køreprøve (teoretisk og praktisk prøve) 890,00
Almindelig bil med stort påhængskøretøj 280,00
Udvidelse til stor motorcykel 280,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00
Udstedelse af duplikat (kopi) kørekort 280,00
Fornyelse af kørekort til erhverv 280,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere (gebyrstigning skyldes ændret lovgivning) 130,00
Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) 0,00
Fornyelse af tidsbegrænsede kørekort (sygdom) erhverv 120,00
Fornyelse af stort kørekort for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år 170,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00
Internationalt kørekort 25,00
Midlertidigt erstatningskørekort (til kørsel i udlandet) 170,00
Pas 0 -11 år, excl. fingeraftryk 27,00 kr. 115,00
Pas 12 - 17 år, inkl. fingeraftryk 27,00 kr. 142,00
Pas 18 - 64 år, inkl. fingeraftryk 27,00 kr. 627,00
Pas fra 65 år-, inkl. fingeraftryk 27,00 kr. 377,00
Betaling for Foto i forbindelse med legitimationskort: pas, kørekort, førerkort.
Legitimation for unge koster dog 25,00 kr.
125,00
Begravelseshjælp 0 - 17 år * 9.000,00
Begravelseshjælp fra 18 år-* 10.750,00
Navneændring 480,00
*Takster for 2018  
Erhverv og turisme  
Takst for annoncering på Esbjerg Kommunes Bypyloner, pr. uge  
5 bypyloner i Esbjerg 2.000,00
2 bypyloner i Ribe 1.000,00
7 bypyloner i Ribe og Esbjerg 2.500,00

Plan- & Miljøudvalget

 
Miljø  
Skadedyrsbekæmpelse, promille af ejendomsværdien. Øget indsats. 0,0578

Teknik & Byggeudvalget

 
Affaldsbehandling  
Renovationspriser pr. år, består af fællesbidrag + dagrenovationsbidrag:  
110/120/140 liter beholdere ugetømning 1.825,00
190/240 liter beholdere ugetømning 2.150,00
Fællesbidrag:  
Parcel-, kæde-, række- og stuehuse 900,00
2- og flerfamiliehuse uden containergård 900,00
Sommerhuse 900,00
Boliger uden eget køkken og kollegieboliger 450,00
2- og flerfamiliehuse og kæde- og rækkehuse med containergård 900,00
Fritidshuse og kolonihaver 175,00
Erhverv, kommunale institutioner/erhverv 249,00
Dagrenovationsbidrag:  
110/120/140 liter beholder/sæk ugetømning 925,00
110/120/140 liter beholder/sæk 14 dages tømning 462,50
190/240 liter beholder ugetømning 1.250,00
190/240 liter beholder 14 dages tømning 625,00
400 liter beholder ugetømning 1.700,00
400 liter beholder 14 dages tømning 850,00
600/660 liter beholder ugetømning 2.100,00
600/660 liter beholder 14 dages tømning 1.050,00
2000 liter container ugetømning 14.000,00
4000 liter container ugetømning 18.000,00
6000 liter container ugetømning 26.000,00
8000 liter container ugetømning 32.000,00
3000 liter nedgravet ugetømning 13.000,00
3000 liter nedgravet 14-dages tømning 6.500,00
5000 liter nedgravet ugetømning 17.000,00
5000 liter nedgravet 14-dages tømning 8.500,00
Renovation, engangspriser:  
Mærkat til afhentning af ekstra dagrenovation 30,00
Ændring af størrelse/type/antal opsamlingsmateriel 208,00
Ændring af tømningshyppighed 63,00
Rengøring af opsamlingsmateriel 208,00
Havespand, ekstra papir- og genbrugsspand, engangsbeløb ved levering 350,00
Leje af skaktspand, 2-hjulede 41,00
Leje af skaktspand, 4 hjulede 179,00
Ekstra tømning 200,00
Efterfølgende ekstra tømning 100,00
Ekstra tømning, vippecontainer (2-4 m3) 500,00
Ekstra tømning, vippecontainer (6-12 m3) 700,00
Ekstra tømning nedgravede 3 m3 600,00
Ekstra tømning, nedgravede 5 m3 700,00
Affaldsbehandling (priser ekskl. moms)  
Erhvervs adgang til genbrugspladser:  
Adgang til genbrugspladserne, pris pr. gang 175,00
Aflevering af farligt affald på genbrugspladserne pr. kg 7,50
Fejlgebyr ved manglende tilmelding 348,00
Esbjerg Affaldshåndtering:  
Forbrændingsegnet kr. pr. ton:  
Småt brændbart, afleveret på Energnist eller Esbjerg Affaldshåndtering 366,00
Stort brændbart, afleveret til neddeling på Esbjerg Affaldshåndtering 756,00
Affald til genanvendelse, priser pr. ton:  
Have-/parkaffald 175,00
Imprægneret træ 425,00
Pvc 1.600,00
Folie 600,00
Træ til oparbejdning 175,00
Vindusrammer 550,00
Gældende for alle affaldstyper:  
Tillæg for fejlsorterede eller sammenblandede læs, pris pr. ton 468,00
Tillæg for særhåndtering af affald pr. ton 312,00
Ved særydelse/aflæsningshjælp opkræves tillæg pr. læs/enhed 312,00
Farligt affald  
Deklarationsgebyr pr. deklaration 115,00
Håndteringstillæg pr. kg 1,80
Transportgebyr til behandlere pr. kg 0,25
Fast mindstegebyr pr. aktivitet:  
Håndteringstillæg pr. deklaration 345,00
Særlige ydelser Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering. Pr. påbegyndt time 600,00
Til ovennævnte priser vedr. farligt affald tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald  
Øvrigt:  
Emballage leveret af Esbjerg Affaldshåndtering betales listepris  
Olie- og benzinudskillere:  
Kontrol, skimning og bundtømning af olie- og benzinudskillere, sandfang og magasinbrønde, der er omfattet af Esbjerg Kommunes tømningsordning pr. enhed 350,00
Deklarationsgebyr pr. deklaration 115,00
Destruktionspris for det opsugede materiale pr. kg. 1,00
Forbrugt tid, ex i forbindelse med ekstraordinære tømninger pr. time 750,00
Deponi Syd (ex. moms):  
Udover ovenstående takster, som fastsættes af byrådet, har Deponi Syd I/S fastsat følgende takster for 2018.
Deponi kr. pr. ton (Deponi Syd I/S):
 
Affald til deponi 815,00
Specialaffald, asbest, eternit 915,00
Slam, tørstof > 30% 915,00
Slam, tørstof < 30%. 1.115,00
PCB-holdigt affald (< 50 mg/kg) 915,00
Veje og grønne områder  
Kirkegårde  
Erhvervelse af kistegravsted 3.930,00
Erhvervelse af urnegravsted 1.564,00
Gravkastning kiste 4.148,00
Gravkastning urne 681,00
Kremering 3.047,00
Brug af kapeller pr. gang 897,00
Græsslåning pr. år på græsgrave (obligatorisk ydelse) inkl. moms:  
Græsgrav uden sten 181,00
Græsgrav med liggesten 453,00

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

 
Handicappede:  
Botilbud efter Servicelovens § 108:  
Udviklingscenter Ribe - Ribelund:  
Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.334,31
Rengøringsartikler pr. måned 128,93
Transportudgifter pr. måned 127,69
Rengøringshjælp pr. time 1) 155,15
Kostpris pr. dag (gennemsnit for 16 afdelinger) 2) 66,00
Udviklingscenter Esbjerg - Vestkysthusene:  
Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.334,31
Rengøringsartikler pr. måned 128,93
Transportudgifter pr. måned 183,65
Rengøringshjælp pr. time 1) 155,15
Kostpris pr. dag - Kornvangen 2) 70,00
Kostpris pr. dag - Åmoseparken 3 2) 70,00
Kostpris pr. dag - Gammelby Strandvej 2) 70,00
Social Rehabiliteringscenter - Birkevangen:  
Madtilberedningspris pr. måned 1) 1.334,31
Rengøringsartikler pr. måned 128,93
Transportudgifter pr. måned 123,01
Rengøringshjælp pr. time 1) 155,15
Kostpris pr. dag, gennemsnit for 5 afdelinger 2) 56,00
Botilbud efter servicelovens § 109 / § 110  
Forsorgshjemmet - § 110: 3)  
Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 87,00
Kost, fuld kost pr. døgn 84,92
Kost, morgenmåltid 15,82
Kost, frokost eller middag 34,55
Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 699,23
Pensionatet Skjoldbo: 3)  
Logi inkl. forsyning og vask af  linned, pr. døgn 87,00
Arbejdsdusør, pr. uge (udbetaling) 699,23
Refugium: 3)  
Logi inkl. forsyning og vask af linned 87,00
Kost, morgenmad 15,82
Kost, middag 34,55
Vask/tøring pr. gang 22,68
Franskbrød 5,27
1/4 mælk 3,16
1 stk. brød 6,32
Havregryn m/mælk 10,55
Esbjerg Krise- og Aktivitetscenter: 3)  
Logi inkl. forsyning og vask af linned, pr. døgn 84,00
Fuld kost pr. døgn 84,92
Kost, morgenmad 15,82
Kost, frokost eller middag 34,55
Der skal ikke betales for børn  
Note 1): Opkræves hos beboere, som er visiteret til ydelsen.  
Note 2): Acontopris. Betaling for kost skal dække de faktiske udgifter og betalingen efterreguleres for hver beboer ved årets udgang.  
Note 3): Alle satser reguleres efter satsreguleringsprocenten for 2018 i okt. 2017.  

Børn- og Familieudvalget

Skole

 
Tandplejen:
Taksterne er fastsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
 
Omsorgstandplejepatienter, pr. 1. januar 2017, årligt 520,00
Egenbetaling specialtandplejen, pr. 1. januar 2017, årligt, ydelsesafhængigt, max. 1.935,00
Ministeriets 2018-takster for Tandplejen  
Dagtilbud:  
Dagpleje og daginstitutioner efter dagtilbudslovens § 19, stk. 2 og 3 samt § 21, stk 2  
Forældres egenbetaling pr. måned (før friplads- og søskendetilskud) udgør:  
Dagpleje - heldags 2.514,00
Børnehaver - heldags 1.592,00
Aldersintegrerede institutioner 0-2 årige, heldags 2.834,00
Aldersintegrerede institutioner 3-5 årige, heldags 1.592,00
I daginstitutionen Askelunden 3, Esbjerg er der tilbud om udvidet åbningstid fra kl. 06.15 - 18.15:  
0 - 2  årige - 60 timer ugl. 2.979,00
3 - 5 årige - 60 timer ugl. 1.673,00
Frokostordning for 0-2 årige i aldersintegrerede daginstitutioner 505,00
Frokostordning for 3-5 årige i børnehaver og aldersintegrerede daginstitutioner 505,00

Kultur- og Fritidsudvalget

 
Kultur og fritid  

Medlemsbetaling, skolefritidsordninger og klubber pr. 1.1.2017

 
Førskolebørn 11 måneder (juli særskilt ugebetaling):  
Morgen + skoletid 06.00 - 14.00 1.126,00
Skoletid 08.00 - 14.00 845,00
Skoletid og eftermiddag 08.00 - 17.00 1.267,00
Fuld tid 06.00 - 17.00 1.549,00
Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30, pr. påbegyndt uge 524,00
SFO Børnehaveklasse - 3. klasse, 11 måneder (juli særskilt ugebetaling):  
Morgenmodul kl. 06.00 - 08.00 (til kl. 14.00 på skolefridage) 918,00
Eftermiddagsmodul kl. 14.00 - 17.00 (fra kl. 08.00 på skolefridage) 1.240,00
Heldagsplads kl. 06.00 - 17.00 1.883,00
Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30, pr. påbegyndt uge 524,00
Lukkedage i SFO: 24.12. - 1.1. og dagen efter Kristi Himmelfartsdag  
Fritidsklub 4. - 6. klasse, pr. måned
Åbent kl. 14.00 - 17.00 på 200 skoledage og kl. 10.00- 16.00 på 38 skolefridage + 1 aften om ugen i 50 uger
775,00
Ungdomsklub 7. klasse - 17 år, pr. måned.
Åbent kl. 18.00 - 21.00 3 aftner om ugen i 35 uger (15/9 - 15/5) og 1 aften om ugen i 15 uger (16/5 - 14/9)
105,00
Lukkedage i fritids- og ungdomsklubber:
24.12. - 1.1., dagen efter Kristi Himmelfartsdag, grundlovsdag og uge 29 - 30
 
Klub Grådybet 775,00
Ungdomsskole:  
Knallertundervisning.
Udstedelse af kørekort til lille knallert til personer under 18 år. Priserne følger af betalingsbestemmelserne i Færdselsloven og kørekortbekendtgørelsen og offentlige på Færdselsstyrelsens hjemmeside
480,00
Førstehjælpskurser i forbindelse med knallertundervisning 500,00
Udlån af kanoer:  
Ved lån af max. 6 kanoer inkl. udstyr (1 trailer):  
1 dag 710,00
2. dag og derpå følgende dage - pris pr. dag pr. kano 60,00
Ved lån af max. 12 kanoer inkl. udstyr (2 trailere):  
1 dag 1.420,00
2. dag og derpå følgende dage - pris pr. dag pr. kano 60,00
BIBLIOTEK:  
Takster for betaling ved for sen aflevering af bøger og andre materialer  
Voksne:  
1 -7 dage 20,00
8 - 14 dage 60,00
15 - 21 dage 90,00
22 - 30 dage 120,00
Mere end 30 dage 175,00
Børn:  
1 - 7 dage 10,00
8 - 14 dage 20,00
15 - 21 dage 40,00
22 - 30 dage 50,00
Mere end 30 dage 100,00
Erstatninger for tabt materiale:  
Erstatninger opkræves efter anskaffelsesprisen variabel
Der tillægges klargøringsbeløb pr. tabt materiale 50,00
Administrationstillæg (dog ikke hvis bruger før lånetidens ophør anmoder om regning):  
Voksne 175,00
Børn 100,00
Kopier og udprint pr. stk.:  
Sort/hvid 1,00
Farve 2,00
Print fra mikrofilm 2,00
Fax pr. side:  
Danmark 5,00
Europa 10,00
Uden for Europa 25,00
KULTURSKOLE  
Takster for Esbjerg Kommunes kulturskoletilbud for skoleåret 2017/2018 blev vedtaget ultimo 2016 og fremgår af www.kulturskolen.dk  Takster for skoleåret 2018/2019 vedtages ultimo 2017 og vil ligeledes fremgå af hjemmesiden.  
ARKIV  
Gebyr for genudstedelse af eksamensbeviser 320,00
TILSKUD, FOLKEOPLYSNING, BYGNINGER M.M.  
Byparken  
Udlån af scenen i Byparken inkl. adgang til strøm 150,00
Udlån af scenen inkl. adgang til strøm og opholdsvogn 500,00
Teatersal: Fremleje af teatersal 5.100,00

Sundhed- & Omsorgsudvalget

 
Omsorg og pleje:  
Takster i forbindelse med ophold i plejebolig / midlertidigt ophold  
Rengøring/rengøringsmidler pr. måned 167,50
Vask af personligt tøj pr. måned 151,50
Vask af eget linned pr. måned 151,50
Vask og leje af linned pr. måned 215,00
Pris for fuld forplejning  pr. måned, når man bor i plejebolig 3.619,50
Pris for fuld forplejning i midlertidig ophold, pr. døgn 118,50
Madservice, inkl. udbringning  
Hovedret 53,00
Biret 15,00
Madpakke med 2/2 stykker brød 23,00
Madpakke med 3/2 stykker brød 34,00
Andre takster:  
Transport til dagcenter 41,00
Der er prisloft for ældres egenbetaling for madservice i plejebolig og plejehjem. De fremskrevne og foreløbige beløb reguleres i forhold til prisloftet og satsreguleringsprocenten, som først kendes til september/oktober.  

 

 

 

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune