Esbjerg Kommune - "Tal og fakta"

Nedenfor er samlet en række statistiske oplysninger om Esbjerg Kommune om alt fra befolkningstal og arbejdspladser til satser for daginstitutioner og renovation.

 

Politiske forhold
Areal og befolkningsforhold 
Arbejdsmarked og erhverv 
Personaleforhold  
Finansielle forhold
Kollektiv trafik
Boligforhold og arealanvendelse
Forsyningsområdet 
Sociale forhold 
Undervisning og uddannelse 
Kulturelle forhold

 

Politiske forhold

Se mere her: http://www.esbjergkommune.dk/politik/byråd/byrådsmedlemmer.aspx

 

Areal og befolkningsforhold

 
Areal pr. 1.1.2017 795,00 km2
I procent af hele landet 1,9
Befolkningstæthed pr. km2 146
Hele landet 134

 

 Indbyggertal 2016 2017
Indbyggertal pr. 1.1. 115.748 115.905
I procent af hele landet 2,0 2,0

 

Pensionister pr. 1.1. 2016 2017
Førtidspensionister 5.491 5.203
Folkepensionister 21.774 22.268

 

Befolkningens aldersfordeling pr. 1.1.2017  
  Esbjerg Hele landet
  Mænd Kvinder I alt % %
0 - 5 år 3.765 3.591 7.356  6,4 6,3
6 - 17 år 8.148 7.865 16.013 13,9 14,1
18 - 24 år 5.659 5.263 10.922 9,4 9,3
25 - 64 år 30.004 28.791 58.795 50,7 51,3
65 - 79 år 8.520 9.125 17.645 15,3 14,7
80+ år 2.017 2.957 4.974 4,3 4,3
I alt 58.113 57.792 115.905 100 100

 

Personer med udenlandsk herkomst pr. 1.1.2017
  Indvandrere Efterkommere I alt
EU lande 3.356 438 3.794
Europa i øvrigt 2.018 820 2.838
Afrika 654 304 958
Nordamerika 121 16 137
Syd- og Mellemamerika 210 15 225
Asien 3.107 1.022 4.129
Oceanien 31 1 32
Statsløse 17 3 20
Uoplyst 0 0 0
I alt 9.514 2.619 12.133
Procent af befolkningen 8,2 2,6 10,5

 

Arbejdsmarked og erhverv

 
Arbejdspladser fordelt på erhverv 2013 2014 2015
Landbrug, skovbrug og fiskeri 1.607 1.553 1.631
Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 8.829 9.385 9.650
Bygge og anlæg 3.742 4.058 4.446
Handel og transport mv. 14.562 14.992 15.087
Information og kommunikation 836 815 839
Finansiering og forsikring 826 804 841
Ejendomshandel og udlejning 705 736 733
Erhvervsservice 6.784 7.039 6.639
Offentlig administration, undervisning og sundhed 18.273 18.091 17.895
Kultur, fritid og anden service 2.516 2.569 2.550
Uoplyst aktivitet 108 94 78
I alt 58.788 60.136 60.389

 

Fuldtidsledige 2014 2015 2016
Dagpengemodtagere 1.706 1.636 1.504
Kontanthjælpsmodtagere 730 743 570
I alt 2.436 2.379 2.074
Fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken pr. 1.1. 4,8 4,4 3,8

 
Ultimo november 2015  Indpendling Udpendling
Ind- og udpendling 2015 Antal % Antal %
Varde 4.925 8,2 2.804 5,0
Vejen 1.943 3,3 1.588 2,9
Tønder 745 1,2 602 1,1
Haderslev 529 0,9 345 0,6
Fanø 503 0,8 197 0,4
Nabokommuner i alt 8.645 14,3 5.536 10,0
Øvrige Jylland 49.768 82,4 48.384 87,6
Fyn 989 1,7 287 0,5
Sjælland 963 1,6 710 1,3
Bornholm 24 0,0 4 0,0
Udland - - 328 0,6
I alt 60.389 100 55.249 100

 

Personaleforhold

 

Lønudgifter Budget 2017
Samlede lønudgifter 3,76 mia. kr.
Personaleforbrug 2014 2015 2016
I fuldtidsstillinger 9.070 9.003 8.703
Sygefravær (kalenderdage)      
Gennemsnit pr. medarbejder 13,6 14,6 13,8

 

Finansielle forhold

 

Ejendomsbeskatning Budget 2017 (0/00)
Grundskyld:  
Grundværdi 25,290
Grundværdi, landbrugs- og skovejendomme 7,200
Dækningsafgift:  
Grundværdi, offentlig ejendomm 12,650
Forskelsværdi, offentlige ejendomme 8,750
Forskelsværdi, forretningsejendomme 0,000
  Budget 2017 (mio. kr.)
Grundværdi (beregnet grundlag) 15.061,3
Grundskyld 340,1
Dækningsafgift (offentlige ejendommes grundværdi og forskelsværdi 8,6

 

Indkomstbeskatning Budget 2017
Udskrivningsgrundlag (beregnet) 18.696.203.000 kr.
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (beregnet) 160.365 kr.
Kommunale indkomstskatter 4.786.228.000 kr.
Andel i selskabsskat 93.755.821 kr.
Skatteudskrivninger Kommunen 25,6 %
  Kirken 0,81 %

 

Fordelingen af de kommunale indtægter    
Pr. 100 kr. Budget 2016 Budget 2017
Skatter 52,43 kr. 55,68 kr.
Lån 0,40 kr. 1,06 kr.
Generelle tilskud 20,84 kr. 21,67 kr.
Renteindtægt mv. 0,20 kr. 0,32 kr.
Statsrefusioner mv. 6,79 kr. 5,71 kr.
Øvrige indtægter 18,56 kr. 14,33 kr.
Forbrug af kassen 0,78 kr. 1,24 kr.
I alt 100,00 kr. 100,00 kr.

 

Fordelingen af de kommunale udgifter    
Pr. 100 kr. Budget 2016 Budget 2017
Administration mv. 9,59 kr. 10,12 kr.
Anlæg 3,15 kr. 4,17 kr.
Renter, afdrag, finansforskydninger mv. 1,54 kr. 2,04 kr.
Teknik, skattefinansieret 4,99 kr. 4,51 kr.
Teknik, forbrugerfinansieret 1,40 kr. 1,29 kr.
 Sociale ydelser 25,41 kr. 24,73 kr.
 Handicappede 10,85 kr. 7,48 kr.
 Skoler 9,30 kr. 9,84 kr.
 Dagpasning 5,80 kr. 6,39 kr.
 Familie 6,32 kr. 6,40 kr.
 Kultur & Fritid 4,21 kr. 4,55 kr.
Sundhed & Omsorg 17,01 kr. 18,05 kr.
I alt 100,00 kr. 100,00 kr.

 

Kommunens forventede lån pr. 1.1.2017
Restgæld 1.486.039.717 kr.
Restgæld pr. indbygger 12.746 kr.
Skattefinansieret restgæld 888.059.951 kr.
Skattefinansieret restgæld pr. indbygger 7.617 kr.

 

Kollektiv trafik

Efter indførelse af Rejsekortet henvises der til www.sydtrafik.dk for takster mv.

 
Esbjerg Lufthavn 2015 2016
Antal start og landinger 14.807 14.541
Antal passagerer 124.757 103.994
Passagerer fordelt på følgende måde: 
Offshore 92.341 79.929
Rutetrafik 26.876 20.055
Chartertrafik 5.540 4.010

 

Boligforhold og arealanvendelse

 
Beboede boliger og husstandsstørrelse pr. 1.1.2017
Boligtype   Husstandsstørrelse
Parcel- og stuehuse 27.251   1 person 21.705
Række, kæde- og dobbelthuse 8.009   2 personer 19.110
Etageboliger 19.380   3 personer 6.033
Kollegieboliger 510   4 personer 5.775
Dagínstitutioner 13   5 personer 2.128
Fritidshuse 78   6 personer 421
Andet 96   7 personer og derover 165
I alt 55.337   I alt 55.337

 

Grunde til salg pr. 1.1 2017
Kommunale parcelhusgrunde 114
Private parcelhusgrunde 23
Tæt lave kommunale boliger 8
Tæt lave private boliger 25

 

Arealer til erhvervsbyggeri pr. 1.1. (ha) 2016 2017
Udlagte arealer i kommuneplanen* 310,6 304,8
Heraf til salg 161,4 155,6

*i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplanen 2018-2030 forventes udlagt yderligere erhvervsarealer. 

 

Øvrige arealer pr. 1.1. (ha) 2016 2017
Heder, klitter, skove og plantager (tilhørende kommunen) 2.050 2.050
Parker, grønne områder mv. 1.102 1.102
Landareal på Esbjerg Havn 435 450

 

Gader, veje mv. pr. 1.1 (km) 2016 2017
Gader og veje (kommunale) 1.477 1.477
Statsveje under kommunal administration 3,3 3,3
Kajlængde på Esbjerg Havn 12,0 12,0

 

Forsyningsområdet

 
Priser pr. 1.1.2017
Renovationsgebyr inkl. Genbrugsordning for
husholdninger
Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms
110 – 140 liter sæk/beholder (ugetømning) 1.480,00 1.850,00
240 liter beholder (ugetømning) 1.760,00 2.200,00
     
Pris pr. ton (behandlingspris og statsafgift) Kr. pr. ton ekskl. moms Kr. pr. ton inkl. moms
Affald til forbrænding 288,00 360,00
Restaffald til deponi 787,00 983,75

 

 Sociale forhold

 

Antal pladser i pasningstyper 0 - 5 år 2016 Gns. antal tilbud i 2016
Kommunale dagplejere 981 0 - 2 årige 2.526
Daginstitutioner 4.401 3 - 5 årige 3.554
Puljeordning 57 6 årige i førskoleordning (4 mdr.) 1.168
Privatinstitutioner 354    
Tilskud til privat pasning 230    
Tilskud til egen pasning 57    

 

Antal pladser og institutioner 2016
pr. 1.11.2016
Institutioner Pladser
Skolefritidsordninger 25 3.557
Center-fritidsordninger 2 64
Fritids- og ungdomsklubber 20 1.779

 

Takster for heldagspladser (kr.) gældende fra 1.1. 2017
Der findes andre takster for deltid mv. pr. måned Pr. år
Dagpleje heldags (i 12 mdr.) 2.399 28.788
0 - 2 årige aldersint. (i 12 mdr.) 2.700 32.400
3 - 5 årige aldersint. samt børnehaver (i 12 mdr.) 1.558 18.696
Skolefritidsordning (fra 1.8.2016):    
Morgenmodul (11 mdr.) 885 9.735
Eftermiddagsmodul (11 mdr.) 1.195 13.145
Heldagsplads (11 mdr.) 1.815 19.965
Fælles sommerferiepasning uge 28-29-30, pr. påbegyndt uge 505 kr.

 

Klubber 2016
Sats I, Fritidsklub, dagtilbud, pr. mdr. 747 kr.
Sats II, Ungdomsklub, aftentilbud, pr. mdr. 101 kr.

 

Madservice 2017
Hovedret inkl. udbringning pr. dag 52,00 kr.
Biret pr. dag 15,00 kr.
Madpakke pr. dag 23,00 kr.
Plejecentre:  
Midlertidigt døgnophold 115,00 kr.
Fuld døgnkost, gennemsnit pr. måned 3.498,00 kr.

 

Børne- og ungdomstandpleje samt omsorgstandpleje
Behandlingsklinikker 6 Tandlæger 22
Undersøgelsesklinikker 2 Tandplejere 8
I alt pr. 1.1.2017 8 Klinikassistenter 41
    Elever 3
    Administrativt personale 2
    Chauffør 1
    I alt pr 1.1.2017 77

 

Tandsundhed 2015 2016
Skadede tandflader hos 15 årige, Esbjerg 2,14 1,92
Skadede tandflader hos 15 årige, hele landet 1,52 1,44

 

Undervisning og uddannelse

 
Folkeskolen for skoleåret 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Folkeskoler* 26 8 8
Studie 10/Ungdomsskolen   1 1
Elever 12.232 12.002 11.911
Lærere 1.023 1.022 986
Klassekvotient:      
Børnehaveklasser 21,9 21,9 22,2
1. - 10. klasse 21,1 21,3 21,3
Specialklasser 4,7 4,7 6,1

* Ny struktur pr. 1.8.2015

Private skoler for skoleåret 2015/2016 2016/2017
Private skoler 6 6
Elever 1.482 1.486

 

Ungdomsskolen Antal hold Tilmeldte elever
  2014/2015 2015/2016
Ungdomsskoleundervisning 228 333

 

Studerende på videregående uddannelser i kalenderåret 2016 Nye studerende Studerende i alt
Syddansk Universitet, Esbjerg 413 1.098
Aalborg Universitet, Esbjerg 293 691
University College Syddanmark, Esbjerg 978 3.031
Erhvervsakademi SydVest, Esbjerg 585 1.133
Syddansk Musikkonservatorium 33 110
Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg 79 160
I alt 2.381 6.223

 

Befolkningens højeste fuldførte uddannelse pr. 1.1.2016 (i%) Esbjerg Hele landet
Grundskole 20,5 18,5
Gymnasiale uddannelser 5,4 6,6
Erhvervsuddannelser 23,9 21,3
Korte videregående uddannelser 2,9 2,9
Mellemlange videregående uddannelser 10,8 9,6
Bachelor 0,7 1,6
Lange videregående uddannelser 2,6 5,5
Forskeruddannelser 0,1 0,4
Uoplyst 3,5 4,0
I alt 70,4 70,4

 

Kulturelle forhold

 
Biblioteksvæsen 1)  2015 2016
Biblioteker 2) 6 6
Skolebiblioteker 25 25
Bogbusser 2 1
Ekspeditionssteder, bogbusser 26 16
Bestand:    
Bøger, musik og andet, voksne 286.339 319.964
Bøger, musik og andet, børn 81.907 93.786
Bøger, musik og andet, skolebiblioteker 975.145 975.313
Besøgende og udlån:    
Antal besøgende 568.703 545.000
Antal udlån 626.519 578.000
1) Tallene er ekskl. betjente biblioteker i andre kommuner. 2) Ekskl. betjente ældrecentre.

 

Museer/attraktioner
Antal besøgende  2015 2016
Esbjerg Kunstmuseum 16.528 16.924
Sydvestjyske Museer 1) 131.041 126.349
Fiskeri- og Søfartsmuseet 113.400 115.083
Ribe Kunstmuseum 31.728 35.591
Bramming Egnsmuseum 2) 2.632  
Ribe Vikingecenter (åbent 5½ mdr.) 53.458 60.724
Vadehavscentret 3) 17.600 0
1) Inkl. besøgende i domkirkemuseet "Museet i tårnet"
2) Bramming Egnsmuseum er fusioneret med Sydvestjyske Museer pr. 01.01.16
3) 2015 Er kun for årets første 5 måneder, da centeret lukkede pga. ombygning - lukket hele 2016

 

Kontakt

Fællesforvaltning
Økonomi
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Økonomi
© 2012 i Esbjerg Kommune