Budget 2013-16

Esbjerg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene
2014-16 er nu vedtaget.
10-10-2012

Et enigt byråd står bag budgettet. I budget 2013 fastholdes det nuværende kommunale skatteniveau uændret.
Til gengæld indeholder budgettet en række forslag, der både reducerer og udbygger det kommunale serviceniveau.
På kommunens hjemmeside kan du bl.a. læse om:
• de politiske ændringsforslag
• planlagte investeringer
• takster for forskellige kommunale ydelser
• kommunens tilskud til forskellige formål

 
Kommunale skatter for 2013:
Kommunal indkomstskat    25,4 %
Kirkeskat                          0,81 %
Grundskyld                     25,29 ‰

Esbjerg Kommunes budget 2013 (pdf-fil)


 

Klik på billede for visning i stor format - Budget 2013 - udgifter

 

 

Klik på billede for visning i stor format - Budget 2013 indtægter

 

 

Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter
18-09-2012

Budgetaftalen for Esbjerg Kommune for 2013 er nu i hus. Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i kommunens hårdt trængte økonomi. Kommunens økonomi har allerede i længere tid været præget af, at udgifterne var langt højere end indtægterne. Denne situation blev yderligere forværret af årets økonomiaftale og regeringens udligningsreform i starten af året, som tvang politikere og embedsmænd til at finde yderligere 100 mio. kr. i besparelser.
Budgetaftalen indeholder ikke kun markante driftsbesparelser. Der vil også blive gennemført en række intelligente investeringer, som resulterer i fremtidige besparelser på driften. Ligesom kommunen vil investere i velfærdsteknologi for at opnå et budget i balance. Esbjerg Kommune er ikke akut presset på likviditeten, men der hviler til gengæld et hårdt pres på kommunens husholdningsbudget, fordi udgifterne vedvarende overstiger indtægterne. Det voldsomme pres på kommunens kassebeholdning er bremset gennem besparelser på driften for ca. 590 mio. kr. i årene 2013-2016, og forligspartierne har samtidig valgt at udskyde en række anlægsinvesteringer for ca. 60 mio. kr. Besparelserne svarer til, at kommunen reducerer sine driftsudgifter med ca. 1 procent i 2013 stigende til ca. 4 procent i 2016. Aftalen indeholder samtidig en række nye udviklingsforslag for ca. 100 mio. kr., som styrker Esbjerg Kommune på en række væsentlige områder.

Hård prioritering på børneområdet
På grund af kommunens økonomiske situation har forligspartierne valgt at nedlægge helhedskolen. Det betyder bl.a., at man fjerner de såkaldte overlapstimer, hvor pædagogerne indgår som ekstra støtte i den obligatoriske skoleundervisning. Forligspartierne er enige om at fastholde det vejledende timetal. Der afsættes en ny pulje på i alt 37 mio. kr. til ”tidlig indsats og den gode skolestart”. Pengene skal bruges til at skabe mere inkluderende overgange mellem børnehaver og skoler, således at børn bliver mere skoleparate, og at det enkelte barn og forældrene oplever en mere sammenhængende og glidende overgang fra børnehave til skole. Budgetaftalen indeholder desuden en styrket sagsbehandling indenfor familierådgivningen, idet der opnormeres med 13 medarbejdere.


Investeringer i fremadrettede driftsbesparelser
Partierne bag forliget har haft særlig fokus investeringsmuligheder, der kunne sikre fremtidige besparelser på driften. Der investeres bl.a. i nye loftlifte og ny velfærdsteknologi indenfor omsorgsområdet, ansættelse af jobkonsulenter i jobcentret, fusion og oprettelse af en ny skole i Gjesing, og samling og etablering af en større daginstitution på beredskabsgrunden. Der etableres samtidig lokale aflastningspladser til handicappede børn, og 12 enkeltmandsforanstaltninger samles i et nyoprettet specialbotilbud.


Hovedelementerne i budgetaftalen (med angivelse af beløb over budgetperioden):
• 8-10 intelligente investeringer (investering på ca. 54 mio. kr. giver besparelse på ca. 66 mio.)
• Generel effektivisering/besparelse på ca. 159 mio. kr. (lavere sygefravær, optimering af afvikling af 6. ferieuge, ledige stillinger kan stå ledige op til 3 mdr.(hvor muligt))
• Mere effektive indkøb og øget aftaleoverholdelse (effektivisering på ca. 28 mio. kr.).
• Besparelser på det administrative område (54 mio.kr.)
• Reduceret brug af eksterne konsulenter (besparelse på 20 mio. kr.)
• Opnormering med 13 medarbejdere i familierådgivningen (merudgift på ca. 24 mio. kr.)
• Nedlæggelse af helhedsskolen (besparelse på ca. 84 mio. kr.)
• Ny pulje til ”tidlig indsats og den gode skolestart” (merudgift på ca. 37 mio. kr.)
• Nedlæggelse af heldagsskolen på Bakkeskolen (besparelse på ca. 14,7 mio. kr.)
• Fusion af Blåbjerggårdskolen og Vestervangskolen (afledt anlæg på ca. 35 mio. kr.)
• Velfærdsteknologi / indsats mod sygefravær i ældreplejen (effektivisering på ca. 30 mio.)
• Flere boliger ved Esbjerg døgnrehabilitering (effektivisering på ca. 14 mio. kr.).
• Reduceret lokaletilskud (90 procent) og gebyrordning (besparelse på ca. 12 mio. kr.)
• Færre nytilkendegivelser til førtidspension/ansætte jobkonsulenter (besparelse ca. 24 mio.)
• Tjæreborg som demonstrationsprojekt for bæredygtighed og intelligent energi (merudgift ca. 10 mio. kr.)
• Etablering af lokale aflastningspladser på børne- og ungeområdet (ombygning af Tarp gl. ældrecenter) (anlæg på ca. 16 mio. kr.)

Partierne bag budgetaftalen har været igennem en vanskelig prioriteringsproces, men partierne er tilfredse med, at der – med de nuværende rammevilkår – er skabt balance i økonomien. Det er derfor også håbet, at Esbjerg Kommune kan undgå større sparerunder i de kommende år.

  -------------------------------

Se budgetoverblikket for 2013-16 her

 

Se Esbjerg Kommunes budgetforslag 2013-16

  

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2013 og overslagsårene 2014-16.
 
Forslaget behandles første gang i Byrådet den 27. august 2012 og anden gang den 10. oktober 2012.
Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen, hvor budgettet for 2013 bliver endeligt vedtaget.
 
Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet har besluttet skal gælde i Esbjerg Kommune.
 
De første afsnit i budgetforslaget består af overordnede generelle bemærkninger og økonomiske oversigter. De efterfølgende afsnit behandler de enkelte politikområder, investeringsoversigter, tilskud, takster mv.
 
Indholdsfortegnelsen har sidehenvisning til hvert afsnit.
I den elektroniske udgave er det muligt at klikke sig videre til de enkelte sider via indholdsfortegnelsen.
 

 

 

 

August
13. august
Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2013-16 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
21. august
Direktionen færdiggør Budget-i-Balance.
27. august
kl. 17.00
Ekstraordinært byrådsmøde med Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2013-16.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på EK-net og Esbjerg Kommunes hjemmeside.
September  
4. og 5. september 
Byrådets budgetseminar.
10. – 27. september
Forhandlingsudvalget/Økonomiudvalget arbejder med ændringsforslag. 
Oktober
10. oktober
Byrådets 2. behandling af budgetforslaget kl. 16.00 (ekstraordinært møde).

 

 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Økonomi
Torvegade 74
6700 Esbjerg
tlf. 76 16 16 16
okonomi@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune