Databeskyttelsesrådgiver

Beskyttelse af dine data

Kommunen har mange personlige oplysninger om sine borgere. Oplysninger, som vi har pligt til at holde fortrolige, og som vi kun må bruge til bestemte formål.

EU's databeskyttelsesforordning og Databeskyttelsesloven indeholder regler for, hvordan offentlige myndigheder må behandle dine personlige oplysninger, og hvordan de skal beskyttes. For at være sikker på, at vi overholder reglerne om databeskyttelse, har vi ansat en databeskyttelsesrådgiver, der kan hjælpe dig med at få svar, hvis du har spørgsmål til hvordan kommunen håndterer dine personoplysninger.

Rådgiveren kan således vejlede dig i brugen af dine rettigheder, hvis du eksempelvis har grund til at tro, at kommunen ikke passer godt nok på dine personoplysninger, behandler forkerte oplysninger om dig eller behandler dine oplysninger på et ulovligt grundlag.

Dette har du ret til efter databeskyttelsesforordningen:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få at vide hvilke oplysninger, Esbjerg Kommune behandler om dig.

Læs mere her

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig.

Det gælder fx hvis vi behandler oplysninger, der er forkerte, unødvendige eller uden lovlig grund. Det kan f.eks. også være, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet. Det kan også være, hvis et samtykke, som er nødvendigt for behandlingen, bliver trukket tilbage.

Databeskyttelsesforordningen er ikke hævet over anden lovgivning. Du kan derfor ikke få de oplysninger vi har og behandler om dig slettet, hvis de er underlagt en anden lovgivning. Det kan for eksempel være socialloven, straffeloven eller forvaltningsloven.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at flytte oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig (virksomhed eller myndighed) til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på Datatilsynets hjemmeside.

 

Det kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe dig med
Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer. Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller til at klage over en afgørelse, kan du kontakte Borgerrådgiveren.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområder.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer.

 

Hvem kan rette henvendelse til Databeskyttelsesrådgiveren?
Alle borgere og ansatte kan rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren.

Det er gratis at bruge databeskyttelsesrådgiveren.

 

Sådan kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren
Du er altid velkommen til at kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon eller sikker mail (det kræver NemID). Se kontaktoplysningerne i ”Kontaktboksen” til højre på denne side.

 

Databeskyttelsesrådgiverens rolle og opgaver
En databeskyttelsesrådgiver er en rådgiverfunktion i en organisation, der skal inddrages i alle spørgsmål om databeskyttelse og rådgive om de databeskyttelsesretlige regler. Det er et krav, at databeskyttelsesrådgiveren er uafhængig i sin funktion og må altså ikke instrueres af andre i udførelsen af sine opgaver. Alle offentlige myndigheder og offentlige organer skal have en databeskyttelsesrådgiver.

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Databeskyttelsesrådgiveren har ret og pligt til at rapportere til kommunens øverste administrative ledelse (kommunaldirektøren), når hensynet til databeskyttelse nødvendiggør det.

Du kan læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle på Datatilsynets hjemmeside.

Du kan læse Esbjerg Kommunes Persondatapolitik her.

 

Kontakt

Fællesforvaltningen
Databeskyttelsesrådgiver
Tlf. 76 16 12 70
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Databeskyttelsesrådgiver

Træffetider

Mandag - onsdag kl. 8 – 15
Torsdag kl. 8 – 17   
Fredag kl. 8 - 13

© 2012 i Esbjerg Kommune