ARKIV

Børsen, Sønderho, Fanø - Flydebro

22-03-2013

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til midlertidig etablering af flydebro

Esbjerg Kommune har efter § 65, stk. 3, jf. § 3 i naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation midlertidig etablering flydebro fra kysten ud for Børsen i Sønderho ved den østlige ende af Landevejen.

Sagsnr.: 2010-14602.

Der er ret til aktindsigt efter reglerne i lov om aktindsigt i miljøoplysninger, forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Klage

Dispensationen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af offentlige myndigheder og nærmere angivne organisationer og foreninger. En eventuel klage skal være skriftlig og skal stiles til Natur- og Miljøklagenævnet og sendes til Esbjerg Kommune, Natur & Vandmiljø, så vidt muligt elektronisk på miljo@esbjergkommune.dk  eller til Esbjerg Kommune, Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Klagen skal være modtaget senest ved kontortids ophør fredag den 19. april 2013 kl. 13.

Gebyr

Natur- og Miljøklagenævnet vil efter modtagelsen af en klage, opkræve et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500,- kr.

Gebyret kan tilbagebetales hvis: 

  1. Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.
  2. Klageren får helt eller delvist medhold. 
  3. Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk .

Yderligere henvendelse – herunder spørgsmål om klageberettigelse – kan rettes til Carsten E. Callisen på tlf.nr. 76 16 51 26.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74
6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16
raadhuset@esbjergkommune.dk

 

© 2012 i Esbjerg Kommune