Afbrændingsforbud i Esbjerg Kommune

07-06-2018

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande. Sydvestjysk Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som gælder fra torsdag 7. juni kl. 14.00.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1039 (afbrændingsbekendtgørelsen).

Forbuddet gælder afbrænding af:

• Haveaffald
• Halm, halmstakke og lign, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
• Affald fra skovbrug
• Siv, rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
• Bål, herunder i bålfade

Forbuddet gælder også brug af:
• Ukrudtsbrænder
• Grill i naturen, herunder på offentlige pladser  

Brugen af grill tillades på egen ejendom, såfremt der udvises yderste forsigtighed, og grillen placeres på fast ikke-brandbart underlag så som fliser. Aske fra grillen skal forblive i grillen.

Parkering af biler i naturen må ikke ske i højt tørt græs.
Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.
Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.SVJB.dk eller på telefon 76 16 50 00 i dagtimerne.

Annoncer

© 2012 i Esbjerg Kommune