Markvanding og vand til andet erhverv

EKSTRA VAND i 2018

Helt ekstraordinært har Esbjerg Kommune åbnet op for, at der efter ansøgning og konkret sagsbehandling, kan tildeles ekstra vandmængde kun gældende for 2018 til markvanding, på grund af den specielle vejrsituation.

Vandmængde

  • Normalt tildeles 750 - 1.000 m3/ha afhængig af jordbundstype. Denne tildeling vil kunne øges op til 1.000 - 1.500 m3/ha.

  • For anlæg der allerede har en tildelt vandmængde på 1.000-1.500 m3/ha, vil vandmængden kunne øges med op til 1.500 - 2.000 m3/ha. 

  • For alle andre situationer vil vi vurdere individuelt.

Kriterier og ansøgning

En ansøgning vil som hidtil skulle vurderes i forhold til bl.a. påvirkning af Naturbeskyttelseslovens §3-arealer, Natura 2000-områder, forurenede arealer, grundvandsressourcen m.m.

For at få så smidig og hurtig sagsbehandling som muligt, er det vigtigt, at det indsendte ansøgningsmateriale er udfyldt fyldestgørende og de relevante bilag vedlagt.
Derudover skal der som noget ekstra, indsendes foto-dokumentation af de boringer ansøgningen omfatter. Fotos skal vise tørbrønd, dæksel, rørgennemføringer og forerør/forerørshætte. Det skal tydeligt fremgå af de indsendte fotos, hvilken boring de viser.

Desuden skal det dokumenteres, for eksempel ved foto af måler, at der er opbrugt minimum ca. 70% af den tilladte vandmængde på den ansøgte boring.

Afgørelsen

  • Tilladelsen vil være gældende 15 år, MEN den udvidede vandmængde kun er gældende for i år (2018).

  • Afgørelsen vil kunne påklages både af ansøger, men også af Danmarks Naturfredningsforening m.fl.

Hvis vi modtager ansøgninger om den mulige ekstra vandmængde, vil vi bestræbe os på at foretage en hurtig sagsbehandling.

OBS: Før du starter på digital ansøgning skal du have kortbilag med boringer og vandede arealer klar. Gem det som PDF-fil på din computer, sammen med ovenstående fotos.

Kontakt Natur & Vandmiljø inden etablering, ændring eller jordhandel med vandingstilladelse

Du skal søge om tilladelse inden du:

  • indvinder vand
  • etablerer eller ændrer boring eller vandindvindingsanlæg
  • foretager jordhandel med vandingstilladelse

Natur & Vandmiljø behandler ansøgninger om nye boringer, fornyelse og sløjfning af boringer til markvanding, sportspladser, dambrug og anden industri. Vi kan hjælpe med at finde en optimal placering til en ny boring.

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land siger, at boringer til vandindvinding, herunder undersøgelsesboringer, prøveboringer og boringer til kortlægning af vandressourcer m.v. ikke må påbegyndes, før Natur & Vandmiljø har givet tilladelse.

Etablering og sløjfning m.v. af boringer og brønde skal udføres af personer, der har et A- eller B-bevis. Se bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land.

Fredningsbælte omkring boringer

Der er fastlagt et fredningsbælte på mindst 5 meter fra alle boringer. I fredningsbæltet må der ikke gødes eller bruges bekæmpelsesmidler. Opbevaring af bekæmpelsesmidler, herunder tømt emballage, samt andre stoffer, der kan forurene grundvandet er heller ikke tilladt.

Erstatningsboringer

Eksisterende boringer må ikke ændres, udbedres eller erstattes af nye boringer, uden at det først er anmeldt til Natur & Vandmiljø. Erstatningsboringer må kun udføres, hvis en boring pludselig bryder sammen.
Hvis du for eksempel ønsker en ny boring, fordi en eksisterende borings ydeevne er nedadgående, skal du søge om tilladelse på normal vis.

Erstatningsboringer skal placeres inden for en afstand af 5 meter fra den boring, som skal erstattes. Ejer skal sende anmeldelse om erstatningsboring til Natur & Vandmiljø, inden borearbejdet påbegyndes.

 

Både mennesker, natur og marker har brug for vandet

I Vestjyllands sandede jorder er der et forholdsvis stort behov for grundvand til vanding af afgrøder, men der skal også tages hensyn til drikkevand, vandløb, søer og vådområder.
Esbjerg kommune har derfor vedtaget et handleprogram, så der over en årrække opnås en bedre balance i udnyttelsen af grundvandsressourcerne. Det betyder, at der findes områder, hvor der ikke gives tilladelser til større vandindvinding, da ressourcen er opbrugt.

Drikkevand har første prioritet, og derfor skal de dybereliggende, velbeskyttede grundvandsmagasiner bevares til brug for vandværkerne.

Nye boringer til markvanding føres til det øverste frie grundvandsmagasin. Kun hvis der ikke kan opnås en tilstrækkelig ydelse, kan der eventuelt og efter en konkret vurdering opnås tilladelse til at bore til større dybde. Det kan blive nødvendigt at etablere flere boringer til frit magasin for at opnå tilstrækkelig samlet kapacitet.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune