Sænkning af grundvandet

HVAD VIL DU?

Skemaet skal printes, udfyldes og indsendes.

Læs om grundvandssænkning

Hvis du har brug for at sænke grundvandet skal du altid anmelde det til Natur & Vandmiljø. Natur & Vandmiljø vurderer, om du kan foretage grundvandssænkningen umiddelbart eller om det kræver en tilladelse.

Du kan under specielle forudsætninger foretage grundvandssænkning uden tilladelse, men du skal alligevel anmelde det, for at Natur & Vandmiljø kan vurdere om forudsætningerne er opfyldt:

  • Grundvandsmængden må maksimalt være 100.000 m3/år. 
  • Varigheden må højst være to år.
  • Der må ikke findes almene vandværksboringer indenfor 300 m af grundvandssænkningen. 
  • Statslige bygge- og anlægsarbejde kræver ingen tilladelse efter vandforsyningsloven, men må kun pågå efter forhandling med kommunen. 
  • Hvis der er fare for skade på vej– og jernbaneanlæg

 Afledning af vandet

Hvis det oppumpede grundvand skal udledes til vandløb, offentlig kloak eller regnvandssystem kræves en udledningstilladelse.

Ved modtagelsen af ansøgning om grundvandssænkning behandles denne del også.

Naboer skal varsles

Sænkning af grundvandsstanden kan påvirke naboejendomme. Ifølge byggeloven skal arbejder, der kan medføre risiko for skader på naboejendomme, varsles til naboerne mindst 14 dage i forvejen. Ofte vil det være en god ide at lave fotografering af fundamenter og lignende på naboejendommene før arbejdet startes, så der ikke er tvivl om eventuelle skader kommer fra grundvandssænkningen eller var der i forvejen.

Permanent sænkning af grundvandsstanden

Dette bruges typisk hvis man har brug for at holde kældre tørre i områder med høj grundvandsstand. Det kan også bruges til at afværge forurening ved at oppumpe forurenet grundvand op og derved forhindre det i at sprede sig. En sådan sænkning af grundvandet er permanent, og kræver en indvindingstilladelse fra kommunen.

Bemærk, at et omfangsdræn under det normale grundvandsspejl, svarer det til at dræne grundvandet, hvilket kræver en tilladelse. Herudover skal der, om nødvendigt, meddeles tilladelse til at aflede grundvandet til kloak hvis det er nødvendigt.

Markdræning er undtaget, da det ikke kræver tilladelse fra kommunen.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune