Mindre dyrehold

Læs om mindre dyrehold

Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

Du må gerne etablere et mindre dyrehold, uden at det betragtes som erhvervsmæssigt.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold må maksimalt svare til:

  • 4 heste med tilhørende føl
  • 2 køer med tilhørende kalve
  • 2 søer med maksimalt 5 slagtesvin.
  • 10 får eller geder med opdræt
  • 30 høns
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Selv om der er tale om et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er der  stadig regler du skal være opmærksom på:

  • Det er generelt ikke tilladt at etablere dyrehold uden for landzone.
  • I landzone kan der være forhold der gør at dyrehold ikke er tilladt. Det anbefales at tjekke lokalplanen inden etablering, og ved tvivl kontakte Natur og Vandmiljø.
  • Dyreholdet ikke må give anledning til lugtgener for naboer, beskadigelse af natur og forurening af miljø. Se Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

Godt at vide om hold af heste

Godt at vide om hold af hunde

Erhvervsmæssigt dyrehold

Du kan være omfattet af reglerne for erhvervsmæssigt dyrehold, selv om du ikke er momsregistreret. Det afhænger kun af antal dyr.

Erhvervsmæssigt dyrehold er omfattet af

Erhvervsmæssigt dyrehold op til 15 dyreenheder

Inden etablering, udvidelse eller ændring af såvel dyrehold som bygninger på husdyrbrug hvor der er erhvervsmæssigt dyrehold op 15 dyreenheder skal aktiviteten anmeldes til Natur & Vandmiljø.

Gå til anmeldeskema og vejledning på OIB Borger

Anmeldelsen vurderes af byggemyndigheden samt af Natur & Vandmiljø efter Bekendtgørelse om erhvervsmæssig dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Der udarbejdes et udkast til afgørelse, hvor det sikres, at  det anmeldte ikke er til gene for landskabet og miljøet. Sagen sendes til 2 ugers høring ved naboer, ejere/lejere af tilgrænsende ejendomme inden for 300 meter.

Efter høringsfristens udløb meddeles tilsagn eller afslag på det ansøgte.

Dyrehold med 15 dyreenheder og derover

Dyrehold med 15 dyreenheder eller derover skal have en tilladelse eller miljøgodkendelse 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune