Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

HVAD VIL DU?


Udfyld skemaet, gem som pdf eller print og scan. Det udfyldte skema sendes til miljo@esbjergkommune.dk

 

HUSK - ved bygge- og anlægsarbejder skal du overholde "Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune"

 

Læs om anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Bygherre har pligt til, senest 2 uger før byggearbejdet påbegyndes, at anmelde renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg til kommunen, når byggearbejdet vil medføre følgende:

  • Over 1 tons affald, eller
  • berøre et areal, som overstiger 10 m2.

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald findes under "Hvad vil du?" øverst på siden. Anmeldelsen skal indsendes elektronisk.
 

Screening og kortlægning af PCB

Bygherre er desuden forpligtet til, at foretage en screening af bygning eller anlæg, eller dele heraf, for at afdække om der har været anvendt PCB-holdige materialer i forbindelse med opførelse eller renovering.

Screening skal foretages i følgende situationer:

  • Renovering eller nedrivning af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977, hvis renovering eller nedrivning berører en bygning eller et anlæg på et areal som overstiger 10 m2 eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 tons affald.
  • Udskiftning af termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til 1977.

Screeningskema for PCB findes på side 4 i anmeldet som findes under "Hvad vil du?" øverst på siden. Skemaet skal indsendes elektronisk.

Kan der ikke svares "nej" til samtlige spørgsmål i screeningsskemaet, skal bygherre foretage en kortlægning af de dele af bygningen eller anlægget der kan indeholde PCB.

En kortlægningsrapport for PCB skal som minimum indeholde følgende:

  • Resultat af materialeprøver, samt beskrivelse af visuel vurdering der ligger til grund for materialeprøver
  • Mængde af PCB-holdigt materiale (i kg eller tons)
  • Placering af PCB-holdigt materiale (oversigtskort med placering, evt. foto eller tegning vedlægges kortlægningen)
  • Hvordan er PCB-holdigt materiale identificeret på byggepladsen (mærkning, skiltning, andet)
  • Hvordan håndteres og fjernes PCB-holdigt materiale
  • Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet, eller den forventede modtager af affaldet.

 

Dispensation ved midlertidige aktiviteter

Du kan søge dispensation ved midlertidige byggeaktiviteter. Brug dette ansøgningsskema.

Kontakt

Teknik & Miljø
Miljø
Esbjerg Rådhus
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
miljo@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune