Sådan beregnes førtidspension (nye regler)

Din førtidspension kan være nedsat, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arbejder

Din førtidspension, hvis du eller din ægtefælle arbejder eller har andre indtægter?

Størrelsen på din førtidspension afhænger blandt andet af om du er gift/samlevende.

  • Hvis du er enlig vil du som udgangspunkt få 211.923 kr. om året før skat.
  • Hvis du er gift eller samlevende vil du som udgangspunkt få 180.137 kr. om året før skat.

Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af din pension. Det kan fx være:

  • indtægt ved personligt arbejde – løn, honorar mv.
  • udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, fx ratepension
  • underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
  • anden indkomst ud over førtidspensionen, du skal betale skat af 
  • positiv kapitalindkomst.

Hvis du er enlig: Hvis du er enlig, kan du have andre indtægter op til 72.200 kr. om året, uden at det påvirker din førtidspensions størrelse. Din førtidspension bliver sat 30 kr. ned, for hver 100 kr. din samlede indtægt er højere end 72.200 kr. om året.

Hvis din ægtefælle/samlever er folke- eller førtidspensionist: Er du gift eller samlevende med en pensionist, kan I sammenlagt have andre indtægter op til 114.400 kr. om året, før det påvirker din pension. Din førtidspension bliver sat 15 kr. ned, for hver 100 kr. jeres samlede indtægt er højere end 114.400 kr. 

Din partners indtægter kan højst indgå med 354.800 kr. i beregningen af din førtidspension.

Hvis din ægtefælle/samlever ikke er pensionist: Er din partner ikke pensionist, ser Udbetaling Danmark bort fra de første 180.137 kr., din partner tjener. Herefter kan I sammenlagt have indtægter på op til 114.400 kr. om året, før det påvirker din pension. Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indtægt er højere end 114.400 kr. om året.

Din partners indtægter kan højst indgå med 234.600 kr. i beregningen af din førtidspension. 

Din førtidspension, hvis du har boet i udlandet

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension.

Din førtidspension bliver sat ned, hvis du har boet i Danmark i mindre end 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du får tilkendt førtidspension.

Hvis du er flygtning, kan du i nogle tilfælde få medregnet bopælstid fra det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er anset for flygtning i. Kontakt Udbetaling Danmark, hvis du er flygtning og er i tvivl om, hvilke regler der gælder for dig.

Sådan finder du ud af, om din pension skal sættes ned

  • Tæl antallet af måneder, som du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.
  • Divider dette tal med fire femtedele af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension.

Du har ret til at få fuld førtidspension, hvis resultatet af dette regnestykke er større end 1. Er resultatet mindre end 1, sættes din pension ned til nærmeste fyrretyvendedel af fuld pension.

Eksempel: Hvis du har boet i Danmark i 30 år

Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har boet i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension. Du får førtidspension samme måned, som du bliver 50 år. Du har boet i Danmark i 30 år i alt, siden du fyldte 15 år, og indtil du fik førtidspension. 30 år svarer til, at du har boet i Danmark i 360 måneder.

De 360 måneder dividerer du med fire femtedele af antallet af måneder, der er gået, fra du fyldte 15 år, indtil du går på pension. Du er 50 år, når du går på pension, og trækker 15 år fra. Det giver 35 år, som svarer til 420 måneder. Fire femtedele af 420 måneder er 336 måneder.

360 måneder divideres med 336. Det giver en brøk på 1,1.

Resultatet større end 1, og du har derfor ret til fuld førtidspension.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til beregning af din pension og ikke kan finde svar på borger.dk. Ring til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, eller send en postmeddelelse med Digital Post.

Udbetaling Danmarks telefoner er åbne:

mandag-onsdag: 8-16
torsdag: 8-18
fredag: 8-15​

Skrevet af Udbetaling Danmark

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked

Ansøgning, visitation/bevilling:
Jobcenter Esbjerg - Jobfokus
Exnersgade 33
6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Telefonerne er åbne:
mandag-onsdag kl. 8.00 - 15.30
torsdag kl. 8.00 - 17.00
fredag kl. 8.00 - 13.00

© 2012 i Esbjerg Kommune