Der er nu oprettet vandråd for Hovedopland 1.10, Vadehavet

På baggrund af anmodning fra Bæredygtigt Landbrug oprettes et vandråd for Hovedopland 1.10 Vadehavet (se kort).

Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i Hovedoplandet.

Kommunerne i hovedoplandet har besluttet, at Esbjerg Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med løsning af følgende obligatoriske opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådets sammensætning

Esbjerg Kommune har i samarbejde med de øvrige oplandskommuner i hovedoplandet til Vadehavet oprettet et vandråd for hovedoplandet til Vadehavet.

 

 

Organisation/forening

Medlem

Suppleant

1

Danmarks Naturfredningsforening

Søren Eller

Jan Porsgaard

2

DOF

Jan Ravnborg

Karen Raagaard

3

Sportsfiskerforbundet

Simon Simonsen

Lars Hammer-Bek

4

Friluftsrådet

Hanne Voetmann

Henrik Hansen

5

Sønderjysk Sportsfiskerforening

Preben Nielsen

 

6

Varde Å sammenslutning

Lars Pedersen

 

7

Kongeåens Sammenslutning

Søren Rygaard Lenschow

Lars Hammer-Bek

8

Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Ole Wiil

Arne Welcher Christensen

9

Dansk Akvakultur

Bjarne Jøker Eg

 

10

Danske Kloakmestre

Mikael Skov

Margrethe Stenger

11

Bæredygtigt Landbrug

Kjeld Andersen

Kurt Jepsen

12

Danske Vandløb

Sven-Aage Steenholdt

Niels Chr. Laursen

13

Sønderjyske Vandløb

Asger Thode Kristensen

Ole Hansen

14

Landbrug & Fødevarer

Per Vinther

Peder Chr. Thomsen

15

Jysk Landbrug

Bjarne Larsen

 

16

Sydvestjysk Landboforening

Karen Kjær

 

Baggrund

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget i Folketinget den 26. januar 2017, blev der åbnet op for, at vandrådet kan bistå kommunerne med løsningen af ovenstående, obligatoriske opgaver. Vandrådsarbejdet reguleres efter bekendtgørelse nr. 217 om vandråd mv. af 2. marts 2017.

På den baggrund og efter aftale med miljøministeren opfordredes landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 20. april 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Med bekendtgørelse om vandråd skulle kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der oprettes et vandråd, hvis der var anmodet herom.

Hvem kan være medlem af rådet?

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

1)    Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,

2)    landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

3)    lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end 1 medlem.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune