Vandløbsregulativer og kortbog

Vandløbene har værdi som levesteder for dyr og planter og bruges til afledning af drænvand og spildevand. Der skal derfor sikres både et godt vandmiljø og mulighed for en hensigtsmæssig afvanding. Der er fastsat kvalitetsmål for alle offentlige vandløb samt private vandløb, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven. Kravene til vandløbene er beskrevet i Ribe Amts regionplan.

Offentlige vandløb administreres på grundlag af et regulativ, hvori vandløbets skikkelse, faldforhold og vedligeholdelse er beskrevet.

Private vandløb administreres i henhold til vandløbsloven. Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne. Læs mere i folderen Vedligeholdelse af private vandløb.

Esbjerg Kommune har lavet kortbøger der viser de offentlige vandløbs placering, navn og stationering samt målsætning m.m. Kortbøgerne kan ses ved at klikke på nedenstående links:
Forside og signaturforklaring (med ”område-gitter” der angiver sidetal i kortbogen, samt vandløbenes målsætninger.
Kortbog Esbjerg (s. 1-28)  og gadefortegnelse 
Kortbog Esbjerg (s. 29-58) 
Kortbog Fanø og gadefortegnelse 

Kortbøgernes sidetal, vandløbets navn, og evt. stationering, kan med fordel bruges ved henvendelse til Vej & Park og/eller til vandløbsrådsformændene.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune