Vandløbslovgivning

Kommunen administrerer og vedligeholder ca. 825 km offentlige vandløb og er desuden vandløbsmyndighed for private vandløb.

Hvad er et vandløb?

Vandløbsloven omfatter ikke kun de åer og bække, som man normalt forbinder med et vandløb. Grøfter, kanaler rørlagte vandløb, dræn samt søer og damme er også i vid udstrækning omfattet af vandløbsloven. Du kan læse mere i lov om vandløb.

Desuden administrerer kommunen vandløb omfattede af Natur-beskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven indeholder et forbud mod tilstandsændringer af udpegede vandløb. Dette gælder dog ikke for sædvanlige vedligeholdelsesarbejder. Har et vandløb ikke været vedligeholdt i en årrække, vil en genoptagelse af vedligeholdelsesarbejdet dog kræve en dispensation efter Naturbeskyttelsesloven. Du kan læse mere om vandløb og mulighederne for dispensation under beskyttede naturtyper.

For alle vandløb gælder Vandløbsloven. Den skal sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandmiljøet. Ifølge vandløbsloven må der ikke foretages ændringer i og ved vandløbene uden kommunens tilladelse. På retsinformation.dk kan du læse mere om lov om vandløb og bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering.

Folderen Vandløbsregulering Hvad siger loven

 

 

Esbjerg Kommune har udarbejdet en folder om reglerne for regulering af vandløb. Læs mere i folderen om Vandløbsregulering - Hvad siger vandløbsloven? (140 kb)

 

 

Eksempler på, hvad der kræver tilladelse efter vandløbsloven:

• Bygning af bro over vandløb.

• Krydsning af vandløb med elkabler, vandledninger og lignende

• Byggeri, terrænændringer og lign. tættere på vandløbet end 8 m.

• Reguleringer og ændringer af vandløbets forløb eller tværsnit – bredde, bundkote og skråningsanlæg.

• Etablering af både- og badebroer i søer og vandløb.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune