Indstilling af medlemmer til Vandråd for Hovedopland 1.10, Vadehavet

Oprettelse af vandråd for hovedvandoplandet til Vadehavet

På baggrund af anmodning fra Bæredygtigt Landbrug oprettes et vandråd for Hovedopland 1.10 Vadehavet som beskrevet i ”Bekendtgørelse af 2. marts 2017 ”om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgræsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”.

Esbjerg, Varde, Vejen, Tønder, Billund, Kolding, Vejle, Fanø, Aabenraa og Haderslev kommuner er helt eller delvist beliggende i Hovedoplandet.

Kommunerne i hovedoplandet har besluttet, at Esbjerg Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af et kommende vandråd.

Vandrådet har til opgave at rådgive kommunalbestyrelserne i hovedvandoplandet i forbindelse med løsning af følgende obligatoriske opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne, såfremt de ønsker det og vurderer at der er tid til det, som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Vandrådet skal være oprettet den 20. april 2017. Da processen er tidsmæssigt presset, vælger Esbjerg Kommune allerede nu at meddele om, at første møde i det kommende vandråd forventes afholdt i uge 18.

Indstilling af medlemmer til rådet

Interesserede organisationer eller foreninger, som ønsker at være repræsenteret i rådet, kan indstille medlemmer til vandrådet jf. § 25 i lov om vandplanlægning. 

Følgende organisationer og foreninger kan være medlem af vandrådet:

1)    Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,

2)    landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og

3)    lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Ingen organisation eller forening kan være repræsenteret i vandrådet med mere end 1 medlem.

Din indstilling af medlemmer og eventuelle suppleanter til vandrådet kan ske ved at følge linket i HVAD VIL DU? menuen i toppen af siden (åbner en ny side).

Indstillingen skal være modtaget senest fredag den 7. april 2017 kl. 12:00, og indeholde følgende oplysninger:

  • Organisationens eller foreningens navn
  • Organisationens eller foreningens formål
  • Kontaktoplysninger til det indstillede medlem

Se kort over hovedvandoplandene her

Se Lov om vandplanlægning her

Se bekendtgørelse om vandråd, vandrådssamarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgræsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb.

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

vandraad@esbjergkommune.dk

 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune