Bræmmer langs vandløb og søer

Langt de fleste vandløb og søer er omfattet af bestemmelserne om 2 m bræmmer. Bræmmerne skal betragtes som en del af vandløbet eller søen. Formålet med 2 m bræmmen, der blev indført i 1992, er at bevare vandløbets eller søens bred i en stabil tilstand, så brinken ikke skrider ud - f.eks. i forbindelse med at der kører store maskiner langs vandløbene. Samtidigt virker bræmmens vegetation som et filter i forbindelse med afstrømning fra markernes overflade.

På den måde reducerer 2 m bræmmen tilførslen af sand og jord til vandløb og søer. Det er med til at mindske behovet for oprensninger. Stabile brinker er desuden til gavn for fisk, smådyr og insekter.

Der er altså flere gode grunde til at opretholde 2 m bræmmer langs vandløbene: Det gavner både vandaflednings- og miljøinteresserne.

De offentlige åbne vandløb, der ikke er omfattet af bestemmelsen om 2 m bræmmer, er gennem regulativerne pålagt 1 m bræmmer.

Uanset hvilken bræmmebredde der er fastsat, skal der ved kørsel langs vandløbet holdes så stor afstand, at brinkerne forbliver stabile.

Der er ikke nogen egentlig bræmme langs rørlagte vandløb, men vandløbsloven siger, at der ikke må plantes så tæt på et rørlagt vandløb, at der er fare for, at rødder kan beskadige eller tilstoppe rørledningerne.

Langs de offentlige vandløb disponerer vandløbsmyndigheden over et 8 m bredt arbejdsbælte. Arbejdsbæltet regnes, ligesom bræmmerne, fra vandløbets øverste kant, og bruges i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen. I arbejdsbæltet må der ikke anbringes bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art uden vandløbsmyndighedens tilladelse.

Folderen Bræmmer langs vandløb og søer

 

Læs mere i folderen om bræmmer langs vandløb og søer (278 kb). Folderen fortæller om især 2 m bræmmen; hvordan beregner man den, hvilke begrænsninger er der i anvendelsen, og hvad er tilladt.

Læs mere i kortene om hvilke vandløb der er omfattet af bestemmelsen om 2 m bræmmer:

Esbjerg området (662 kb)

Bramming området (621 kb)

Ribe området (442 kb)

Fanø (233 kb)

Beregning af 2 m-bræmmen

Beregning af 2 m bræmmen foregår fra vandløbs- eller søbreddens øverste kant som vist på illustrationen nedenfor.

Beregning af 2-meter bræmmer

Er du i tvivl om en sø eller et vandløb er omfattet af 2 m bræmmebestemmelsen, så kontakt Esbjerg Kommunes vandløbsmyndighed for nærmere oplysninger.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune