Anlæg og pleje af søer

Læs om anlæg og pleje af søer

Det er en god idé at lave et vandhul. Vandhuller er med til at skabe variation i landskabet og skabe levesteder for padder, fugle, pattedyr, insekter og vandplanter. Ud over at glæde naturen bliver et vandhul på ejendommen ofte til stor glæde for ejeren. Både oprensning og nyetablering af vandhuller kræver en tilladelse.

Eksisterende søer og vandhuller er beskyttede naturtyper og må ikke oprenses eller på anden måde ændres uden kommunens tilladelse. Man må heller ikke begynde at udsætte eller fodre ænder, fisk eller krebs uden først at have søgt om tilladelse fra kommunen.

Pleje af søer og vandhuller

Gamle vandhuller gror til med tiden. Det sker typisk ved at tagrør og dunhammer vokser længere og længere ud i vandet, så vandfladen bliver mindre og måske til sidst forsvinder. Eller måske er vandhullet med tiden blevet så lavvandet, at der næsten ikke er vand over mudderbunden. Der kan også være tale om, at der tidligere er fyldt jord og byggeaffald i vandhullet.

I nogle tilfælde kan det derfor være en fordel at rense vandhullet op for at få en større vandflade og renere vand.

Det er vigtigt, at der kommer rigeligt lys til vandhullet. Undgå træer og buske på den sydlige bred. Hold en dyrkningsfri bræmme ved vandhullet.

Afgræsning eller jævnlig nedskæring af opvækst er gavnlig. Af hensyn til vandkvaliteten, bør der ikke udsættes fisk eller ænder i vandhullet ligesom det ikke er godt at fodre for tæt på vandhullet.

I folderen Gode råd om anlæg og pleje af søer (PDF) kan du læse om, hvordan man bedst anlægger en sø.

Du kan også få folderen hos Natur & Vandmiljø.

Hvornår kræves en tilladelse fra kommunen?

Det er normalt ikke nødvendigt at søge om tilladelse til at rydde opvækst af træer med håndkraft, men hvis du f.eks. ønsker at oprense vandhullet, skal du spørge kommunen først. Du kan frit ophøre med at fodre eller udsætte fx fisk og ænder, mens det kræver en dispensation fra kommunen, hvis du ønsker at påbegynde fodring eller udsætning.

Etablering af nye søer i landzone kræver næsten altid kommunens tilladelse efter Planloven. Hvis søen ønskes på et areal, der er omfattet af Naturbeskyttelsesloven, kræves der også dispensation efter Naturbeskyttelsesloven.

Visse steder med værdifuld natur kan der ikke gives tilladelse til at grave vandhuller, men som regel kan lodsejer og kommunen i fællesskab finde frem til en placering, der ikke volder problemer.

Hent ansøgningsskema eller kontakt Natur & Vandmiljø.

 

Topbilleder: Gråand af Ole Detlevsen, Sø med rigt planteliv samt Skrubtudse af Klaus B. Fries.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune