Søer og vandhuller

Læs om søer og vandhuller

Søer og vandhuller omfatter 

 • naturlige søer 
 • menneskeskabte vandhuller og damme 
 • ovenstående, også selvom de måske er tørre om sommeren

Kontakt altid kommunen hvis du vil ændre en sø eller et vandhul

Følgende søer og vandhuller er omfattet af naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at du ikke må ændre deres tilstand. Spørg altid kommunen, hvis du skal i gang med et projekt i eller nær en sø. 

 • Søer og vandhuller ned til 100 m2. Bredvegetation og sumpområder langs kanten af søen skal tælles med til det samlede areal. 
 • Søer mindre end 100 m2 er også beskyttet, hvis de ligger i tilknytning til anden beskyttet natur, således at området tilsammen udgør mindst 2.500 m2, eller hvis de er levesteder for strengt beskyttede arter, såsom Spidssnudet Frø og Strandtudse. Spørg derfor altid først.
 • Omkring søer på 3 ha eller mere er der en beskyttelseslinjen. Inden for beskyttelseslinjen er det ikke tilladt at ændre terrænet, plante eller bygge.

Beskyttelsen betyder et alment forbud mod ændring af tilstanden.

Eksempler på ændringer af søer, der som hovedregel kræver en dispensation fra naturbeskyttelsesloven: 

 • Oprensning af bundmateriale og planter fra selve søen. 
 • Rydning af bredvegetation. 
 • Uddybning og ændring i areal og bredforløb. 
 • Vandstandsændring i søens omgivelser. 
 • Udsætning af dyr eller planter i søen. 
 • Fodring af fugle og andre dyr i eller ved søen. 
 • Indførelse af sejlads, fiskeri, badning eller lignende. 
 • Gødskning, kalkning eller anden tilførsel. 
 • Opfyldning eller fjernelse af søer.

Pleje af søer og vandhuller

Det er naturligt, at vandhuller og små søer vokser til. Ønsker man at bevare et varieret plante- og dyreliv, er det dog vigtigt, at der kommer rigeligt lys til vandhullet. Man kan uden dispensation løbende vedligeholde vandhullet ved for eksempel at begrænse nyopvækst af buske. Især på sydsiden bør opvækst begrænses. Mere omfattende plejetiltag som rydning af ældre pilekrat og oprensning af bundmateriale kræver forudgående dispensation fra kommunen - hvis du er i tvivl, så spørg.

Søer i agerlandet tilføres ofte store mængder næringsstoffer fra markerne. Hvis du vil bevare din sø som et godt levested, så hold en dyrkningsfri bræmme. Afgræsning ned til søens bredder kan være en fordel for at hindre tilgroning. Udsætning og fodring af fisk og ænder er som udgangspunkt ikke tilladt i beskyttede søer, og forringer vandkvaliteten. Hvis du ønsker at pleje en sø, hjælper kommunen gerne til med råd og vejledning.

Læs mere på siden om Anlæg og pleje af søer

Søer i Esbjerg og Fanø Kommuner

Mange af søerne i Esbjerg Kommune er menneskeskabte, nogle er oprindeligt mergelgrave mens andre er anlagt for at skabe levesteder for dyr og planter. Mange af de større søer er opstået ved opdæmning af vandløb. Munkesø og Guldager Mølledam er således vandkraftsøer fra middelalderen, mens Marbæksøerne er opstået ved opdæmning af et lille vandløb i 1970-'erne.

Kommunens øvrige store søer er næsten alle tidligere råstofgrave. Sneum Engsø er for eksempel opstået efter udgravning af klæg til bygning af diger. Mange af søerne på Fanø er naturligt opståede klitsøer.

Plante- og dyreliv

De næringsrige søer har tit en frodig, men artsfattig vegetation af åkander og andre flydebladsplanter. De mere næringsfattige kan derimod have en fin undervandsvegetation af mange forskellige plantearter, med mange smådyr tilknyttet.

På Fanø findes en del brunvandede, næringsfattige søer, samt en enkelt sø med den sjældne Lobelie. Søerne er vigtige raste- og ynglepladser for talrige fuglearter, og huser i flere tilfælde fine bestande af rov- og fredfisk.

Sommerudtørrende vandhullerne rummer sjældent fisk, men er vigtige levesteder for padder. Flere steder i Esbjerg og Fanø kommuner kan man således finde de sjældne arter Løgfrø og Strandtudse.

Kulturhistorie

Esbjerg og Fanø kommuner er fra naturens hånd fattige på søer. Ved effektiviseringen af landbruget i nyere tid, er mange vandhuller blevet sløjfet. I dag ønsker stadigt flere dog at anlægge vandhuller i deres haver eller på marken. De fleste nye vandhuller graves for at tiltrække vildt, vande dyr eller fordi mange synes at søer er smukke.

Trusler mod søer

Næringsbelastning er det primære problem for Esbjerg og Fanø kommuners søer. Næringsstofferne fremmer algevæksten på bekostning af de øvrige vandplanter. Det medfører dårlige levevilkår for fisk, padder og insekter.

Næringsstofferne i nogle vandhuller kan også skyldes udsætning eller fodring af ænder. Selv når næringsbelastningen fra omgivelserne er er ophørt, kan ophobet fosfor blive ved med at påvirke søen i mange år. Tilgroning er en anden trussel mod livet i vandhuller og små søer.

 

Topbilleder: Vand-pileurt, Vandhul med rigt planteliv samt Klæggrav ved Kammerslusen, af Klaus B. Fries

Kontakt

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune