I Esbjerg Kommune har alle børn krav på en tryg opvækst.

Derfor sætter vi fokus på børn og unges trivsel, udvikling, sundhed og læring, så vi i samarbejde med forældrene kan sætte ind med handling, når der er behov for det. Det kan være indsatser, der inddrager hele skoleklassen eller børnehavegruppen i fællesskab, eller særlige indsatser, der er målrettet sprog og motorik for den enkelte.

Forskningen viser, at børn og unge skal trives for at kunne lære og udvikle sig.

For at trives skal de udfordringer, man møder, passe til de forudsætninger, man har.

Der er mange faktorer, der har betydning for barnets trivsel. Det kan for eksempel være faglige, følelsesmæssige eller sociale udfordringer, barnets forhold derhjemme, miljøet i barnets eller den unges gruppe/klasse eller sundhedstilstanden. Det er vigtigt, at der i dagligdagen er fokus på trivslen for den enkelte, og der skal, når der er behov for det i konkrete situationer, sættes initiativer i værk, så mistrivsel forebygges og undgås.

En ensartet, simpel, struktureret og systematisk opmærksomhed på trivslen sikrer, at der for de børn og unge, der har behov, sættes handlinger i gang, cirka halvandet år tidligere end ellers.

Børn & Familieudvalget har besluttet, at der to gange årligt laves ensartede vurderinger af alle børn og unge i Esbjerg Kommunes sundhedspleje, dagtilbud og skoler for at sætte yderligere fokus på den forbyggende og tidlige indsats. Vurderingerne bliver foretaget i et sammenhængende system, der på tværs af Sundhedspleje, Dagtilbud og Skole følger alle børn, så vi sikrer løbende og systematisk opsamling af viden om deres trivsel.

Tidlig opsporing er en fokuseret opmærksomhed på, om barnet eller den unge trives, udvikles og lære som:

•inddrager forældre og elever i en løbende dialog
•sikre at enhver indsats  i Skole, Dagtilbud og Sundhedsplejen tilrettelægges med udgangspunkt i børnene
•sikre at, der er en rød tråd i det daglige arbejde med trivsel, udvikling og læring fra 0-18 år
 
Viser vurderingerne at der kan være grund til bekymring for et barn, bruges de indsamlede informationer i dialog med barnets forældre om pædagogiske opmærksomhedspunkter og handlinger.
 
I Sundhedsplejen foregår vurderingerne for børn 0 år til start i dagtilbud/skole, sammen med forældrene ved sundhedsplejeundersøgelserne.
 
I Dagtilbud og Skoler foregår vurderingerne 2 gange årligt i august/september og i januar/februar.
 
I Dagtilbud bygger vurderingerne på fagpersonalets individuelle vurdering og fælles vurderinger.
 
I skolerne besvare eleverne 2 gange årligt et digitalt spørgsskema, som indeholder følgende 4 spørgerammer:
•Trivsel – spørgsmålene er obligatoriske og fremgår at Bekendtgørelse om trivselsmålinger.
•Læring – spørgsmål om hvordan klassens læringsmiljø og elevens motivation. Udarbejdet i samarbejde med Hans Henrik Knoop.
•Sundhed – spørgsmål fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker som dækker over 11 emner: fysisk aktivitet, mad og måltider, overvægt, alkohol, tobak, stoffer, mental sundhed, seksuel sundhed, hygiejne og indeklima i skoler. Anbefalingerne i pakkerne er baseret på den aktuelt bedste viden fra forskning og praksis. (Der indhentes særlig tilladelse til elevens besvarelse af sundhedsspørgsmålene, ved skoleindskrivningen).
•UVM – lovbestemte spørgsmål om skolens fysiske miljø.
 
Spørgsmålene kan findes, ved at benytte linket til højre.
 
Der gøres opmærksom på, at undervisningsminister Mette Riisager har besluttet at udsætte den nationale trivselsmåling som skulle være igangsat den 15. januar 2018. Dette sker efter at der er rejst spørgsmål om håndteringen af følsomme personoplysninger i relation til dataindsamlingerne samt anvendelsen af de indsamlede data. Det betyder i praksis, at den nationale trivselsmåling for folkeskoleelever, som forventelig skulle have været igangsat her den 15. januar 2018, er midlertidigt udsat, indtil Undervisningsministeren har drøftet sagen med folkeskoleforligskredsen og andre relevante parter.

Ønskes nærmere information henvises til ministeriets hjemmeside:

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2018/jan/180108-den-nationale-trivselsmaaling-i-folkeskolen

Vi deler undervisningsministerens opfattelse. Der må ikke herske usikkerhed, om de elevdata vi anvender.

Derfor er den tidlige opsporing både i TOPI og alle spørgerammerne i Sundhed&Trivsel udsat i samme periode og vi har lukket for medarbejderadgang til individuelle elevdata i Sundhed&Trivsel. Dette gælder også for de data, hvor I som forældre allerede har afgivet samtykke.

Som forældre vil I fortsat kunne se de individuelle elevdata I allerede har modtaget i Forældreportalen. Den har vi som kommune ikke adgang til.

Nærmere orientering til skolerne kan læses på dette link.

Nærmere orientering til dagtilbuddene kan læses på dette link.

 
 
 
 
 
 

 

 

Kontakt

Børn & Kultur,

Sekretariatet

Torvegade 74,
6700 Esbjerg.

Telefon: 76 16 18 10

 

Links

Information om forskningsresultaterne:

Rapport omkring Folkeskolereformen og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Rapport fra Socialstyrelsen

Information om systemet:

Sundhedsplejen/Dagtilbud - TOPI

Skolerne - Sundhed & Trivsel

 

© 2012 i Esbjerg Kommune