Privat pasning - information til forældre

Regler og rammer og vigtige forskelle at kende til

Indhold:

Forord

Hvad er privat pasning

Forskelle på privat pasning og dagtilbud – vigtig viden inden du træffer dit valg

Pasningsaftale

Tilskud til betaling

Flytning til anden kommune

Ferie/lukkedage/sygdom i den private pasningsordning

Vikar

Tavshedspligt

Underretningspligt

Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen

Hvis kommunen inddrager en godkendelse

Særligt når du som forældre ansætter en privat børnepasser og bliver arbejdsgiver

Tilsyn

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Hvor kan jeg søge yderligere oplysninger – Kontaktoplysninger og post adresser

Klageadgang

Ofte stillede spørgsmål

Liste over selvstændige børnepassere

 

Forord

Du kan som forælder til et barn i alderen 0 år- skolestart vælge at få tilskud til privat pasning i stedet for en plads i et kommunalt/selvejende dagtilbud eller privatinstitution.

 

Der findes flere forskellige muligheder indenfor privat pasning. Du kan f.eks.

 

 • indgå aftale med en privat pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller

 • indgå aftale med en privat børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for.

 

Det kan du læse nærmere om i ”Privat pasning - krav til oprettelse og drift” og nedenfor:

 

Endvidere har du mulighed for at kombinere en plads i et dagtilbud med fleksibel pasning. Denne mulighed kaldes et kombinationstilbud. Ved fleksibel pasning kan du

 

 • indgå aftale med en fleksibel pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller

 • indgå aftale med en fleksibel børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for.

 

Det kan du læse nærmere om under Kombinationstilbud  samt i ” Fleksibel pasning – Krav til oprettelse og drift”.

Hvad er privat pasning

Du har mulighed for at få dit barn passet i en privat pasningsordning, af en selvstændig privat børnepasser, eller selv ansætte en privat børnepasser, med tilskud fra Esbjerg Kommune.

 

En privat pasningsordning kan være:

 • En selvstændig erhvervsdrivende,

 • Eller en juridisk person, i form af aktie – og anpartsselskaber, fonde og selvejende institutioner, foreninger eller andre virksomheder, som indgår aftale med forældre omkring pasning af et eller flere børn.

 

En privat pasningsordning kan etableres som en dagplejelignende ordning i hjemlige omgivelser for op til max 10 børn eller som en institutionslignende ordning i andre godkendte lokaler.

 

En privat børnepasser kan være:

 • Den børnepasser, der er ejer af den private pasningsordning

 • En børnepasser, der er ansat i en privat pasningsordning

 • En børnepasser der er ansat af forældre til at passe et eller flere børn fra en eller flere familier.

 

Jævnfør Dagtilbudslovens § 78 skal kommunen også give tilladelse til og føre tilsyn med private pasningsordninger der drives uden offentlige midler, såfremt der modtages mere end to børn i den private pasningsordning, og såfremt den private pasningsordning finansieres helt eller delvist ved betaling fra forældrene.

Privat pasningsordning

Børnepasseren i en privat pasningsordning er ikke ansat af kommunen, men kommunen skal godkende og føre tilsyn med ordningen.  

 

For at blive godkendt skal den private pasningsordnings fysiske rammer samt børnepasserens faglige og personlige kvalifikationer godkendes af Esbjerg Kommune efter gældende lovgivning og Esbjerg Kommunes ”Krav til oprettelse og drift”.

 

Du kan læse om de krav der helt præcist gælder i ”Privat pasningsordning - Krav til oprettelse og drift”.

 

Kender du ikke selv en børnepasser, kan du i "Liste over selvstændige børnepassere" finde godkendte selvstændige børnepassere.

 

Ansat børnepasser

Du har også mulighed for selv at ansætte en privat børnepasser til at passe dit barn i din bolig eller børnepasserens bolig. Esbjerg Kommune har ingen arbejdsgiverforpligtelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om privat pasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelsen. Esbjerg Kommune skal godkende den private børnepasser og den aftale, der indgås.

 

Du kan læse nærmere herom i afsnittet ”Særligt når du som forældre ansætter en privat børnepasser og bliver arbejdsgiver”.

Forskelle på privat pasning og dagtilbud – vigtig viden inden du træffer dit valg

Det er væsentligt at understrege, at privat pasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som dagtilbud. Dagtilbud omfatter den kommunale dagpleje, kommunale/selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner.

 

Det betyder at

 • de støttemuligheder der f.eks. er til et barn med særlige behov i en kommunal/selvejende daginstitution/dagpleje ikke tilsvarende kan finde sted i privat pasning.

 • der ikke stilles de samme faglige krav som til et dagtilbud

 • der ikke er pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende, hvilket betyder at du selv skal finde alternative løsninger når den private børnepasser holder fri

 • Esbjerg Kommune ikke har forpligtigelser i forhold til kompetenceudvikling og lignende

 • tilrettelæggelse af hverdagen, indholdet og samarbejdet alene er et anliggende mellem den private pasningsordning eller den private børnepasser og forældre.

 • der er en gensidig opsigelsesmulighed af pasningsaftalen. Aftaler der indgås mellem en privat børnepasser/privat pasningsordning og forældre, sker på et privatretligt grundlag, og er derfor gensidig juridisk bindende.

 • der ikke kan ydes økonomisk fripladstilskud

 

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig følgende, inden du underskriver en aftale:

 

 • Gensidige forventninger til samarbejdet (særlige aftaler noteres i standard pasningsaftalen)

 • At der i aftalen fremgår hvor mange feriedage/lukkedage der er på et år

 • At der er et rimeligt opsigelsesvarsel

 • At du har kendskab til optagelse i dagtilbud i forlængelse af privat pasning (enten ved ophør efter aftalt dato, eller ved ophør før tid).

 

Du anbefales også at nærlæse de beskrevne regler og rammer.

 

Endvidere skal du være opmærksom på, at der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, som Esbjerg Kommune ikke har godkendt.

Pasningsaftale

Du skal som forælder aftale vilkår sammen med den private pasningsordning eller private børnepasser. Denne dialog skal munde ud i en pasningsaftale, som er den gældende kontrakt mellem dig og den private børnepasser/pasningsordning.

Esbjerg Kommune skal godkende pasningsaftalen, før den kan træde i kraft.

 

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i aftalens ordlyd og forventningsafstemmer med den private børnepasser/pasningsordning, inden du underskriver den. Det er dig der ansøger om tilskud og derfor også dig der er ansvarlig for udfyldelse af aftalen.

 

Pasningsaftalen skal bl.a. indeholde:

 • Pasningstilbuddets indhold

 • Antal pasningstimer

 • Antal ferie/lukkedage

 • Den månedlige betaling (hvor meget og hvordan betaler du)

 • Om børnepasseren får løn/feriegodtgørelse under ferien.

 • Det gensidige opsigelsesvarsel. Læs afsnittet nedenfor ”opsigelsesvarsel og udmeldelse”

 • Aftaler i forbindelse med børnepasserens evt. længerevarende sygdom

 

Når du som forældre er arbejdsgiver skal aftalen derudover indeholde:

 • Aftaler om indholdet af øvrige arbejdsopgaver og den tid, der bruges på dem. Udføres der opgaver som f.eks. rengøring, indkøb, pasning af søskende og lignende, vil der ske en tilsvarende reduktion i beregningen af tilskuddet

 • Aftaler om kost/logi

 

Pasningsaftalen underskrives af begge parter og sendes til Esbjerg Kommune hurtigst muligt.

 

Du kan finde pasningsaftalerne under "Læs mere". Vær opmærksom på at vælge den pasningsaftale der gælder for den ordning du indgår aftale om. (Standard pasningsaftale – Privat pasningsordning – selvstændig erhvervsdrivende eller Standard pasningsaftale – ansat privat børnepasser)

 

Ændringer i pasningsaftalen

Enhver ændring i forhold til pasningsaftalen skal via ny pasningsaftale godkendes af Esbjerg Kommune. Det kan være den private børnepassers eller den private pasningsordnings flytning til ny bopæl, periodisk ophør, åbningstider, ændring af opsigelsesvarsel, ophør af samarbejde eller lukkedage m.m.

 

Tilskud til betaling

Du kan som forælder ansøge om tilskud til privat pasning via Esbjerg kommunes selvbetjeningsløsning Minpladsanvisning.

Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor stor din månedlige udgift til børnepasning er samt timetallet for pasning. Du kan højest modtage 75% af din udgift, men efter gældende regler er der et maks. tilskud. Tilskuddet nedsættes den 1.  i den måned barnet fylder 3 år.

Max. tilskud gældende fra 01.01.2018 pr. måned:

 • 5.923,00 kr. til børn i alderen 0-2 år
 • 3.629,00 kr. til børn i alderen 3 år til skolestart

Pasningstilskuddet er fastsat på grundlag af fuldtidspasning, det vil sige 40 timer ugentligt og derover. Der ydes et reduceret tilskud til deltidspasning.

Inden du kan modtage tilskuddet skal følgende være opfyldt:

 • Du skal være bosat i Esbjerg Kommune

 • Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder og pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet skal være godkendt af Esbjerg Kommune

 • Du må ikke modtage fuldtids barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasning, til det barn der søges tilskud til

 

Søskendetilskud

Har du mere end ét barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud, SFO/klub, privatinstitution eller privat pasning, får du automatisk søskendetilskud. Der er særlige regler i forhold til beregning af søskendetilskuddet. Det kan du læse mere om på Esbjerg Kommunes hjemmeside under Børn & Dagtilbud - Søskendetilskud.

Økonomisk fripladstilskud

Ifølge Dagtilbudsloven kan der ikke ydes økonomisk fripladstilskud til privat pasning.

SKAT

Tilskuddet er skattefrit for dig, men for den private børnepasser eller den private pasningsordning er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst og det er Esbjerg Kommune der indberetter lønnen til SKAT.

 

Flytning til anden kommune

Hvis I flytter bopælskommune, men dit barn fortsætter pasning hos den samme private børnepasser, er det vigtigt, at Esbjerg Kommune orienteres om flytningen, idet tilskuddet skal udbetales fra bopælskommunen.

Du skal selv søge om tilskud til privat pasning hos den kommune I flytter til.

Vær opmærksom på at du kan opkræves tilbagebetaling af tilskud fra Esbjerg kommune. Samtidig kan tilflytterkommunen nægte at yde tilskud med tilbagevirkende kraft, hvorfor du kan komme i en situation med manglende tilskud i flere måneder.

 

Ferie/lukkedage/sygdom i den private pasningsordning

Som udgangspunkt lukker den private pasningsordning i forbindelse med planlagt ferie, fridage, kursusdeltagelse og sygdom, og du skal selv finde anden pasning til dit barn.

Ved sygdom gælder almindeligvis det aftalte gensidige opsigelsesvarsel.

Hvis en privat børnepasser bliver alvorligt syg, kan kommunen i helt særlige tilfælde efter konkret vurdering, inddrage godkendelse af pasningsaftalen og den private pasning. Dette vil bero på en vurdering af sygefraværets længde og udsigten til at genoptage arbejdet.

I Esbjerg Kommune udbetales der tilskud for 12 måneder, uanset om den private pasningsordning holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage i perioden 1. maj til 30. april. Hvis antallet af lukkedage overstiger 30 dage, skal du meddele dette til Esbjerg Kommune. Det betyder at hvis der er over 30 lukkedage, reduceres tilskuddet tilsvarende og du vil få en regning på det for meget udbetalte tilskud.

Vikar

De selvstændige erhvervsdrivende som nedsætter sig som private pasningsordninger har mulighed for at ansætte en vikar. Brugen af vikar er af midlertidig karakter og forældre skal altid informeres om brug af vikar. Vikaren, som benyttes, skal godkendes af Esbjerg Kommune.

Tavshedspligt

Ved alle former for privat pasning er den private børnepasser omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv.

Underretningspligt

Ved alle former for privat pasning er den private børnepasser omfattet skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens § 153. Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Forældre må ikke underrettes, i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning, kan der rettes henvendelse til Esbjerg Kommune.

 

Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen

Det skal fremgå af pasningsaftalen med hvilke varsler, henholdsvis du og den private børnepasser kan opsige aftalen.

Esbjerg Kommune anbefaler opsigelsesvarsel på 1 måned fra en vilkårlig dato.

 

Indgår I aftale om en anden og længere opsigelsesfrist end den anbefalede, skal du være opmærksom på, at det kan have konsekvenser, f.eks. ved den private børnepassers sygdom, ved fraflytning, ved nye og andre behov eller ved samarbejdsproblemer.

 

Når du underskriver en aftale om privat pasning, indgår du en privatretlig aftale. Det betyder, at hvis du underskriver en aftale på f.eks. 3 måneders opsigelse, så kan du ikke i opsigelsesperioden få dit barn passet andre steder med tilskud. Efter gældende lov, kan forældre ikke få 2 tilskud på samme tid til samme barn.

 

Hvis et barn af pædagogiske årsager ikke får den tilstrækkelige støtte og den rette indsats, kan Esbjerg Kommune inddrage godkendelsen, hvormed tilskuddet ophører. Dit barn vil herefter straks få tilbudt plads i et dagtilbud efter gældende regler.

 

I forbindelse med opsigelse fra en privat pasning i øvrigt, er dit barn sikret en plads i et kommunalt dagtilbud i et af kommunens fire garantidistrikter senest en måned fra den dato du retter henvendelse til Pladsanvisningen – dog tidligst dagen efter udmeldelsesdatoen.

Hvis kommunen inddrager en godkendelse

Hvis en privat pasning får inddraget sin godkendelse, er Esbjerg Kommune forpligtet til at skaffe plads til børnene i et dagtilbud hurtigst muligt – dog senest inden for en måned fra den dato inddragelsen effektueres.

Særligt når du som forældre ansætter en privat børnepasser og bliver arbejdsgiver

Når du ansætter en privat børnepasser til at passe dit barn, har Esbjerg Kommune ingen arbejdsgiverforpligtigelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om børnepasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelser.

 

Flere forældre kan også gå sammen om at ansætte en privat børnepasser.

Pasning af barnet i eget hjem

Ved godkendelse af de fysiske rammer, foretages der sikkerhedsmæssige vurderinger, således at du og børnepasseren kan være tryg ved rammerne pasningen foregår i.

 

Er I flere forældre der går sammen om at ansætte en børnepasser, i ét af forældrenes hjem, vil de fysiske rammer skulle godkendes efter samme rammer som private pasningsordninger, hvor der passes op til 5 børn.

 

Når du skal ansætte en privat børnepasser, skal du være opmærksom på følgende krav i forbindelse med den ansattes egnethed

Den private pasning skal tilrettelægges, så den fremmer børns læring gennem trygge læringsmiljøer. Arbejdet med læringsmiljøer skal indholdsmæssigt stå mål med kravene til læring og læringsmiljøer i dagtilbud, ligesom arbejdet med læringsmiljøer i den enkelte private pasning skal tage udgangspunkt i børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.  Det indebærer blandt andet, at læringsforståelsen i den private pasning vil skulle bygge på et bredt læringsbegreb, der understøtter børns kropslige og motoriske, sociale, emotionelle (følelsesmæssige) og kognitive (tankemæssige) læring og dannelse.

 

Den private pasning skal endvidere tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

 

Hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk. Det gælder dog ikke ordninger oprettet af det tyske mindretal, eller efter aftale med kommunalbestyrelsen.

I særlige tilfælde kan hovedsproget være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

 

Derudover gælder at den ansatte:

 

 • Skal have privat straffe-og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis

 • Skal have ophold- og arbejdstilladelse, såfremt den ansatte kommer fra et land uden for EU/EØS

 • Skal skulle tale dansk som hovedsprog og fremvise dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau

 • Skal gennemføre en personlig samtale vedr. personlig og faglige kvalifikationer og findes egnet

 • Såfremt der er tale om en person under 18 år, skal personens værge også underskrive alt, som den ansatte underskriver.

Før du kan få tilskud

Skal børnepasseren godkendes af Esbjerg Kommune og du skal:

 

 • Registreres med et CVR.-/SE-nr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.virk.dk)

 • Tegne lovpligtige forsikringer (arbejdsskadeforsikring)

 • Aftale løn med børnepasseren

 • Indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

 • Følge reglerne i Lov om ferie og indbetale til Feriekonto

 • Følge arbejdsmiljøloven

 

 

Nyttige adresser

 • Oplysning om Feriekonto og ATP får du hos ATP Koncernen, www.virk.dk.

 • Oplysning om arbejdsmiljøkravene får du hos Arbejdstilsynet, www.at.dk.

 • Oplysning om forsikringsspørgsmål får du hos Forsikring og pension, www.forsikringogpension.dk  

  

Når Esbjerg kommune har modtaget din ansøgning om tilskud, vil konsulenter fra Børn & Dagtilbud kontakte dig og aftale et møde med dig og børnepasseren. På mødet vurderes børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer og pasningsaftalen udfyldes.

 

Inden mødet skal du indsende:

 • Dokumentation for at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er tegnet og der foreligger et CVR.-/se.nr.

 • Dokumentation af arbejdstilladelse, hvis børnepasseren kommer fra et land udenfor EU/EØS

 • Dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau

 

Aftalen underskrives af både dig og børnepasseren ved mødet.

Kommunens tilbud om administration

Når du ansætter en privat børnepasser og hermed er arbejdsgiver, er der opgaver i forhold til f.eks. udbetaling af løn, indbetaling af ATP og feriepenge, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, der skal varetages.

Du kan vælge selv at administrere disse opgaver, men Esbjerg Kommune kan også tilbyde dig, at du mod et gebyr svarende til omkostningerne ved opgaven lader et privat firma varetage ordningen. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende dette, er du velkommen til at kontakte Børn & Dagtilbud. Se kontaktoplysninger i afsnittet ”hvor kan jeg søge yderligere oplysninger – kontaktoplysninger og postadresser”. 

Tilsyn

Esbjerg Kommune fører tilsyn med privat pasning efter gældende lovgivning og efter kommunens ”Privat pasningsordning -krav til oprettelse og drift”.

 

Der føres såvel anmeldte som uanmeldte tilsyn.

Den private pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Esbjerg Kommune i forhold til tilsyn.

 

Den private pasningsordning modtager efter hvert tilsyn en tilsynsrapport, som skal være tilgængelig på et synligt sted indtil næste tilsynsrapport modtages. Hvis den private børnepasser er ansat af forældre og arbejder på barnets bopæl, tilsendes rapporten til forældrene.

 

Sprogvurdering af børn uden for dagtilbud

Efter Dagtilbudsloven stilles der krav til den enkelte kommune om, at alle børn i alderen omkring 3 år, der ikke er optaget i et dagtilbud, sprogvurderes. Efter Dagtilbudsloven har forældre pligt til at lade deres børn deltage i en sprogvurdering samt ved behov, efterfølgende sprogstimulering. Forældre der benytter Privat pasning vil derfor blive kontaktet med henblik på en sprogvurdering.

 

Hvor kan jeg søge yderligere oplysninger – Kontaktoplysninger og post adresser

 

Økonomi

Alle henvendelser om tilskud til privat pasning skal ske til Børn & Dagtilbud, Adressen finder du nederst på Esbjerg kommunes hjemmeside. Du kan også ringe til Pladsanvisningen, telefontiden mandag, tirsdag, fredag: 10-13, torsdag 10-17. på tlf. 76 16 16 16

 

Godkendelse og spørgsmål af pædagogisk karakter

Alle henvendelser vedr. godkendelser og/eller spørgsmål af pædagogisk karakter skal ske til konsulenter for Børn og Dagtilbud på tlf. 76 16 16 16.

 

Post adresser

Personfølsomt post. Alt post som indeholder personfølsomme oplysninger (navn, adresse, CPR nummer mv.) skal sendes til Esbjerg kommunes sikker digital post. Adressen findes nederst på Esbjerg kommunes hjemmeside eller du kan følge linket her: http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx   

 

Almindelige forespørgsler, eller beskeder til Børn & Dagtilbud, uden personfølsomme oplysninger kan mailes til: privatpasningsordning@esbjergkommune.dk   

 

Klageadgang

Beslutning om ikke at godkende en privat børnepasser/privat pasningsordning, eller  en godkendelse inddrages fordi gældende krav ikke efterleves, kan ikke indgives til anden administrativ myndighed.

 

Hvis du oplever bekymrende praksis eller mangel på overholdelse af indgået pasningsaftale, kan du henvende dig til konsulenter for Børn og Dagtilbud.

 

I forbindelse med henvendelse, har forvaltningen notatpligt jfr. Offentlighedsloven § 13.

 

Kommunen indgår ikke i privatretlige forhold som f.eks. uoverensstemmelser imellem børnepasser og forældre.

 

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvor gammel skal mit barn være for at jeg kan få tilskud?

Der gives tilskud til privat pasning for børn i alderen 0 år til skolestart. Der må dog ikke være nogen af forældrene, der har fuldtids barselsorlov til barnet.

Jeg har søgt om tilskud til en privat pasningsordning – men jeg har ikke modtaget nogen bevilling.

Din ansøgning vil blive behandlet indenfor 14 dage efter modtagelsen af de oplysninger vi har brug for. Bemærk, at ansøgningen ikke kan bevilges før vi har modtaget en underskrevet pasningsaftale, og at denne er godkendt af konsulenter fra Børn & Dagtilbud.

Hvordan ved jeg, om den private pasning er godkendt af kommunen?

En godkendt privat pasningsordning får en skriftlig godkendelse af kommunen, og hvis han/hun ønsker det, kommer vedkommende på kommunens hjemmeside under Privat pasningsordning ”kontaktoplysninger private børnepassere”. Du kan bede om at se godkendelsesbrevet. Er børnepasseren ikke registreret kan du kontakte konsulenter for Børn & Dagtilbud.

Kan jeg bruge tilskuddet til at passe mine egne børn?

Nej, tilskuddet til privat pasning kan ikke bruges til pasning af dine egne børn.

Du kan søge tilskud til pasning af egne børn. Det kan du læse mere om på Børn & Dagtilbuds hjemmeside under pasning af egne børn.

Kan tilskuddet tages med til brug for betaling af pasning i udlandet?

Nej tilskuddet kan ikke bruges til betaling af pasning i udlandet.

Kan mit barn passes ved en børnepasser fra en anden kommune?

Ja dit barn må gerne passes ved en godkendt privat børnepasser fra en anden kommune. Den private pasning skal godkendes af Esbjerg kommune efter samme principper som øvrige private pasningsordninger.

Kan jeg få tilskud, når jeg er på barsel?

Der kan ikke udbetales tilskud, hvis der afholdes fuldtidsbarsel på det barn, der søges tilskud til. Forældre på deltidsbarsel derimod kan godt modtage tilskud.

Kan jeg søge fripladstilskud til en privat pasningsordning?

Til en privat pasningsordning kan der ikke søges økonomisk eller pædagogisk fripladstilskud.

Hvor mange børn kan jeg søge tilskud til?

Der er ingen begrænsning for hvor mange børn du kan søge tilskud til.

Kan kommunen afvise at udbetale tilskuddet?

Kommunen kan afvise at godkende pasningsaftalen, hvis det skønnes, at de fysiske rammer eller den person som forældrene vil indgå aftale med, ikke er egnet til opgaven. Ligeledes kan en godkendelse af en pasningsaftale inddrages, hvis forholdene ændrer sig - f.eks. hvis du flytter fra kommunen. Dette vil medføre, at tilskuddet ikke kan udbetales.

Hvornår får jeg mit tilskud?

Tilskuddet bliver udbetalt månedsvis forud og indsættes på din Nem-konto den første bankdag i måneden. Den første gang tilskuddet skal udbetales er udbetalingsdatoen betinget af, at din bevilling er dannet i tide. Hvis ikke dit bevilgede tilskud når at komme med til den 1. i den måned dit barn starter, vil der ske udbetaling den næstkommende 1.

Hvis dit tilskud er inddraget, vil du have modtaget et brev fra Børn & Dagtilbud i din e-boks, med oplysning om årsag til inddragelsen.

Prisen på min private pasning stiger, kan jeg så få mere i tilskud?

Du kan få 75% af dine udgifter dækket, dog fastsættes der hvert år et max tilskud. Du skal indsende en ny underskrevet pasningsaftale, som skal godkendes og du vil modtage en ny bevilling.

Hvornår vil der ske ændringer i tilskuddets størrelse?

Hvis dit barn fylder 3 år i pasningsperioden, vil dit tilskud falde den 1. i den måned dit barn fylder 3 år.

Tilskuddet reguleres hvert år til 1. januar.

Min private børnepasser er syg, skal jeg stadigvæk betale?

Det er den konkrete pasningsaftale, der er indgået mellem dig og børnepasseren, der afgør hvor længe I skal betale løn under sygdom. Kun ved helt særlige tilfælde og efter konkret vurdering, kan kommunen inddrage godkendelse af den private pasningsordning. Det alene hvis aftalegrundlaget bortfalder.

Kan vi ansætte en au pair som privat børnepasser?

Nej, der gives ikke tilskud til au pair, da de kun har opholdstilladelse og ikke arbejdstilladelse.

Liste over selvstændige børnepassere godkendt af Esbjerg Kommune

Denne liste omfatter de godkendte selvstændige børnepassere, som har ønsket at stå på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Den enkelte børnepasser er selv ansvarlig for at oplyse eventuelle ændringer til Børn & Dagtilbud.

Vælg det postnummer du har interesse i:

Postnummer 6690
Postnummer 6700
Postnummer 6705
Postnummer 6710
Postnummer 6715
Postnummer 6731
Postnummer 6740
Postnummer 6760
Postnummer 6771
Postnumre udenfor Esbjerg Kommune
 

Postnummer 6690

Bjarne Jensen
Kløvermarken 45, 6690 Gørding
Tlf: 29 91 83 70
bjarnevasejensen@gmail.com

Karina Vase Jensen
Kløvermarken 45, 6690 Gørding
Tlf: 28 38 73 74
karinavasejensen@gmail.com

Tumlehulen
v/Jette Pedersen/Anne Staal
Jernbanegade 1, 6690 Gørding
Tlf. 24 62 08 69
annebullstaal@gmail.com

Rikke Breiner
Kirkevej 27, 6690 Gørding
Tlf. 61 69 43 08
breiner-dreams4u@hotmail.com

Postnummer 6700

Henriette Christiansen
Ringen 2, 6700 Esbjerg
Tlf. 22130847
ette@itob.dk

Dina Gram 
Højvangs Allé 41 
Tlf. 26 19 26 34 
dina_gram@hotmail.com

Lene Lindholm
Baldursgade 93, 6700 Esbjerg
Tlf. 21 76 33 37
hclenelindholm@hotmail.com

Heidi Madsen 
Rolfsgade 61a, 6700 Esbjerg
Tlf. 60 76 34 60
pohe@esenet.dk

Mette Dippel Madsen
Gammelby Strandvej 68
6700 Esbjerg
Tlf. 61 46 30 01
emeena@hotmail.com

Birgith Marloth
Blommevej 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 50 88 07 71
birgith.marloth@gmail.com

Leif Marloth
Blommevej 5, 6700 Esbjerg
Tlf. 50 88 07 71
leifmarloth@live.dk

Eleonora Roth 
Carit Etlars Allé 10, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 10 04 74 
roth_nora@hotmail.com

Postnummer 6705

Diana Lassen
Hasselvej 25, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 40 95 66 18
diddi-allan@live.dk

Lisbeth Lauridsen
Harvevænget 17, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 28 93 47 30/75 16 53 30
lisbethpovl@youmail.dk

Stinne Kaab
Ledvænget 1, 6705 Esbjerg Ø
Tlf: 26 29 37 66
stinnegp@hotmail.com

Sabina Parish
Bentzens Alle 24, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 28 96 79 84
sabinaparish@hotmail.com

Postnummer 6710

Eva Rose Andersen
Neptunvej 28, 6710 Esbjerg V
Tlf. 51 30 23 24 
evarose@esenet.dk

Lone Busch
Åtoften 108, 6710 Esbjerg V
Tlf. 75 15 72 47
fam.Busch@bbsyd.dk

Birgitte Deleuran
Krebseparken 115 A, 6710 Esbjerg V
Tlf. 51 70 02 20
gittesvilje@gmail.com

Lisa Hansen
Ærøvej 15, 6710 Esbjerg V
Tlf. 20 46 04 89 
lisahansen1@live.dk

Tania Hansen
Bellisvænget 13, 6710 Esbjerg V
Tlf. 76 13 13 34
arnth@esenet.dk

Britta Helsinghof
Havbakken 72, 6710 Esbjerg N
Tlf. 29874438
juno@esenet.dk

Bente Holdt 
Krebsens Kvarter 2, 6710 Esbjerg V
Tlf. 26 25 69 48 
privatdagplejentumle@live.dk

Mai Brit Holdt
Krebsens Kvarter 2, 6710 Esbjerg V
Tlf. 30 23 82 98 
privatdagplejentumle@live.dk

Birgitte Hymøller
Hovmestervænget 18, 6710 Esbjerg V
Tlf. 61 71 00 06
birgittehymoeller@live.dk

Ingrid Tækker Kristensen
Venusvænget 93, 6710 Esbjerg
Tlf. 26 36 04 89
ingridtaekker@gmail.com

Helle Lehmann Madsen
Havrevænget 6, 6710 Esbjerg V
Tlf. 28 56 78 34
hellelehmann@hotmail.com

Stine Noer
Havbakken 108, 6710 Esbjerg V
Tlf. 29 88 65 24 
stinenoer@hotmail.com

Mona Pedersen
Åtoften 64, 6710 Esbjerg V
Tlf. 25 70 78 19 
chrisnp@youmail.dk

Marlene Simonsen
Ryttervænget 11, 6710 Esbjerg V
Tlf. 61 77 02 51
rytter11@bbsyd.dk

Renate W. Skriver
Guldagergårdsvej 13, 6710 Esbjerg V
Tlf. 22 56 71 05
renate@guldager-dagpleje.dk

Mariette Søegaard
Sædding Strandvej 183, 6710 Esbjerg V
Tlf. 23 98 99 70 / 75 46 00 76
mmsoegaard@gmail.com

Jette Thyme
Åtoften 144, 6710 Esbjerg
Tlf. 40 89 08 65
jette@fam-thyme.dk

Dorte Tranbjerg
Elmegårdsvej 12, 6710 Esbjerg
Tlf. 75117742/ 20581512
tranbergs.dagpleje@gmail.com

Sandie Gadgaard Tønning
Solbakken 58
6710 Esbjerg V
Tlf: 28 60 73 89
sandiegadgaard@gmail.com

Betina Lorenzo Aa
Valmuevænget 24, 6710 Esbjerg V
Tlf. 42 31 65 52
familienaa@hotmail.com

Postnummer 6715

Bettina Bruun
Toften 18, 6715 Esbjerg N
Tlf. 30 29 87 32
bentina@bbsyd.dk

Helle H. Frederiksen
Egedesmindevej 30, 6715 Esbjerg N
Tlf. 24 22 29 92
graaudentag@bbsyd.dk

Gitte Gregersen
Thulevej 294, 6715 Esbjerg N
Tlf. 22 37 24 42
gitte294@hotmail.com

Conny Petersen
Umanakvej 181, 6715 Esbjerg N
Tlf. 61 27 40 42 
connypetersen181@gmail.com

Lis Odgaard Poulsen
Havbakken 6, 6715 Esbjerg N
Tlf. 29 84 81 26
lisodgaardpoulsen@gmail.com

Mariann Thomsen
Havbakken 6, 6715 Esbjerg N
Tlf. 50 90 95 49
brt@mail.dk

Gyril Valkær
Folevænget 14, 6715 Esbjerg N
Tlf. 22 56 18 34
gyrilkatrine@hotmail.com

Bente Vandborg
Niels Lønnes Vej 3, 6715 Esbjerg N
Tlf 51 14 17 63
beva@youmail.dk

 

Postnummer 6731

Tjæreborg privat pasning hos Lene og Bent
Sønderager 24, 6731 Tjæreborg
Tlf. 22 56 01 36
lenewandersen@gmail.com

Tina Christensen
Vesterled 13, 6713 Tjæreborg
Tlf. 30237144
tina.chr@@live.dk

Tina M. Pedersen
Østerkrog 9, 6731 Tjæreborg
Tlf. 27 62 51 14
tinamadsen2909@sol.dk

Ulvehulen v/Karina Ulv Thomsen
Østre Industrivej 1b, 6731 Tjæreborg
Tlf. 29 60 85 21
karinaulv@youmail.dk

Birgitte Ellehage Morthorst
Lærkehøjen 1, 6731 Tjæreborg
Tlf. 61 67 28 68
ellehage@hotmail.com

 

Postnummer 6740

Jeanette Ernst 
Hellesvej 20, 6740 Bramming
Tlf. 26 74 98 45
emkmor@gmail.com

Privat børnepasning på landet
Lotte og Henriette Hansen
Nr. Ilsted Markvej 1, 6740 Bramming
Tlf. 26 63 21 45
henriettet@c.dk

Bente Held
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 40 09 / 50 52 86 06
bcheld@bbsyd.dk

Lone Hübschmann
Engparken 135, 6740 Bramming.
Tlf. 28 68 12 51
lone.hubschmann@live.dk

Postnummer 6760

Michelle Bokkers
Sønnerfenner 4, 6760 Ribe
Tlf: 20 20 29 91
mch93@stofanet.dk

Laila Borggaard
Gravsgade 25, 6760 Ribe 
Tlf. 21 20 93 61
lboribe@gmail.com

Dagplejen ØD10, Sanne Nissen 
Øster Digetoft 10, Hviding, 6760 Ribe
Tlf. 23 32 00 01
sannenissen.10@gmail.com

Den lille skildpadde, Anita P. Hansen
Skyttevej 111, 6760 Ribe
Tlf. 27 57 40 81
anita.h39@gmail.com

Doris Hansen
Koldingvej 151, 6760 Ribe
Tlf. 75 43 71 02
d.k@hansen.mail.dk

Lene Jensen
Skyttevej 97, 6760 Ribe
Tlf. 42 23 79 05
famjensenribe@gmail.com

Tina Steen Lauridsen
Bordingvej 7, 6760 Ribe
Tlf. 29 28 56 51
tinasteenlauridsen@gmail.com

Hanne Ø. Madsen
Tøndervej 33, 6760 Ribe
Tlf. 28 55 67 79
hnc@madsen.mail.dk

Niels Christian Madsen
Tøndervej 33, 6760 Ribe
Tlf. 28 45 24 30
hnc@madsen.mail.dk  

Bente Ryberg Nielsen
Korsbrødregade 12, st., 6760 Ribe
Tlf. 61 35 69 93
bente@panglas.dk

Conny Philipsen
Obbekærvej 38, 6760 Ribe
Tlf. 27 24 39 72
connyneumes@gmail.com

Tove Bjørnbak Tygesen
V. Vedsted Byvej 49, 6760 Ribe
Tlf. 76 88 80 00
Tove-tygesen@privat.dk

 

Postnummer 6771

Lone Christensen
Darumvej 1, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 12 87
lfchristensen@live.dk

Anna Møller
Jedsted Klostervej 5, 6771 Gredstedbro
Tlf. 75 43 18 49
prebenm@bbsyd.dk

Pernille Poulsen
Jedsted Klostervej 33, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22 46 57 50
pernillejensen_@hotmail.com

Jensa Jensen
Majsmarken 14, 6771 Gredstedbro
Tlf. 22 54 21 49
jensaj@gmail.com

 

Postnumre udenfor Esbjerg Kommune

Guldklumperne
v/ Anette Egertsen
Tiset Forte 4, 6510 Gram
Tlf. 20 16 30 99
egertsen@mail.dk

Sanne Hansen
Staghøjvej 1, 6630 Rødding
Tlf. 23 26 17 28
steensig6630@gmail.com

Didde Egebjerg Kjær
Øster Terplingvej 2, 6752 Glejbjerg
Tlf. 50 95 37 25
dek90@hotmail.com

Naturdagplejen Skovtroldene
Joan Rudolph
Stensbækvej 23, Arnum, 6510 Gram
Tlf. 40976500
jubijonarnum@gmail.com

 

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune