Kombinationstilbud

Hvis dit barn allerede er optaget eller er tilbudt en plads i et kommunalt/selvejende dagtilbud eller privatinstitution, og du har et pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes åbningstid, har du mulighed for at kombinere pladsen i dagtilbuddet med en fleksibel pasning. Det kræver dog at du opfylder kravene.

Muligheden kaldes et kombinationstilbud.

Ved fleksibel pasning kan du

 • indgå aftale med en fleksibel pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller

 • indgå aftale med en fleksibel børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for.

Det kan du læse nærmere om herunder og i ” Fleksibel pasning – Krav til oprettelse og drift”.

Endvidere skal du vide at der er flere forskellige muligheder hvis du ønsker privat pasning fremfor pasning i et kommunalt/selvejende dagtilbud eller privatinstitution. Du kan f.eks.

 • indgå aftale med en privat pasningsordning som er selvstændig erhvervsdrivende eller

 • indgå aftale med en privat børnepasser du ansætter og hermed er arbejdsgiver for.

Det kan du læse nærmere om under Privat pasning og i ”Privat pasning - krav til oprettelse og drift”.

Indhold:

Hvad er et kombinationstilbud

Forskelle på fleksibel pasning og dagtilbud – vigtig viden inden du træffer dit valg

Pasningsaftale

Særligt når du som forældre ansætter en fleksibel børnepasser og bliver arbejdsgiver

Tilskud til betaling

Flytning til anden kommune

Ferie/lukkedage/sygdom i den fleksible pasningsordning

Vikar

Tavshedspligt

Underretningspligt

Tilbagekaldelse af godkendelse

Tilsyn

Samarbejde med dit barns dagtilbud

Hvornår kan ordningen træde i kraft

Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen

Sådan ansøger du om tilskud til fleksibel pasning -kombinationstilbud

Klageadgang

Kontaktoplysninger og postadresser

Ofte stillede spørgsmål

 

Hvad er et kombinationstilbud

Har du som forælder et dokumenteret pasningsbehov der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan du ansøge om et kombinationstilbud.

Det betyder at du både kan anvende timer i et dagtilbud i åbningstiden, og derudover ansætte en fleksibel børnepasser eller anvende en i forvejen godkendt fleksibel børnepasser i min. 10 timer ugentligt til pasning af barnet uden for dagtilbuddenes åbningstid.

For at være berettiget til muligheden gælder følgende:

 • Kombinationstilbuddet kan gives til forældre, hvis begge forældres beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

 • Kombinationstilbuddet kan gives til en enlig forsørger, hvis dennes beskæftigelse medfører et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.

 • Kombinationstilbuddet kan samlet set ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. (52 timer i daginstitution, vuggestue eller børnehave eller 48 timer i kommunal dagpleje).

 • Den fleksible børnepasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst 4 uger.

Der kan ikke søges såfremt barnet er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen.

Du skal være opmærksom på, at der er regler, der skal være opfyldt for at du kan modtage tilskud til fleksibel pasning. Se mere herom under afsnittet ”Tilskud til betaling.”

Hvis du skal benytte dig af en fleksibel pasning har du mulighed for at få dit barn passet i en fleksibel pasningsordning, eller selv ansætte en fleksibel børnepasser med tilskud fra Esbjerg Kommune.

En fleksibel pasningsordning kan være:

 • En selvstændig erhvervsdrivende,

 • Eller en juridisk person, i form af aktie – og anpartsselskaber, fonde og selvejende institutioner, foreninger eller andre virksomheder, som indgår aftale med forældre omkring pasning af et eller flere børn.

En fleksibel pasningsordning kan etableres som en dagplejelignende ordning i hjemlige omgivelser for op til max 10 børn eller som en institutionslignende ordning i andre godkendte lokaler.

En fleksibel børnepasser kan være:

 • Den børnepasser, der er ejer af den fleksible pasningsordning

 • En børnepasser, der er ansat i en fleksibel pasningsordning

 • En børnepasser der er ansat af forældre til at passe et eller flere børn fra en eller flere familier.

 

Fleksibel pasningsordning

Børnepasseren i en fleksibel pasningsordning er ikke ansat af kommunen, men kommunen skal godkende og føre tilsyn med ordningen. 

For at blive godkendt skal den fleksible pasningsordnings fysiske rammer samt børnepasserens faglige og personlige kvalifikationer godkendes af Esbjerg Kommune efter gældende lovgivning og Esbjerg Kommunes ”Krav til oprettelse og drift”.

Du kan læse om de krav der helt præcist gælder i ”Fleksibel pasningsordning - Krav til oprettelse og drift”.

Ansat fleksibel børnepasser

Du har også mulighed for selv at ansætte en fleksibel børnepasser til at passe dit barn i din bolig eller børnepasserens bolig. Esbjerg Kommune har ingen arbejdsgiverforpligtigelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om privat pasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelsen. Esbjerg Kommune skal godkende den fleksible børnepasser og den aftale, der indgås.

Du kan læse nærmere herom i afsnittet ”Særligt når du som forældre ansætter en fleksibel børnepasser og bliver arbejdsgiver”.

Forskelle på fleksibel pasning og dagtilbud – vigtig viden inden du træffer dit valg

Det er væsentligt at understrege, at fleksibel pasning på flere områder adskiller sig fra de pasningsmuligheder, der betegnes som dagtilbud. Dagtilbud omfatter den kommunale dagpleje, kommunale/selvejende daginstitutioner og privatinstitutioner.

Det betyder at

 • de støttemuligheder der f.eks. er til et barn med særlige behov i en kommunal/selvejende daginstitution/dagpleje ikke tilsvarende kan finde sted i fleksibel pasning.

 • der ikke stilles de samme faglige krav som til et dagtilbud

 • der ikke er pligt til at stille anden pasning til rådighed ved sygdom, ferie, kurser eller lignende, hvilket betyder at du selv skal finde alternative løsninger når den fleksible børnepasser holder fri

 • Esbjerg kommune ikke har forpligtigelser i forhold til kompetenceudvikling og lignende

 • tilrettelæggelse af hverdagen, indholdet og samarbejdet alene er et anliggende mellem den fleksible pasningsordning eller den fleksible børnepasser og forældre.

 • der er en gensidig opsigelsesmulighed af pasningsaftalen. Aftaler der indgås mellem en fleksibel børnepasser/fleksibel pasningsordning og forældre, sker på et privatretligt grundlag, og er derfor gensidig juridisk bindende.

 • der ikke kan ydes økonomisk fripladstilskud

Det er derfor vigtigt, at du sikrer dig følgende, inden du underskriver en aftale:

 • Gensidige forventninger til samarbejdet (særlige aftaler noteres i standard pasningsaftalen)

 • At der i aftalen fremgår hvor mange feriedage/lukkedage der er på et år

 • At der er et rimeligt opsigelsesvarsel

 • At du har kendskab til optagelse i dagtilbud i forlængelse af fleksibel pasning (enten ved ophør efter aftalt dato, eller ved ophør før tid).

Du anbefales også at nærlæse de beskrevne regler og rammer.

Endvidere skal du være opmærksom på, at der ikke kan indgås aftaler om pasning med tilskud, som Esbjerg Kommune ikke har godkendt.

Pasningsaftale

Du skal som forælder aftale vilkår sammen med den fleksible pasningsordning eller fleksible børnepasser. Denne dialog skal munde ud i en pasningsaftale, som er den gældende kontrakt mellem dig og den fleksible børnepasser/pasningsordning.

Esbjerg Kommune skal godkende pasningsaftalen, før den kan træde i kraft.

Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i aftalens ordlyd og forventningsafstemmer med den fleksible børnepasser/pasningsordning, inden du underskriver den. Det er dig der ansøger om tilskud og derfor også dig der er ansvarlig for udfyldelse af aftalen.

Pasningsaftalen skal bl.a. indeholde:

 • Pasningstilbuddets indhold

 • Antal pasningstimer

 • Antal ferie/lukkedage

 • Den månedlige betaling (hvor meget og hvordan betaler du)

 • Om børnepasseren får løn/feriegodtgørelse under ferien.

 • Det gensidige opsigelsesvarsel. Læs afsnittet nedenfor ”opsigelsesvarsel og udmeldelse”

 • Aftaler i forbindelse med børnepasserens evt. længerevarende sygdom

Når du som forældre er arbejdsgiver skal aftalen derudover indeholde:

 • Aftaler om indholdet af øvrige arbejdsopgaver og den tid, der bruges på dem. Udføres der opgaver som f.eks. rengøring, indkøb, pasning af søskende og lignende, vil der ske en tilsvarende reduktion i beregningen af tilskuddet

 • Aftaler om kost/logi

Pasningsaftalen underskrives af begge parter og sendes til Esbjerg Kommune hurtigst muligt.

Du kan finde pasningsaftalerne under "Læs mere". Vær opmærksom på at vælge den pasningsaftale der gælder for den ordning du indgår aftale om. (Standard pasningsaftale – fleksibel pasningsordning – selvstændig erhvervsdrivende eller Standard pasningsaftale – ansat fleksibel børnepasser)

Ændringer i pasningsaftalen

Enhver ændring i forhold til pasningsaftalen skal via ny pasningsaftale godkendes af Esbjerg Kommune. Det kan være den fleksible børnepassers eller den fleksible pasningsordnings flytning til ny bopæl, periodisk ophør, åbningstider, ændring af opsigelsesvarsel, ophør af samarbejde eller lukkedage m.m.

Særligt når du som forældre ansætter en fleksibel børnepasser og bliver arbejdsgiver

Når du ansætter en fleksibel børnepasser til at passe dit barn, har Esbjerg Kommune ingen arbejdsgiverforpligtigelser i forhold til den ansatte. Det er alene dig, der indgår aftale om børnepasning og herved også dig der har arbejdsgiverforpligtigelser.

Flere forældre kan også gå sammen om at ansætte en fleksibel børnepasser.

Pasning af barnet i eget hjem.

Ved godkendelse af de fysiske rammer, foretages der sikkerhedsmæssige vurderinger, således at du og børnepasseren kan være tryg ved rammerne pasningen foregår i.

Er I flere forældre der går sammen om at ansætte en børnepasser, i ét af forældrenes hjem, vil de fysiske rammer skulle godkendes efter samme rammer som fleksible pasningsordninger, hvor der passes op til 5 børn.

Krav til den fleksible børnepasser og børnepasningen

Vælger du som forælder at ansætte en fleksibel børnepasser, gælder følgende:

 • Den ansatte skal have privat straffe-og børneattest uden forhold, der hindrer pasning af børn på forsvarlig vis

 • Den ansatte skal have ophold- og arbejdstilladelse, såfremt den ansatte kommer fra et land uden for EU/EØS

 • Den ansatte skal skulle tale dansk som hovedsprog og fremvise dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau

 • Den ansatte skal gennemføre en personlig samtale vedr. personlig og faglige kvalifikationer og findes egnet

 • Såfremt der er tale om en person under 18 år, skal personens værge også underskrive alt, som den ansatte underskriver.

 

Endvidere skal den fleksible pasning tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Den fleksible pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Hovedsproget i fleksible pasningsordninger skal være dansk. Det gælder dog ikke ordninger oprettet af det tyske mindretal, eller efter aftale med kommunalbestyrelsen. I særlige tilfælde kan hovedsproget være et andet end dansk, såfremt det vurderes ikke at have integrationsmæssige konsekvenser.

Du kan læse nærmere om gældende krav i: ”Fleksibel pasningsordning -  krav til oprettelse og drift”.

Før du kan få tilskud

Skal børnepasseren godkendes af Esbjerg Kommune og du skal:

 • Registreres med et CVR.-/SE-nr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (www.virk.dk)

 • Tegne lovpligtige forsikringer (arbejdsskadeforsikring)

 • Aftale løn med børnepasseren

 • Indbetale bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

 • Følge reglerne i Lov om ferie og indbetale til Feriekonto

 • Følge arbejdsmiljøloven

Nyttige adresser

 • Oplysning om Feriekonto og ATP får du hos ATP Koncernen, www.virk.dk.

 • Oplysning om arbejdsmiljøkravene får du hos Arbejdstilsynet, www.at.dk.

 • Oplysning om forsikringsspørgsmål får du hos Forsikring og pension, www.forsikringogpension.dk 

 

Når Esbjerg Kommune har modtaget din ansøgning om tilskud, vil konsulenter fra Børn & Dagtilbud kontakte dig og aftale et møde med dig og børnepasseren. På mødet vurderes børnepasserens personlige og faglige kvalifikationer og pasningsaftalen udfyldes.

Inden mødet skal du indsende

 • Dokumentation for at den lovpligtige arbejdsskadeforsikring er tegnet og der foreligger et CVR.-/se.nr.

 • Dokumentation af arbejdstilladelse, hvis børnepasseren kommer fra et land udenfor EU/EØS

 • Dokumentation for gennemført 9. klasses afgangseksamen i dansk med min. karakteren 2, bestået ’Prøve i Dansk 2’, eller et tilsvarende niveau

Aftalen underskrives af både dig og børnepasseren ved mødet.

Kommunens tilbud om administration

Når du ansætter en fleksibel børnepasser og hermed er arbejdsgiver, er der opgaver i forhold til f.eks. udbetaling af løn, indbetaling af ATP og feriepenge, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, der skal varetages.

Du kan vælge selv at administrere disse opgaver, men Esbjerg Kommune kan også tilbyde dig, at du mod et gebyr svarende til omkostningerne ved opgaven lader et privat firma varetage ordningen. Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende dette, er du velkommen til at kontakte Børn & Dagtilbud. Se kontaktoplysninger i afsnittet ”Kontaktoplysninger og postadresser”. 

 

Tilskud til betaling

Du kan som forælder ansøge om tilskud til fleksibel pasning via Min Pladsanvisning.

Tilskuddets størrelse til den fleksible pasning afhænger af antallet af timer pr. uge/måned, og hvor stor den månedlige udgift til børnepasningen er, men kan højst udgøre 75% af udgiften til den fleksible pasning. Tilskuddet nedsættes til den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Udgiften til den fleksible pasning er basisløn, feriepenge, ATP og arbejdsskadeforsikring.

Pr. 1.7.2018 er det maksimale tilskud til den fleksible pasning pr. måned:

114 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 0-2 år

70 kr. pr. gennemsnitlige ugentligt timetal til børn i alderen 3 år-skolestart.

Eksempel:

Hvis du har behov for 12 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

12 x 114 kr. = 1.368,00 kr.

Hvis du har behov for 30 timers fleksibel pasning gennemsnitlig pr. uge, så udgør månedligt maks. tilskud:

30 x 114 kr. = 3.420,00 kr.

I "Takster og tilskud fra 01.07.2018" kan du læse mere om tilskuddet. Du kan også ved hjælp af fiktive eksempler beregne, hvor meget du skal betale for pladsen i kommunal/selvejende dagtilbud eller privatinstitution.

Inden du kan modtage tilskuddet skal følgende være opfyldt:

 • Du skal være bosat i Esbjerg Kommune

 • Børnepasseren skal have opholds- og arbejdstilladelse, såfremt han/hun kommer fra et land uden for EU/EØS.

 • Du skal indgå en pasningsaftale med en børnepasser, som du selv finder og pasningsaftalen og den person, der skal passe barnet skal være godkendt af Esbjerg kommune.

 • Du må ikke modtage fuldtids barselsdagpenge eller orlovsydelse til børnepasningen, til det barn der søges tilskud til.

 • Dokumentationen for, at der er et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid skal være godkendt

Søskendetilskud

Har du mere end ét barn optaget i et kommunalt/selvejende dagtilbud, SFO/klub, privatinstitution, privat eller fleksibel pasning, får du automatisk søskendetilskud. Der er særlige regler i forhold til beregning af søskendetilskuddet. Det kan du læse mere om på Esbjerg kommunes hjemmeside under Børn & Dagtilbud - søskendetilskud.

Økonomisk fripladstilskud

Ifølge Dagtilbudsloven kan der ikke ydes økonomisk fripladstilskud til fleksibel pasning.

SKAT

Tilskuddet er skattefrit for dig, men for den fleksible børnepasser eller den fleksible pasningsordning er det fulde beløb skattepligtig indtægt. Indtjeningen er B-indkomst og det er Esbjerg Kommune der indberetter lønnen til SKAT.

Flytning til anden kommune

Hvis I flytter bopælskommune, men dit barn fortsætter pasning hos den samme fleksible børnepasser, er det vigtigt, at Esbjerg Kommune orienteres om flytningen, idet tilskuddet skal udbetales fra bopælskommunen.

Du skal selv søge om tilskud til fleksibel pasning hos den kommune I flytter til.

Vær opmærksom på at du kan opkræves tilbagebetaling af tilskud fra Esbjerg Kommune. Samtidig kan tilflytterkommunen nægte at yde tilskud med tilbagevirkende kraft, hvorfor du kan komme i en situation med manglende tilskud i flere måneder.

Ferie/lukkedage/sygdom i den fleksible pasningsordning

Som udgangspunkt lukker den fleksible pasningsordning i forbindelse med planlagt ferie, fridage, kursusdeltagelse og sygdom, og du skal selv finde anden pasning til dit barn.

Ved sygdom gælder almindeligvis det aftalte gensidige opsigelsesvarsel.

Hvis en fleksibel børnepasser bliver alvorligt syg, kan kommunen i helt særlige tilfælde efter konkret vurdering, inddrage godkendelse af pasningsaftalen og den fleksible pasning. Dette vil bero på en vurdering af sygefraværets længde og udsigten til at genoptage arbejdet.

I Esbjerg Kommune udbetales der tilskud for 12 måneder, uanset om den fleksible pasningsordning holder ferielukket eller ej. Dog kan der maksimalt udbetales tilskud for 30 lukkedage i perioden 1. maj til 30. april. Hvis antallet af lukkedage overstiger 30 dage, skal du meddele dette til Esbjerg Kommune. Det betyder at hvis der er over 30 lukkedage, reduceres tilskuddet tilsvarende og du vil få en regning på det for meget udbetalte tilskud.

Vikar

De selvstændige erhvervsdrivende som nedsætter sig som fleksible pasningsordninger har mulighed for at ansætte en vikar. Brugen af vikar er af midlertidig karakter og forældre skal altid informeres om brug af vikar. Vikaren, som benyttes, skal godkendes af Esbjerg Kommune.

Tavshedspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet af reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven. Tavshedspligt, er pligten for en person til ikke at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som den pågældende er blevet bekendt med gennem sit arbejde i offentlig tjeneste eller hverv eller i visse private erhverv.

Underretningspligt

Den fleksible børnepasser er omfattet skærpet underretningspligt, jf. Servicelovens § 153. Som udgangspunkt bør forældre altid orienteres og inddrages i forhold, som angår deres børns trivsel og udvikling. Det gælder også, når der underrettes til de sociale myndigheder om, at deres barn har brug for støtte. Forældre må ikke underrettes, i sager om vold og overgreb, hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre eller andre i et forældrelignende forhold til barnet. Ved behov for vejledning, kan der rettes henvendelse til Esbjerg kommune.

Tilbagekaldelse af godkendelse

Kommunen kan tilbagekalde en godkendelse af en pasningsaftale, hvis kommunen gennem det løbende tilsyn, konstaterer, at den fleksible pasning ikke praktiseres i overensstemmelse med den indgåede pasningsaftale og gældende krav til ordningen.

Derudover gælder, at såfremt du overskrider indmeldelsestimer i dagtilbuddet, kan ordningen bringes til ophør, da du så ikke længere er berettiget til et kombinationstilbud. Timerne opgøres over mindst en 4 ugers periode.

Tilsyn

Esbjerg Kommune fører anmeldte og uanmeldte tilsyn med fleksible pasningsordninger efter gældende lovgivning og efter kommunens ”Fleksibel pasningsordning – krav til oprettelse og drift”.

Den fleksible pasningsordning er forpligtet til at samarbejde med Esbjerg Kommune i forhold til tilsyn.

Den fleksible pasningsordning modtager efter hvert tilsyn en tilsynsrapport, som skal være tilgængelig på et synligt sted indtil næste tilsynsrapport modtages. Hvis den fleksible børnepasser er ansat af forældre og arbejder på barnets bopæl, tilsendes rapporten til forældrene.

Samarbejde med dit barns dagtilbud

Vælger du at benytte et kombinationstilbud, er det vigtigt at du går i dialog med dit dagtilbud.  Personalet i dagtilbuddet har ansvar for at sikre dit barns trivsel, læring og udvikling i de timer barnet opholder sig der, det er derfor vigtigt at I har et tæt samarbejde om barnet, og personalet kender til dit barns mødetider, så de kan tilgodese dit barns behov i dagtilbuddet.

Det er vigtigt at I sammen får afklaret praksis omkring mødetider:

 • Hvorledes dit barns timer i dagtilbuddet opgøres og registreres

 • Opstår der nye behov for dit barn ud fra den nye pasningsramme– hvordan samarbejdes der bedst om dette?

 • Er der pædagogiske tilbud, som dit barn ikke vil kunne deltage i grundet mødetidspunkter

Er dit barn indmeldt i kommunal dagpleje, skal du gå i dialog med din dagplejer.

Er dit barn indmeldt i vuggestue/børnehave skal du gå i dialog med afdelingens /daginstitutionens pædagogiske leder.

Hvornår kan ordningen træde i kraft

Indmeldelse i kombinationstilbuddet kan tidligst ske fra ansøgningsdato med løbende måned + 1 måned.

Det forudsætter at den fleksible børnepasser, pasningsaftalen mellem dig og børnepasseren samt arbejdsgivererklæring er godkendt af Esbjerg Kommune og barnet er indmeldt i et dagtilbud.

Opsigelse eller ændring af pasningsaftalen

Esbjerg Kommune anbefaler løbende måned + 1 måneds opsigelsesvarsel for begge parter. Opsigelsen skal underskrives af begge parter og indsendes til kommunen.

Deltidspladsen i dagtilbuddet kan fortsætte hvis der ansættes en ny godkendt fleksibel børnepasser.

Ansættes der ikke en ny børnepasser, ophører kombinationstilbuddet, hvilket betyder at deltidspladsen i det kommunale tilbud enten ophører eller ændres til en fuldtidsplads fra den dato hvor den private pasning ophører. Det er vigtigt at du hurtigst muligt orienterer Pladsanvisningen i Esbjerg Kommune.

Sker der ændringer omkring løn, arbejdstid, pasningsperiode, pasningstid, opsigelsesvarsel m.m. skal der udarbejdes en ny pasningsaftale, som Esbjerg Kommune skal godkende inden ikrafttrædelse.

 

 

Sådan ansøger du om tilskud til fleksibel pasning -kombinationstilbud.

Hvis dit barn er optaget eller du er tilbudt en plads i et dagtilbud, har du via Esbjerg Kommunes selvbetjeningsløsning (Minpladsanvisning) mulighed for at ansøge om et tilskud til fleksibel pasning – kombinationstilbud.

Samtidig med at du ansøger om tilskuddet, skal du indsende en arbejdsgivererklæring til kommunen, der dokumenterer, at der er et arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddets almindelige åbningstid. Kommunen skal straks oplyses, såfremt der sker ændringer. Du kan finde arbejdsgivererklæring på Børn & Dagtilbuds hjemmeside, under fleksibel pasning.

Klageadgang

Beslutning om ikke at godkende en fleksibel børnepasser/pasningsordning eller en godkendelse inddrages, fordi gældende krav ikke efterleves, kan ikke indgives til anden administrativ myndighed.

Hvis du som forælder oplever bekymrende praksis eller mangel på overholdes af indgået pasningsaftale, kan du henvende dig til konsulenter for Børn og Dagtilbud.

I forbindelse med henvendelse, har forvaltningen notatpligt jfr. Offentlighedsloven § 13.

Kommunen indgår dog ikke i rent privatretlige forhold som f.eks. uoverensstemmelser imellem børnepasser og forældre.

 

Kontaktoplysninger og postadresser

Økonomi

Alle henvendelser om tilskud til fleksibel pasningsordning skal ske til Pladsanvisningen, telefontiden mandag, tirsdag, fredag: 10-13, torsdag 10-17. på tlf. 76 16 16 16

Godkendelse og spørgsmål af pædagogiske karakter

Alle henvendelser vedr. godkendelser og/eller spørgsmål af pædagogisk karakter skal ske til konsulenter for Børn & Dagtilbud på tlf. 76 16 16 16.

Post adresser

Personfølsomt post. Al post som indeholder personfølsomme oplysninger (navn, adresse, CPR nummer mv.) skal sendes til Esbjerg Kommunes sikker digital post. Adressen findes nederst på kommunens hjemmeside eller du kan følge linket her: http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/skriv-til-os.aspx

Almindelige forespørgsler, eller beskeder til Børn & Dagtilbud, som ikke indeholder personfølsomme oplysninger kan mailes til: privatpasningsordning@esbjergkommune.dk

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør jeg hvis vores fleksible børnepasser bliver syg?

Hvis din fleksible børnepasser bliver syg, er det dit eget ansvar at finde alternativ pasning i det tidsrum børnepasseren skulle have varetaget pasningen af dit barn.

Hvad gør jeg hvis vores fleksible børnepasser ikke overholder aftaler?

Som arbejdsgiver er det dig som forældre, der skal håndtere dette. Såfremt der er udfordringer i samarbejdet, som du ikke ser muligt at løse, kan du stoppe ansættelsesforholdet efter det varsel der er angivet i kontrakten.

Hvis ordningen stopper før den oprindeligt aftalte dato, kan jeg så få mit barn indmeldt i dagtilbuddet på fuld tid igen?

Hvis din fleksible børnepasser stopper kan din deltidsplads i dagtilbuddet ændres til en fuldtidsplads fra den dato hvor dit tilskud stopper.

Er der en grænse for minimums timer i dagtilbuddet?

Der er ikke loft over, hvor stor en del af kombinationstilbuddet, der kan udgøres af den fleksible pasning. Der vil således ikke være krav om, at pladsen i dagtilbuddet i forhold til tid vil skulle udgøre den primære del af kombinationstilbuddet. Dette med baggrund i, at forældre, som f.eks. har mange nattevagter, kan have behov for, at den væsentligste del af kombinationstilbuddet udgøres af den fleksible pasning.

Vi anbefaler, at du ved tvivl om hvad der er bedst for dit barn, i forhold til ganske få timer i dagtilbuddet, går i dialog med den pædagogiske leder/daginstitutionslederen. Alle børn er forskellige og har behov for forskellige rammer i forhold til tryghed, tilknytning, relations dannelse, genkendelighed m.m.

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud
Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune